College Oisterwijk presenteert perspectiefnota, PGB reageert

Cool-Text-242253985752183Oisterwijk kijkt vooruit! Dat zegt het college in de Perspectiefnota voor 2018-2021, waarin zij (voor de laatste keer) haar blik op de komende jaren geeft. Als Partij Gemeente Belangen (PGB) hebben wij met belangstelling kennis genomen van deze PPN en geven wij daarop graag onze kijk. Het is een heel verhaal, maar het gaat dan ook om de toekomst van onze mooie gemeente!! Wil je er snel doorheen, snel dan de koppen. 

Je vindt de perspectiefnota, bijlagen en vragen van de politieke partijen op de site van de gemeente >>

Verkiezingen toch in 2018?

Wat ons allereerst opvalt is dat het college aangeeft dat we deze PPN bespreken in het jaar voorafgaande aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Dat vinden wij een bijzondere uitspraak van dit college. Zeer recent was ditzelfde college er nog heilig van overtuigd dat in verband met de opsplitsing van Haaren uitstel van de verkiezingen het beste zou zijn voor Oisterwijk. Maar daarover wordt met geen woord meer gerept. Is het college tot inkeer gekomen, blijkt het toch (juridisch) niet te kunnen of is er iets anders aan de hand? Wij zijn erg benieuwd en vragen hierbij dan ook expliciet om een reactie vanuit het college!

College Oisterwijk blijft oppervlakkig

De afgelopen jaren hebben wij als PGB steevast gereageerd op de PPN dat deze te weinig richtinggevend is en te weinig uitgaat van de toekomstvisie. En dat is dit jaar niet anders. Wij zijn er een voorstander van dat de PPN op hoofdlijnen is, maar deze versie is wederom te oppervlakkig. Dat blijkt ook uit de grote hoeveelheid gestelde vragen vanuit alle fracties.

Afgelopen jaar was de PPN dus onvoldoende concreet, maar dat gold vervolgens ook voor de begroting. Het gevolg daarvan was dat wij als PGB daar niet mee hebben kunnen instemmen. Als het nu een herhaling van zetten wordt, kunnen wij niet anders dan ook weer tegen de begroting voor volgend jaar stemmen. Of ziet het college mogelijkheden om ons te verrassen en haar laatste begroting voldoende concreet en daarmee voor de raad wel controleerbaar te maken?

Ondernemers, ondernemers, ondernemers bij coalitie AB en VVD

Wat verder ook (weer) opvalt, is dat dit college zich vooral bezig houdt met ondernemers. Nagenoeg alle extra investeringen richten zich daarop, zoals een accountmanager voor ondernemers, een buitengebiedmanager, extra ondersteuning voor startende ondernemers en een transformatiemanager recreatie. Ook bij het veehouderijbeleid wordt vooral uitgegaan van de groeimogelijkheden van de boeren. En dit college zet nog steeds in op een nieuw bedrijventerrein. Niet vreemd voor een coalitie die bestaat uit VVD en AB, maar wij vragen ons af of dit (nog) wel nodig is voor een gemeente die relatief gezien al de meeste ondernemers in haar midden heeft.

PGB kiest voor leefbaarheid en veiligheid voor en met inwoners

Als PGB zouden wij andere keuzes maken. Voor ons staan leefbaarheid  en veiligheid in onze gemeente voorop. En daarnaast uiteraard burgerparticipatie. Niemand weet beter wat er speelt in de eigen leefomgeving dan onze inwoners zelf. Het is dan ook zaak om hen aan de voorkant mee te laten denken en mee te laten praten over alles wat er speelt in onze gemeenschap. Dat is voor ons de richting.

Advies van PGB: college, ga uit van geluiden uit de samenleving

Daarom vinden wij (nog steeds) dat we vooral moeten uitgaan van de signalen en initiatieven vanuit de samenleving. Ga in gesprek met onze inwoners en maak samen met hen plannen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, zoals het ook is afgesproken in het coalitie-akkoord. De gebiedsgerichte aanpak zoals het college die voorstaat, werkt in onze ogen niet. Wat heeft het tot dusver opgeleverd voor Westend en Waterhoef en nog belangrijker wat hebben onze inwoners daarvan gemerkt?

