Begroting 2017: PGB reageert op voorstel van het college

eurosKomende week staat de begroting 2017 voor onze gemeente op de politieke agenda. Wij zijn als PGB in het voorstel en de begroting van het college gedoken, met als resultaat een heleboel vraagtekens en kanttekeningen.

Op de site van de gemeente vind je de begroting en alle reacties van de partijen >>

Hieronder onze uitgebreide reactie. Het is een lang verhaal, maar bedenk dat het gaat om de begroting voor heel gemeente Oisterwijk voor komend jaar! Allereerst gaan we in op de begroting zelf, daarna op het financieel plaatje en vervolgens op de inhoud aan de hand van 5 onderwerpen.

De begroting mist visie!

Wij missen allereerst de ‘kapstok’ waaraan we alles kunnen ophangen. Dat terwijl die er wel degelijk is en we al eerder nadrukkelijk hebben verzocht om die te verankeren in de Perspectiefnota (PPN) en de begroting. Dan bedoelen wij de Toekomstvisie als onze gezamenlijke stip op de horizon, die we als raad een aantal jaren geleden hebben vastgesteld. Als PGB zouden we graag zien dat alles wat we willen bereiken (ambities) en alles wat we daarvoor doen (acties) is te herleiden naar het toekomstplaatje dat we voor ogen hebben. Dat missen wij!

De begroting is onvoldoende concreet

Zoals wij eerder al hebben opgeworpen en wat ook in de gecombineerde commissie nadrukkelijk aan bod kwam, vragen wij ons af of de begroting voldoende concreet is. Wat ons betreft niet, want het is ons onvoldoende helder welke afspraken we maken met het college. En dat blijkt ook nog eens uit de waslijst aan (technische) vragen, de (vage en late) beantwoording hiervan en het feit dat er (abusievelijk) nogal wat slordige ‘foutjes’ staan in de begroting. Het zal daardoor in de praktijk wederom lastig zijn voor het college om zich goed te verantwoorden en voor ons als raad om onze controletaak goed uit te voeren.

Financieel prima, maar toch vraagtekens

Financieel lijkt het er weer prima uit te zien. Een meerjarig sluitende begroting, een uitstekend weerstandsvermogen en de lasten voor onze inwoners stijgen niet meer dan trendmatig. Dat klinkt ons als muziek in de oren!

Maar toch hebben wij daar een aantal grote vraagtekens bij. Ten eerste vanwege de uitkomsten van de september-circulaire. Het college geeft daarbij aan dat er sprake is van een plus, maar feitelijk is er sprake van een aanzienlijke min. Dat wordt vooral veroorzaakt door het sociaal domein. Het gaat in 2020 zelfs om een bezuinigingsopdracht van bijna 1 miljoen euro. En dan rijst bij ons de vraag hoe het college daar invulling aan gaat geven. Welke keuzes heeft het college voor ogen en hoe verhoudt zich dat tot het uitgangspunt dat niemand tussen wal en schip mag belanden? Als PGB vinden wij dit een groot zorgpunt en vragen het college dan ook nadrukkelijk om de raad hierbij actief te betrekken.

Daarnaast hebben we vraagtekens bij het geschetste financieel plaatje vanwege de risico’s die we als gemeente lopen. In de bestuurlijke rapportage heeft het college er een aantal opgevoerd. Daarnaast krijgen wij de indruk dat eerder opgevoerde risico’s zoals die van de schoolhuisvesting en de leges op kabels en leidingen inmiddels bewaarheid zijn. Klopt dat? Als we dan tevens het rapport van de rekenkamercommissie over risicomanagement in ogenschouw nemen, dan vragen wij ons af of we de risico’s wel voldoende beheersen. Een sprekend voorbeeld daarvan is het nadeel van ruim 5 ton euro door de rechterlijke uitspraak over gymzaal De Krekul waarmee we afgelopen week werden geconfronteerd.

Aan de andere kant hebben we ook vraagtekens bij de wijze waarop u het gemeentefonds door vertaalt in de begroting. Op basis van de beantwoording van een van onze vragen concluderen wij dat u ieder jaar ‘tonnen’ te weinig opneemt. Daarnaast vragen wij ons af waar het structurele voordeel van 1,8 miljoen euro is gebleven waar u in de jaarrekening  2015 melding van maakt. Het antwoord op onze vraag hierover biedt ons geen helderheid. Daarom graag alsnog (in gewone mensentaal) uitleg over deze twee onderwerpen!

Voorzieningen als Tiliander en Den Boogaard, Zwembad en Scouting

Als PGB maken we ons grote zorgen over onze cultuurcentra. Het afgelopen jaar is er in onze ogen al veel te veel geld gegaan naar Tiliander en Den Boogaard, zonder dat er gedegen uitvoeringsplannen aan ten grondslag lagen! Recent hebben we tijdens een bijeenkomst in Tiliander te horen gekregen dat er nog eens forse investeringen nodig zijn om ze blijvend ‘gezond’ te maken. Maar wie belooft ons dat het dit keer echt gaat lukken? Wij zijn benieuwd met welk voorstel het college naar de raad gaat komen.

