Centrumplan Moergestel, WMO en scholen

In de Raad 18 november 2010

Belangrijk onderwerp op de agenda: bestemmingsplan Centrum Moergestel fase 1, beter bekend als het Avang-terrein. PGB wil daar graag betaalbare grondgebonden woningen bouwen, maar er komen vooral appartementen. Carlo van Esch: “Moergestel wordt overspoeld met appartementen. Dat gaat ten koste van het dorpse karakter van Moergestel.”

Ook kwamen aan de orde, de uitbreiding van Durendael, de WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling), nieuwe lichtmasten voor HOCO en het financieringsbeleid van brede scholen.

Avang-terrein Moergestel
Voor PGB was het écht een dilemma: “Kiezen we voor een snelle aanpak van de verloedering, dan moeten we ‘ja’ zeggen. Maar kiezen we voor bouwen op maat, dan moeten we ‘nee’ zeggen,” aldus woordvoerder Carlo van Esch. PGB vindt dat er veel teveel appartementen in het plan zitten (60 van de 80 wooneenheden). Én er komen geen betaalbare grondgebonden woningen, dus ook niet voor jongeren.

Uiteraard wil ook PGB dat op korte termijn iets verandert aan de troosteloze aanblik van het hart van Moergestel. Op aandringen van PGB zegde wethouder Kees Rijnen toe, dat hij er alles aan gaat doen om in de andere deelplannen minder appartementen te bouwen. Dat trok de fractie over de streep om ‘met ontzettend grote tegenzin’ toch in te stemmen met het betreffende voorstel.

Uitbreiding Durendael
Durendael wil graag uitbreiden, omdat het aantal leerlingen de afgelopen jaren is toegenomen. Momenteel wordt er om die reden noodgedwongen gebruik gemaakt van schoolgebouwen in de wijk Pannenschuur. Jan Oerlemans gaf aan een voorstander te zijn van de uitbreiding, maar ook dat de financiële dekking in het voorstel ontbrak. Bovendien moet het wel zeker moet zijn dat Durendael in Oisterwijk blijft. Met dat als voorwaarde en met de toezegging dat de financiën alsnog in de raad komen, stemde PGB met het voorstel in.

Kanteling van WMO-beleid
Voor de komende jaren moet het WMO-beleid opnieuw worden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is de zelfredzaamheid van mensen en dat zij meer verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van mensen in hun omgeving. PGB pleitte ervoor om de WMO-raad tijdig te betrekken bij deze ‘kanteling’. Daarnaast gaf woordvoerder Jan Oerlemans aan dat er meer aandacht moet zijn voor de financiële kaders. De voltallige raad stemde in met het voorstel.

Lichtmasten Hoco
De Oisterwijkse hockeyvereniging Hoco wil het derde veld voorzien van lichtmasten. Op dit moment laat het bestemmingsplan dat alleen toe op een deel van het veld. Kees van Elderen pleitte ervoor om eerst het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen. Dat leverde eerder veel bezwaren op en daarom drong hij aan, op een tijdig gesprek met omwonenden. Omdat Hoco nu al wel een deel van het veld wil verlichten, stemde PGB in met benodigde krediet.

Afschrijven op brede scholen
Normaal gesproken schrijft de gemeente af op lineaire basis. Voor de brede scholen stelde het college voor om af te schrijven op basis van annuïteiten. In het begin zijn de lasten dan lager, maar over het geheel genomen hoger. De behoefte aan nieuwe brede scholen is groot, terwijl de middelen van de gemeente beperkt zijn. Daarom stemde PGB in met het voorstel, maar dan wel uitsluitend voor de brede scholen.