Dat de burgerparticipatie en de communicatie vanuit het college nog veel te wensen overlaat, blijkt wel uit de talloze voorbeelden van de afgelopen jaren. Zonder uitputtend te zijn, noemen we er een aantal: Herinrichting Hoogstraat en Kerkstraat, Spoorwegovergang Gasthuisstraat, Linksaf-verbod bij Nicolaas van Eschstraat, Parkeren Centrum, Ontsluiting Pannenschuur, Afschaffing monumentensubsidie, Huisvesting asielzoekers en niet te vergeten Evenementenlocatie in Insaid-gebouw. In al deze gevallen hebben onze inwoners het idee dat het college niet luistert en haar eigen koers vaart. Zij voelen zich niet serieus genomen! En dat geldt ook regelmatig voor ons als PGB, zoals bij onze motie over het parkeren in het centrum en recent nog bij het onderwerp Haaren bij Oisterwijk. Hoezo ‘Oisterwijk Verbindt’, zoals het college dat zelf aangeeft.

Veiliger verkeer en beter parkeerbeleid!

Veel van deze onderwerpen hebben te maken met verkeer. En dat hangt weer nauw samen met veiligheid en leefbaarheid. Wij staan er dan ook positief tegenover om extra budget vrij te maken om verkeersknelpunten aan te pakken, omdat deze onze inwoners en hun leefomgeving direct raken. Als aandachtspunt daarbij zouden wij nog willen meegeven de aanpak van huftergedrag in het verkeer. Dat kan bijvoorbeeld door preventie (snelheidsmeters), maar ook repressie (handhaving).

Wij zijn het ook eens met het college om de bewegwijzering voor het parkeren in het centrum te verbeteren. Het zou in onze ogen echter ook al helpen om op de website niet langer aan te geven dat je gratis kunt parkeren in de ring rondom het centrum. Bovendien blijven wij er voorstander van om onze ambtenaren op een andere plek te laten parkeren. En tenslotte, ga gewoon in gesprek met de mensen die rondom het centrum wonen zoals we eerder via onze motie hebben afgesproken.

Het college wil ook aan de slag gaan met de herinrichting van de Joannes Lenartzstraat en maatregelen treffen in de Waterhoef. De reden daarvan is echter dat het college eerst zelf een probleem veroorzaakt door het ontruimingslicht bij de spoorwegovergang Heusdensebaan te verwijderen. Daardoor zou vervolgens een linksafverbod richting Nicolaas van Eschstraat nodig zijn. Maar die maatregel levert weer allerlei knelpunten op in de omliggende straten. Het college creëert dus eerst zelf een probleem, waardoor er vervolgens oplossingen bedacht moeten worden voor de knelpunten die daardoor ontstaan. Dat is voor ons de omgekeerde wereld!

Fietspad Haghorst. Hoelang moeten we nog wachten!

Wat wij in ieder geval van groot belang vinden, is dat er nu eindelijk garen op de klos komt voor wat betreft het fietspad naar Haghorst. Het blijft maar duren! Dat terwijl er 2 burgerinitiatieven aan ten grondslag liggen, namelijk eerst van Fietsdorp Moergestel en later de crowdfunding van Inge v/d Boer. Bovendien is het de enige doorgaande weg waar nog geen vrij liggend fietspad langs ligt. Aan de slag dus met zowel het deel Heizenschedijk als Broekzijde!

Een ander aandachtspunt voor ons is het sluipverkeer in Moergestel als gevolg van de files op de A58. We zijn blij dat het college eindelijk aan de slag gaat met onze unaniem gesteunde motie, zoals ook al verwoord in het coalitie-akkoord. Wat wij echter missen in de PPN zijn de (inhoudelijke en financiële) gevolgen van de verbreding van de A58 voor het onderliggend wegennet. Zoals wij begrepen hebben, is het plan bijvoorbeeld om bij de Vinkenberg 2 rotondes aan te leggen. In onze ogen is het de hoogste tijd dat onze inwoners en wij als raad daar bij betrokken worden.

Voldoende oog voor onderhoud openbare ruimte?

Het college geeft in de PPN aan extra middelen vrij te maken voor het wegenonderhoud. De vraag van onze kant is echter of dit afdoende is. In het verlengde daarvan vragen wij ons af hoe het staat met de integrale visie voor de openbare ruimte, want het onderhoud daarvan is al jarenlang een doorn in het oog. Door het onderhoud van wegen en groen in samenhang met elkaar te bezien, kan je in onze beleving echt slagen maken en de leefbaarheid en veiligheid verbeteren. Zeker als we dit samen met onze inwoners doen.

