AB, VVD en PGB sluiten coalitieakkoord: Met elkaar, voor elkaar

nieuwe-coalitie-oisterwijkNa een voortvarend onderhandelingsproces onder leiding van de heer Frans Slangen hebben in de gemeente Oisterwijk de politieke partijen Algemeen Belang (AB), Partij Gemeente Belangen (PGB) en VVD een coalitieakkoord bereikt.

Hierin geven zij de richting aan voor de komende jaren. De wijze waarop ze dat willen doen, spreekt uit de titel van het akkoord: ‘Met elkaar, voor elkaar!’

Download het coalitieakkoord 2014-2018

Geef je mening!

Wij (AB, VVD en PGB) nodigen je graag uit op het coalitieakkoord te reageren, zodat wij je inbreng kunnen betrekken bij de verdere uitwerking van het akkoord in concrete plannen. De behandeling van het coalitieakkoord vindt plaats in de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 15 mei 2014. Reageer daarom het liefst vóór deze datum.

Mail naar PGB: info@partijgemeentebelangen.nl

Financieel solide beleid

De nieuwe coalitie realiseert zich terdege dat er grote uitdagingen in het verschiet liggen, zoals de drie decentralisaties in het sociale domein, de ontwikkeling van het KVL-terrein en het behoud van een volwaardig zwembad. Gelet op de risico’s die hiermee samenhangen, is een solide financieel beleid met heldere keuzes van groot belang. Juist daarom wil de coalitie een sluitende begroting en het weerstandsvermogen op orde hebben om tegenvallers op te kunnen vangen. De lokale lasten voor de inwoners stijgen niet meer dan trendmatig; de parkeertarieven blijven zelfs gelijk.

Iedereen doet mee!

Voor wat betreft de drie decentralisaties in het sociale domein gaat de coalitie voor kwaliteit. Daarbij is van belang dat de zorg/ondersteuning dichtbij de inwoners plaatsvindt, waarbij in eerste instantie de rijksgelden als uitgangspunt dienen. Iedereen krijgt de zorg en ondersteuning, die hij of zij nodig heeft. Daarnaast is het armoedebeleid een speerpunt, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar kinderen.

Leefbare buurten

De coalitie vindt ook de leefbaarheid van groot belang. Daarom gaat de gemeente samen met de inwoners aan de slag om plannen te maken om de eigen leefomgeving leefbaar te houden. Vandaar ook dat het onderhoud van de openbare ruimte blijvend aandacht krijgt, zodat de gemeente zich echt de Groenste stad van Nederland mag noemen.

Verkeer

Op het gebied van verkeer staat er een aantal duidelijke afspraken in het akkoord. Ten eerste over het fietspad naar Haghorst en over de veiligheid op het ‘rode fietspad’. Daarnaast over een mogelijke westelijke ontsluiting van de wijk Pannenschuur in samenspraak met de inwoners van Heukelom, de aanpak van het sluipverkeer (vooral van vrachtwagens) en het openhouden van de spoorwegovergang in de Gasthuisstraat. Tenslotte over de parkeeroverlast rondom het centrum van Oisterwijk.

Voorzieningen

Voor de leefbaarheid zijn ook de lokale voorzieningen belangrijk. Dit betekent onder meer dat er een volwaardige zwemvoorziening moet blijven. Maar ook dat de cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard beschikbaar blijven voor de gemeenschap. Dat geldt ook voor de wijkcentra, zoals die in de Waterhoef en Pannenschuur.

WonenKVL-zonder-hek

Op het gebied van wonen vindt de coalitie het van belang dat er een gedifferentieerd aanbod is, onder meer voor jonge gezinnen. De herontwikkeling van KVL speelt de komende jaren een grote rol. De gefaseerde uitvoering daarvan biedt de mogelijkheid om in te kunnen spelen op de marktomstandigheden. Maar dat geldt ook voor andere kansrijke woningbouwprojecten in de gemeente, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de verloederde plekken.

Bedrijfsleven

Om de lokale economie te stimuleren is een goed ondernemersklimaat vereist. Dat betekent een meedenkende gemeente met minder regeldruk, revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen en, als er behoefte aan is, een nieuw bedrijventerrein.

SpeijckvenToerisme en Recreatie

Aangezien toerisme en recreatie van groot belang zijn voor de gemeente Oisterwijk, wil de coalitie hieraan een extra impuls geven, waarbij toerisme en natuur hand in hand moeten gaan. Daarbij staat kwaliteit van de recreatievoorzieningen voorop. In dat kader speelt ook de uitstraling van De Lind een grote rol.

Krachtig bestuur

Bij krachtig bestuur gaat het enerzijds om de samenwerking met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant en in het bijzonder Hilvarenbeek en Goirle. Anderzijds gaat het om een goede samenwerking tussen raad, college en ambtelijk apparaat, zoals in het kader van het traject ‘Bouwen aan Vertrouwen’ bedoeld. De coalitie wil de komende jaren hierbij slagen maken om de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren.

Inwoners aan zet!

De coalitie vindt dat de inwoners veel meer en veel eerder aan zet moeten komen, zodat ze echt kunnen meedenken, meepraten en in sommige gevallen zelfs meebeslissen over wat er speelt in hun eigen leefomgeving.

Dat vraagt om een open, oplossingsgerichte, persoonlijke en minder formele benaderingswijze vanuit de gemeente. En ook dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van de samenleving. Nog voor de zomer volgen er concrete plannen hoe hieraan invulling wordt gegeven, met als uiteindelijk doel om de kloof tussen politiek en inwoners te overbruggen.

Richtinggevend coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is als richtinggevend bedoeld. Bij de nadere uitwerking wil de coalitie graag samen met de andere partijen en met alle inwoners aan de slag. Om die reden nodigt zij iedereen van harte uit om te reageren op het akkoord, zodat die inbreng kan worden betrokken bij de bespreking ervan in de raad op 15 mei en het concreter maken van de richting in de periode daarna.