De laatste raad van 2016: over kvl, riool, mestverwerking, het zwembad en meer…

Op weg naar een volwaardig zwembad en een nieuwe sporthal op Den Donkraadhuis

We zijn weer een stapje dichterbij een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal op Den Donk. De raad heeft unaniem besloten om de (financiële) kaders daarvoor aan te passen, zodat het college nu aan de slag kan met het aanbestedingstraject. Sander Arkesteijn van PGB heeft er nog wel op gewezen dat we het van belang vinden dat er een goede afstemming moet plaatsvinden tussen enerzijds degene die het zwembad en de sporthal ontwerpen en bouwen en anderzijds degene die ze vervolgens gaat exploiteren en beheren. Daarnaast hebben we het college nogmaals op het hart gedrukt om zowel de gebruikers als de raad goed te betrekken bij de volgende stappen. We moeten er immers weer jaren mee vooruit kunnen, dus het moet wel goed gebeuren!

Rioolheffing: Minst slechte alternatief

Er is (eindelijk) een knoop doorgehakt over de rioolheffing in 2017. En dat heeft wat discussie gevergd. Eerder hadden we als raad al besloten om over te stappen naar een ander systeem. Maar nu de concrete (financiële) gevolgen in beeld waren, was er toch weer een hoop verdeeldheid. Als PGB zouden we het liefst zien dat iedereen zou betalen op basis van waterverbruik (per m3). Je betaalt dan minder als je minder water verbruikt, aldus ons raadslid Dion Dankers. Daar is helaas geen draagvlak voor binnen de raad. Daarom hebben we als PGB ingestemd met het ‘minst slechte’ alternatief, namelijk een amendement van AB. In de toekomst gaan we toch weer kijken naar betere opties, die zorgen voor een rechtvaardigere verdeling van de lasten.

Mestverwerking gaat door, ondanks onze tegenstem

AB en VVD hebben definitief ingestemd met de realisatie van een mestverwerker aan de Servennenstraat in Moergestel. Als PGB waren we al niet enthousiast over het initiatief en dat is alleen maar minder geworden in de afgelopen tijd. Dat komt vooral door de landelijke gezondheidsrapporten over de veehouderij en de provinciale plannen om grootschalige mestverwerking alleen nog maar op industrieterreinen toe te staan. De plannen in Molenakkers passen wat ons betreft daarom niet binnen ons toekomstplaatje op gebied van gezondheid en leefbaarheid. Ons raadslid Rob van Seters concludeerde daarom: ‘Bij twijfel moet je niet inhalen, dus wat PGB betreft niet doen!’

Omgevingsvisie kan niet rekenen op onze steun

Als PGB hebben we niet ingestemd met de Omgevingsvisie, omdat wij ons op een aantal cruciale punten niet kunnen vinden in het geschetste ruimtelijke toekomstplaatje. Dan gaat het bijvoorbeeld om de bedrijven- en recreatieterreinen. Wij zijn voor het revitaliseren (opknappen) van de bestaande locaties en het voorkomen van leegstand, zoals onze fractievoorzitter Carlo van Esch het verwoordde. Laten we daar eerst maar eens energie in stoppen voordat we aan de slag gaan met het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein aan de Bedrijfsweg en een nieuw recreatieterrein aan de Oirschotsebaan.

Een geluk bij een ongeluk: De veehouderij zit voorlopig op slot!

Daarnaast zijn wij het principieel niet eens met een verdere groei van de veehouderij, zoals in de Omgevingsvisie staat. Zowel landelijk als provinciaal wordt inmiddels ingezet op minder dieren (is minder mest) vanuit gezondheid en leefbaarheid. Maar niet in onze gemeente. Daar is recent bijvoorbeeld weer een aanvraag ingediend om te groeien van 10.000 naar 18.000 varkens; bijna een verdubbeling! Als geluk bij een ongeluk meldde de wethouder ons wel dat door de (gedeeltelijke) vernietiging van het bestemmingsplan buitengebied, de veehouderij voorlopig op slot zit. Totdat het bestemmingsplan is hersteld, kan er dus geen enkele uitbreiding van de veestapel plaatsvinden.

Ontwikkeling van studiegebied KVL kost heel veel geld

Ongeveer een jaar geleden heeft de raad gekozen voor ‘scenario 5’ voor de herontwikkeling van het (studie)gebied tussen KVL en de spoorwegovergang. Dat houdt kort gezegd in dat in dat gebied de Boerenbond en een supermarkt kunnen komen en dat de Ambachtsweg verlegd wordt. Het ging nu om het kostenplaatje (grondexploitatie) dat daaraan is verbonden. En daar zijn wij als PGB nogal van geschrokken, namelijk ruim anderhalf miljoen euro. Daarom vroeg Dion Dankers namens onze partij of er gekeken is naar goedkopere varianten, maar daar kwam geen helder antwoord op vanuit het college. Als PGB vonden we het daarom wat te gortig worden: 1,5 miljoen extra voor het studiegebied en daarnaast ook nog eens 1 miljoen voor de spoorwegovergang bij Blokshekken! Daarom hebben wij niet ingestemd met het voorstel.

Beleid Sociaal Domein: Kritisch kijken naar hoogte ‘eigen bijdrage’

Aan het einde van het jaar lag er een voorstel voor over het sociaal domein. En dan specifiek over de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) en Jeugdzorg. Sander Arkesteijn stelde namens PGB drie aandachtspunten aan de orde. Ten eerste om de aangepaste beleidsstukken volgend jaar eerder in de raad te brengen, zodat we er echt iets van kunnen vinden. Ten tweede om nog eens kritisch te kijken naar de eigen bijdrage die onze inwoners moeten betalen om ‘zorgmijders’ te voorkomen. En ten derde de regionalisering van het beleid, want als PGB vinden wij het van belang dat de zorg dichtbij de mensen blijft. Samenwerking is een middel en geen doel op zich!

Alsnog goede ruimtelijke onderbouwing voor weigering Oisterwijksebaan 2

Tenslotte was er nog een motie van PrO aan de orde over de veehouderij aan de Oisterwijksebaan 2. Eerder dit jaar hebben alle partijen in de raad niet ingestemd met de uitbreiding van dit bedrijf, maar de rechter heeft geoordeeld dat dit onvoldoende onderbouwd is. Het is daarom van belang dat er alsnog een goede (ruimtelijke) motivatie komt waarom we als raad niet akkoord zijn met de uitbreiding van deze varkenshouderij. Ons raadslid Carlo van Esch liet weten dat we deze motie van harte ondersteunen, omdat we als raad de juridische expertise om dit punt gewoonweg niet hebben.

Gelukkig Nieuwjaar!

Als PGB gaan we ook in 2017 verder met het kritisch beoordelen van alle plannen die het college aan ons voorlegt. Dus ook in het nieuwe jaar kunt u bij ons terecht met vragen en opmerkingen via info@partijgemeentebelangen.nl, via onze website partijgemeentebelangen.nl of via www.facebook.com/PGBOisterwijk . Laten we er met elkaar weer een mooi jaar van maken, want samen kom je verder!