Mooie ontwikkelingen op Den Donk, met volwaardig zwembad, sporthal en plek voor de scouting

Wij zijn content met de ontwikkelingen op Den Donk. Een nieuw volwaardig zwembad, een nieuwe sporthal en een nieuwe stek voor de scouting komen steeds dichterbij. Wij zijn wel benieuwd naar de ontwikkelingen rondom de Oisterwijkse voetbalverenigingen en wat dit gaat betekenen, zowel inhoudelijk als financieel. Wij gaan ervan uit dat het college ons als raad daar tijdig bij betrekt.

De toekomst van het Staalbergven baart ons wel zorgen. Het lijkt er sterk op dat er jaarlijks steeds meer geld naartoe moet, net zoals bij onze cultuurcentra. Onze vraag is dan ook waar het ophoudt. PGB vindt het de hoogste tijd om hierover een fundamentele discussie te voeren.

In de PPN staat dat het college aan de slag wil gaan met de milieustraat. Als PGB zijn wij benieuwd naar de voorstellen hierover, maar we zouden nog wel een suggestie op voorhand willen meegeven. Afgelopen jaar heeft het college er namelijk voor gekozen om te stoppen met de mogelijkheid om gratis snoeiafval te kunnen brengen naar de locatie Bruurs in Moergestel. Wij vragen het college nadrukkelijk om te onderzoeken of een brenglocatie in Moergestel kan bijdragen aan de oplossing.

Aanpak verloedering, goed dat er beweging in zit!

PGB is ook verheugd dat er beweging lijkt te zitten in de aanpak van een aantal probleemlocaties, zoals Kartonnage in Oisterwijk en Mensink in Moergestel. Wij zijn benieuwd wanneer we het plan van aanpak mogen verwachten aangaande de aanpak van leegstaande panden, waar wij vorig jaar een motie voor ingediend hebben. Wij vragen het college in ieder geval om daarbij breed in te steken. En dan bedoelen wij om niet alleen de leegstand in het centrum, maar juist ook die op de bedrijventerreinen en in het buitengebied mee te nemen.

Advies PGB over bedrijventerreinen: niets nieuws, knap het huidige op

Voor wat betreft de bedrijventerreinen merken wij, wellicht ten overvloede, nogmaals op dat wij vooral willen inzetten op revitalisering, zoals ook in het coalitie-akkoord is opgenomen. Onze vraag daarbij is hoe het daarmee staat.

Parel in het groen, betekent volgens PGB ook aandacht voor monumenten

Hiervoor hebben wij al kort het onderwerp Afschaffing Monumentensubsidie genoemd. Hierover hebben wij het college het afgelopen jaar een aantal keer vragen gesteld. En wat ons verbaasd heeft, is dat het college hierover richting de monumenteneigenaren ondermaats gecommuniceerd heeft. Dat terwijl de monumenten juist van groot belang zijn voor onze gemeente. Als PGB zijn wij dan ook van mening dat we deze moeten koesteren. Wij zijn benieuwd of het college dat met ons eens is en welke mogelijkheden zij daarvoor ziet, bijvoorbeeld door de monumentensubsidie nieuw leven in te blazen.

Een breed sociaal team, hoe gaat het nu?

Op het gebied van het sociaal domein zijn wij net als het college voorstander van een brede toegang van het sociaal team, waar onze inwoners eenvoudig terecht kunnen met hun zorgvragen. Wij vragen ons echter af hoe integraal de toegang nu feitelijk is geregeld. Hoe zit het bijvoorbeeld met de Participatiewet binnen het sociaal team? Daarnaast wil het college aan de slag gaan met verwarde personen. Is dit niet bij uitstek een onderwerp om regionaal op te pakken?

Betaalbare woningen, PGB vraagt zich af: wat zijn de concrete resultaten?

Afgelopen jaar hebben we regelmatig met elkaar gesproken over extra betaalbare woningen, vooral in het huursegment. Tot nu toe missen wij echter de concrete resultaten. Terwijl dit hard nodig is om een plek te kunnen bieden aan starters en jonge gezinnen. We komen immers al woningen tekort om alle statushouders te kunnen huisvesten. Wat zijn de plannen van het college?

Wat wij positief vinden, is dat er een doorstart komt van het maatschappelijke innovatiefonds gemeente Oisterwijk (MIGO). Het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving juichen wij als PGB immers van harte toe. Wij vragen ons wel af waarom er dan een nieuw fonds moet komen. Waarom energie stoppen in iets nieuws als je kunt voortborduren op  MIGO?