De plannen voor een nieuw volwaardig zwembad en een nieuwe sporthal op Den Donk krijgen steeds meer vorm. Wij zijn blij dat het college alsnog heeft ingezien dat ze de stedenbouwkundige plannen eerst nog voorlegt aan de raad. Ook zijn wij content met het feit dat de raad unaniem onze motie steunde om de plannen voor de scouting los te koppelen van en vooruit te laten lopen op die voor Den Donk. Het heeft immers al lang genoeg geduurd!

Wij zijn wel erg benieuwd naar het financiële voorstel waarmee het college gaat komen inzake het zwembad. Recent hebben we (uit het niets) van het college vernomen dat het niet gaat lukken binnen de gereserveerde middelen. Hoeveel is er dan nodig? En hoeveel hebben we er voor over? Als wij kijken naar wat het college en de coalitie over hebben voor de cultuurcentra en welke ruimte er zit in onze reserves, dan zien wij het voorstel met vertrouwen tegemoet.

In de begroting staat ook vermeld dat we begin 2017 het nieuwe vastgoedbeleid krijgen voorgelegd. Bij het onderzoek naar Tiliander en Den Boogaard kwam naar voren dat we in onze gemeente te veel maatschappelijk vastgoed hebben. Daarom hebben we als PGB toen geopperd om aan de slag te gaan met een voorzieningenkaart, waarbij we samen met alle belanghebbenden onderzoeken wat er echt nodig is. Hierover lezen wij helaas niks terug. Is het college bereid om hiermee alsnog aan de slag te gaan?

Openbare ruimte en verkeer

In de begroting staat (wederom) dat u het beleid voor de openbare ruimte gaat actualiseren. Zoals al eerder vanuit PGB aangegeven, gaan wij ervan uit dat u start met een evaluatie. Daarnaast vinden wij het van belang om er zo integraal mogelijk naar te kijken. Wat ons betreft dus geen apart beleid voor de wegen en de openbare verlichting. En wat wij uiteraard ook van groot belang vinden: betrek onze inwoners bij het nieuwe beleid voor de openbare ruimte!

Wij zijn een voorstander van de impuls in de leefomgeving, bijvoorbeeld voor de Beukendreef. Wij zien graag dat u die impuls samen met onze inwoners invult. Zij weten immers het beste wat er speelt in hun eigen leefomgeving. Wij vragen ons echter af of een gebiedsgerichte aanpak afdoende werkt. Wij zijn in ieder geval zwaar teleurgesteld in de resultaten tot nu toe in Westend, dat nog los van het feit dat u nog niet eens bent begonnen in de rest van Oisterwijk. Wat ons betreft gaat u alsnog aan de slag met het opstellen van leefbaarheidsplannen, zoals in het coalitie-akkoord is afgesproken! Wij zijn erg benieuwd hoe AB en VVD daar tegenaan kijken!

Wat ons verder is opgevallen, is dat u wel 3 ton euro opneemt voor de impuls in de leefomgeving, maar niet 9 ton euro voor het tweede deel van het fietspad naar Haghorst. Ze stonden allebei in de PPN. Waarom dan de ene wel opnemen en de andere niet? Recent hebben we immers toch de intentie uitgesproken om het hele traject aan te leggen! Wat PGB betreft moeten we nu al budget reserveren.

Mede in het licht van het voorgaande uiten wij hierbij nogmaals onze verbazing dat het college en de coalitie wel bijna 1 miljoen euro uit willen trekken voor het aanpassen van de spoorwegovergang bij Blokshekken. Wellicht zijn AB en VVD op het verkeerde ‘spoor’ beland, doordat er 75% subsidie is beloofd. Maar als we de begroting nu lezen, krijgen we de indruk dat het maar zeer de vraag is of er sowieso subsidie gaat binnenkomen. Tijd voor een heroverweging AB en VVD?

Als PGB missen wij in de begroting de aanpak van het sluipverkeer in Oisterwijk en Moergestel, dat terwijl onze motie hierover door de voltallige raad is aangenomen. Wat zijn de plannen hiermee in 2017? Waarom staat het niet in de begroting?

Tenslotte nog een hartenkreet van onze kant. Het afgelopen jaar is uw college bezig geweest met diverse verkeersmaatregelen, zoals het parkeren in het centrum, de afsluiting van de spoorwegovergang bij de Gasthuisstraat, de ontsluiting van Pannenschuur, het fietsverkeer in de Hoogstraat en het linksaf-verbod bij de spoorwegovergang Heusdensebaan.

In al deze gevallen heeft uw college de nodige kritiek gekregen over de wijze waarop u onze inwoners hierbij betrokken heeft. Wij roepen u op dit vanaf nu echt anders te doen. Ga aan de voorkant in gesprek met onze inwoners, zodat zij zich echt gehoord voelen. Als we uitgaan van de recente signalen, dan baart dat ons in ieder geval grote zorgen.

Wonen en werken

PGB is een groot voorstander van extra betaalbare huurwoningen. Dat is erg belangrijk voor de leefbaarheid. Wij begrijpen echter niet waarom u de 5 ton euro zoals opgenomen in de PPN nu niet heeft door vertaald in de begroting. Wat is het verschil met de 3 ton euro voor de leefomgeving?

