Bestemmingsplannen en Reuselhof in Commissie RZ

Commissievergadering Ruimtelijke Zaken stond op 7 maart vooral in het teken van bestemmingsplannen. PGB gaf complimenten voor het doorlopen proces en de communicatie met eigenaren en belanghebbenden. Ook de manier waarop is omgegaan met de ingediende zienswijzen stemde tot tevredenheid. Op basis van de gevoerde discussie worden in het plan Woongebieden enkele verbeteringen aangebracht, waaronder de bestemming groen rondom het wijkcentrum Waterhoef.

Handhaving en kwaliteit op recreatieterreinen

PGB vroeg met betrekking tot het plan Verblijfrecreatieterreinen aandacht voor het aspect permanente bewoning en in het verlengde daarvan voor handhaving en verbetering van de kwaliteit van de parken. Eigenaren zijn in de ogen van PGB hier primair verantwoordelijk voor. Ook het plan voor een pand aan de Heisteeg werd, na toelichting door wethouder Wim Lemmens, door de voltallige commissie overgenomen.

Reuselhof Moergestel: kansrijk project!

Het plan voor de Reuselhof werd commissiebreed bestempeld als een kansrijk project! De nadrukkelijke wens van PGB was, om bij de uitvoering te beginnen met de bouw van grondgebonden starterwoningen voor jongeren, omdat juist daaraan grote behoefte is. De commissie vond het geen probleem dat het plan ook enkele dure woningen omvat, die nodig zijn voor de financiële haalbaarheid. Snel aan de slag dus met dit kansrijke project in Moergestel

Oirschotsebaan komt na Kadernota Recreatie en Toerisme

De kernvraag bij de projectlocatie Oirschotsebaan was: Hoe willen we in de toekomst met dit gebied omgaan? Het college legde aantal scenario’s voor, maar PGB vindt dat je hier niet goed over kunt discussiëren als de zgn. Kadernota Recreatie nog niet is vastgesteld. Ook vindt PGB dat de bewoners en belanghebbenden in dit gebied meer én actiever betrokken moeten worden bij verdere ontwikkelingen. Dit voorstel gaat daarom nog niet door naar de Raad en PGB kon zich daar volledig in vinden.