De toekomst van de gemeente, over samengaan en samenwerken

Als gemeente werken we al samen met diverse andere gemeenten, zoals Goirle en Hilvarenbeek en in Hart van Brabant. De discussie over ‘Haaren bij Oisterwijk’ roept bij ons als PGB echter de vraag op hoe onze inwoners aankijken tegen de toekomst van onze gemeente. Wij vinden daarom dat het de hoogste tijd is om het gesprek hierover met elkaar aan te gaan. Wij missen dit echter in deze PPN.

Op financieel gebied ziet alles er goed uit. Wel zijn er vragen…

Financieel ligt er weer een mooi plaatje voor. Een meerjarig sluitende begroting, een uitstekend weerstandsvermogen en belastingen die niet meer stijgen dan trendmatig. Prima wat ons betreft. Maar toch hebben wij nog wel een aantal kanttekeningen bij het financiële perspectief.

De uitdrukking is ‘wie het breed heeft, kan het breed laten hangen’. Dat is de indruk die wij hebben bij dit college en deze coalitie. De economisch zware tijden liggen achter ons, waardoor er financieel weer meer te besteden is. Dat komt enerzijds door meer inkomsten vanuit het Rijk en anderzijds door ‘incidentele’ meevallers zoals vanuit de precariorechten voor kabels en leidingen en de verkoop van gronden. Bovendien zijn de risico’s de afgelopen jaren flink afgenomen, vooral door de positieve ontwikkelingen bij KVL. Nog al licht dat ons weerstandsvermogen dus uitstekend is. Maar is het verstandig om op deze manier met onze spaarpot om te gaan, zeker als we het rekenkamerrapport in ogenschouw nemen waaruit blijkt dat risicobeheer niet het sterkste punt is van dit college?

Zeker voor wat betreft het structureel inrekenen van de precario-inkomsten voor kabels en leidingen, die immers tijdelijk zijn, zijn wij als PGB van mening dat we daar voorzichtiger mee om moeten gaan. Dat geldt ook voor de uitkeringen vanuit het gemeentefonds; de laatste signalen vanuit Den Haag geven immers aan dat er naar verwachting aanzienlijk minder bestedingsruimte is dan eerder aangenomen. We moeten onszelf dus niet rijk rekenen! En ook voor wat betreft het dekken van investeringen in maatschappelijk nut hebben wij grote bedenkingen om deze te financieren vanuit (bestemmings)reserves. Uiteindelijk is dit in onze ogen niet toekomstbestendig.

Blijft de geldkraan naar Tiliander openstaan?

Voor wat betreft onze cultuurcentra en dan in het bijzonder Tiliander hebben wij als PGB de afgelopen jaren al vaak aangegeven dat dit college en deze coalitie er wel heel veel geld voor over hebben om de culturele motor te laten draaien. Daar zou elke horecagelegenheid in onze gemeente jaloers op zijn. En het strookt in ieder geval zeker niet met de afspraken in het coalitie-akkoord.

Waar wij ook onze zorgen over hebben, is de personele herschikking van maar liefst 423.000 euro. Het college is van plan om op diverse taakvelden extra formatie vrij te maken. Dit moet financieel gedekt worden via herschikking van personeel. Wij hebben grote vraagtekens of dit realistisch is. Of is er sprake van een verkapte personeelsuitbreiding?

Samengevat

Al met al hebben wij als PGB dus de nodige vraagtekens en kanttekeningen bij deze laatste Perspectiefnota van het college. Wij missen ten eerste een duidelijke richting. Daarnaast vinden wij dat er te veel nadruk ligt op ondernemers en te weinig op leefbaarheid en veiligheid. Bovendien blijven wij van mening dat dit college meer werk moet maken van burgerparticipatie door beter te luisteren naar onze inwoners. En tenslotte zien wij nog een aantal risico’s op financieel vlak.

Als PGB hebben wij dus een andere kijk op de toekomst dan het college. En dan is het fijn dat er volgend jaar verkiezingen in het verschiet liggen, zodat onze inwoners zich kunnen uitspreken. Wij zijn benieuwd naar de inbreng van de andere partijen en naar de reactie vanuit het college. Op basis daarvan kunnen we dan met elkaar bepalen hoe we verder bouwen aan de toekomst van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, want ‘Samen kom je verder!’.

28 april 2017, Fractie Partij Gemeente Belangen (PGB), de raadsleden,

Carlo van Esch, Dion Dankers, Sander Arkesteijn en Rob van Seters