Waar wat ons betreft in 2017 ook meer aandacht voor moet zijn, is voor leegstaande panden. En dan in het bijzonder de verloederde panden zoals de kartonnagefabriek in Oisterwijk en het pand van Mensink in Moergestel. Wellicht kan het voornoemde budget worden aangewend om zulke ontwikkelingen ‘los te trekken’. In het kader van de Woonvisie hebben we recent besloten om in sommige gevallen een actieve grondpolitiek toe te passen. Waarom dan niet in zulke gevallen?

Als het zwembad en de sporthal zijn verplaatst naar Den Donk, gaat u aan de slag met de herontwikkeling van De Leye. Wij hebben echter signalen opgevangen dat de Senioren Vereniging Oisterwijk (SVO) al woningen aan het uitgeven is op deze locatie. Wat klopt er van dit verhaal?

We snappen als PGB nog steeds niet waarom u een nieuw bedrijventerrein aan de Bedrijfsweg wilt realiseren. De percelen op Laarakkers zijn nog steeds niet verkocht en er zijn diverse leegstaande panden op de bestaande bedrijventerreinen. Wat ons betreft zetten we dus primair in op revitalisering en het tegengaan van leegstand.

In het buitengebied staan voor ons nog steeds gezondheid en leefbaarheid voorop. Het nieuwe veehouderijbeleid past daar in onze ogen niet bij. Dat wordt in ons ogen nog eens bekrachtigd door de recente gezondheidsrapporten. En het is wachten op het moment dat de landelijke en/of provinciale overheid met strengere regelgeving komt.

Op het gebied van toerisme zijn wij nog steeds voorstander van een kwalitatieve impuls bij de bestaande recreatiebedrijven. De ontwikkeling van de projectlocatie recreatie aan de Oirschotsebaan heeft voor ons dus geen enkele prioriteit. Net zoals AB zijn wij van mening dat verplaatsing van de Reebok niet nodig is, zeker nu er weer gevraagd wordt om uitstel.

Sociaal Domein

Zoals hiervoor al aangegeven, maken wij ons grote zorgen over de taakstelling van bijna 1 miljoen euro op het sociaal domein. Kunnen we dan onze inwoners nog wel de zorg bieden die ze nodig hebben? Zijn we dan nog wel in staat om iedereen te laten meedoen?

Wat wij ons ook nog afvragen, is hoe integraal de uitvoering binnen het sociaal domein plaatsvindt. Voor de jeugdzorg zijn we in Hart van Brabant bezig, voor de Participatiewet met de WSD in Boxtel. Leidt dit niet tot versnippering? En wat betekent dit voor een integrale benadering van onze inwoners? We willen het sociaal domein toch als een geheel zien?!

Communicatie en burgerparticipatie

Het absolute speerpunt voor PGB is en blijft de burgerparticipatie. En dan bedoelen wij dat onze inwoners aan de voorkant mogen meedenken en meepraten over alles wat er reilt en zeilt binnen onze gemeente. Maar ook het benutten van de eigen kracht en expertise binnen de samenleving. Zoals hiervoor reeds aangegeven, heeft dat het afgelopen jaar in onze ogen regelmatig te wensen over gelaten.

In de begroting geeft het college wederom aan hier extra op in te willen zetten. Samen met de inwoners en samen met de raad. Wij zijn erg benieuwd hoe het college dat gaat aanvliegen zoals bijvoorbeeld bij de ontsluiting van Pannenschuur, het veiliger maken van de spoorwegovergang bij de Heusdensebaan, de toegankelijkheid van de voetpaden en de parkeermaatregelen in het centrum. Maar bijvoorbeeld ook bij de plannen op Den Donk. Als PGB zullen we dat vanzelfsprekend nauwlettend blijven volgen en zo nodig de vinger op de zere plek blijven leggen, zeker als het college daarbij door de raad aangenomen moties naast zich neer legt!

Het begint wat ons betreft in ieder geval bij de basis van de dienstverlening. Zorg ervoor dat inwoners die een vraag hebben ook daadwerkelijk een antwoord krijgen. We krijgen nog te vaak signalen dat inwoners niet eens een ontvangstbevestiging krijgen, laat staan een inhoudelijke reactie op hun vraag. En als PGB hebben we dat recent ook ervaren, doordat onze vragen niet tijdig worden beantwoord. Wat gaat het college hieraan doen?

Ten slotte

Al met al hebben we als PGB dus nog de nodige opmerkingen bij deze begroting. Ten eerste missen wij de onderliggende visie. Bovendien vinden wij hem weinig concreet. Daarnaast zien wij verschillende financiële haken en ogen. En tenslotte hebben wij nog een aantal inhoudelijke wensen en bedenkingen. Wij zijn benieuwd naar de inbreng van de andere partijen en naar de reactie vanuit het college. Op basis daarvan zullen we als PGB onze definitieve reactie op deze begroting bepalen.

Fractie Partij Gemeente Belangen (PGB),
Carlo van Esch, Dion Dankers, Sander Arkesteijn en Rob van Seters