Aan de buren van het Insaid-gebouw Oisterwijk

Insaidgebouw-OisterwijkDe omwonenden van het veelbesproken Insaid-gebouw waren recent in het nieuws over hun protest tegen de komst van een ‘evenementenhal’. Ook in de straten hangen duidelijke posters. En de buurt heeft de gemeenteraad gevraagd naar haar mening en meer. Wij kunnen niet voor de hele raad spreken, maar willen als PGB (met 4 zetels) daar graag en duidelijk op antwoorden.

Voordat we specifiek ingaan op de vragen, volgt eerst onze algemene reactie.

Als PGB zien wij zeker de meerwaarde van een evenementenlocatie in Oisterwijk, zoals die van de Leerfabriek. Wij hebben echter grote twijfels over de locatie die nu voor ogen is, namelijk in het Insaid-gebouw. Dat zit hem vooral in de leefbaarheid voor de omgeving, zoals op gebied van geluid, parkeren, verkeer, enzovoorts. Zolang niet is aangetoond dat het niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de buurt, zijn wij als PGB om die reden tegen deze ontwikkeling.

Daarnaast vinden wij dat de initiatiefnemers eerst (alsnog en opnieuw) een goed gesprek moeten aangaan met de buurt. Daarbij moet serieus geluisterd en ingegaan worden op de zorgen vanuit de omwonenden.

Ingrijpende ontwikkelingen moeten langs de raad

Bij zo’n ingrijpende ruimtelijke ontwikkeling, vinden wij bovendien dat de gemeenteraad daarover een besluit moet nemen. Wij zijn daarom van mening dat het ‘kruimelgevallen-beleid’ moet worden aangepast, zodat zulke grootschalige bestemmingsplanwijzigingen eerst aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het is immers geen ‘kruimelgeval’! Zolang dat niet geregeld is, vinden wij dat het college de bestemmingsplanwijziging alsnog eerst moet voorleggen aan de raad, dus voordat het college een besluit neemt. Als PGB zijn wij bereid om daarvoor zo nodig een extra vergadering te organiseren, zodat het past binnen de wettelijke termijnen.

Hieronder staan onze antwoorden op de vragen die de omwonenden aan de gemeenteraad hebben gevraagd. Wij reageren weer als PGB (niet als hele gemeenteraad):

 1. Is de gemeenteraad van de gemeente Oisterwijk met ons van mening dat het College van B&W op dit moment haar bevoegdheden te ruim interpreteert en daarmee de gemeenteraad op onzorgvuldige wijze buiten besluitvorming over ruimtelijke ordening houdt?
  Wij als PGB vinden dat bij zulke ingrijpende en gevoelige besluiten op gebied van leefbaarheid de raad op zijn minst bij besluitvorming betrokken moet worden:
 2. Zo ja, wat gaat de gemeenteraad aan acties ondernemen om dit democratisch defect te herstellen?
  In oktober hebben we met PGB hierover al vragen gesteld aan het college. Vervolgens hebben we het aangekaart in de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van december jl.. Recent hebben we een aantal vervolgvragen gesteld aan het college. Helaas nog zonder het gewenste resultaat. Daarom willen wij het college vragen het beleid zo aan te passen dat wij als raad wél aan zet zijn bij zulke grootschalige ontwikkelingen.

 3. Zo nee, wat is dan de argumentatie van de gemeenteraad om te accepteren dat zij bij bepaalde belangrijke en soms gevoelige besluiten inzake ruimtelijke ordening geen of een zeer ondergeschikte rol speelt, terwijl het primaat voor ruimtelijke ordening bij de raad ligt? Zie antwoord onder 2.
 4. Heeft de raad over dit onderwerp al eerder discussie gevoerd met het College? Zie antwoord onder 2.
 5. Heeft de raad de indruk dat zij door het College als volwaardige gesprekspartner wordt gezien en zo ja/nee, waarop is dat dan gebaseerd?
  Zoals al aangegeven, vinden wij dat bij zulke ingrijpende ontwikkelingen de raad aan zet moet zijn. Onze mening is dat het college ons zeker als volwaardige gesprekspartner moet zien. De gemeenteraad is immers het hoogste besluitvormend orgaan binnen de gemeente. Maar nog belangrijker is dat de raad het enige echte volksvertegenwoordigende orgaan is binnen de gemeente.

 6. Is de raad voornemens de haar rechtens toekomende positie op o.a. het gebied van ruimtelijke ordening te claimen en verdedigen, of berust de raad in een passieve, volgende rol ten opzichte van het College? Zoals hiervoor al aangegeven, zullen wij aan de raad voorstellen om het beleid aan te passen.

Hoe nu verder?

Wij zullen het college vragen om de buurt actief en tijdig op de hoogte te houden. Ook wij zullen dat doen.