De raad laat zich gelden

In de raad van 27 september 2012

Een vragenuurtje, een ingetrokken interpellatieverzoek en dito motie en diverse moties vreemd aan de orde van de dag. De Raad liet zich gelden. De Berap en het vervolg, het bijstellen van de Begroting, werden na aanpassing goedgekeurd. PGB kreeg met een motie over het bijstellen van de Woonvisie brede steun van alle partijen! Ook het voorstel om onderzoek te doen naar een andere invulling van locatie Mozaik, werd door de voltallige raad omarmd.

Het pleidooi van PGB over de gehele of gedeeltelijke aanleg van vrij liggende fietspaden naar Haghorst, kreeg weinig bijval. Wel steunde PGB de fractie PrO in haar streven naar meer openheid inzake de zgn. Bosrandgelden. Al met al een levendige raadsvergadering, waarin diverse zaken aan de orde kwamen.

Nog geen fietspad Haghorst

Al jaren pleit PGB voor een duurzame en structurele oplossing voor de fietsers die gebruik maken van de weg naar Haghorst. Uit onderzoek bleek dat er sprake is van een onveilige situatie. Ook zijn fietspaden van belang voor het toeristisch en recreatief fietsverkeer. Toch wil het college slechts tijdelijke maatregelen nemen om de snelheid te remmen. De kosten van vrij liggende fietspaden zijn gewoon erg hoog en de middelen zijn er nu niet. PGB toonde begrip, maar vroeg zich ook af of het niet goedkoper of in fases kon. Het college zegde nader overleg met de gemeente Hilvarenbeek toe en heroverweging bij het opstellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan. Na ampel beraad stemde PGB in met de tijdelijke maatregelen. Meer zat er, gezien de opstelling van de andere partijen, niet in.

De Berap en de Begroting

Naar aanleiding van vragen van PGB in de commissie Algemene Zaken, werd het voorstel om de lopende Begroting bij te stellen aangepast. Het bezwaar van PGB was, dat in de tussentijdse bestuursrapportage (de Berap) nieuwe zaken werden opgenomen. En dat zonder een goede onderbouwing. Kees van Elderen gaf aan: “Complimenten voor de opzet van de rapportage, maar beleidswijzigingen horen daar niet in thuis”. Nadat het voorstel werd aangepast, en ook de verwerking van de Bosrandgelden werd geschrapt, ging de Raad akkoord met de voorgestelde begrotingswijziging. De mee- en tegenvallers leverden per saldo een positieve bijstelling op.

Aanpassing Woonvisie

Het college wil, op basis van de eind vorig jaar vastgestelde Woonvisie, 60% minder woningen bouwen dan gepland. Dat betekent dat een aantal projecten geen doorgang kan vinden. “Maar de afwegingen die daarbij zijn gemaakt, zijn niet duidelijk” aldus Carlo van Esch. Daarom stelde hij in een motie namens PGB, PrO en de VVD voor, om de norm van 60% te laten vervallen: “Kansrijke projecten die voldoen aan de Woonvisie, zijn van harte welkom”. Zo wordt, aldus Carlo, gebouwd waar op korte termijn behoefte aan is: bijvoorbeeld goedkope woningen voor starters en senioren. De motie van PGB kreeg brede steun in de raad. Het college is nu aan zet om nader aan te geven wanneer sprake is van een kansrijk project en komt daarmee terug in de raad.

Bouwen op locatie Mozaik

Al enige tijd wordt er gewerkt aan een bouwplan voor locatie De Mozaik. Dat plan is gebaseerd op een oude Woonvisie en daarom werd al langer door diverse partijen aangedrongen op heroverweging van het bestaande plan. PrO diende samen met PGB en de VVD een motie in, waarin werd gevraagd om een onderzoek naar een alternatief plan, passend bij de nieuwe Woonvisie. De motie werd unaniem aanvaard. Dat onderzoek komt er nu en tot die tijd worden alle andere activiteiten op geschort.

Advies Bosrandgelden, geheim of openbaar

Scouting kan nog steeds niet aan de slag, omdat de financiën daarvoor nog niet beschikbaar zijn gesteld. Het college wilde de Bosrandgelden daar voor aanwenden.
Maar daaraan kleven haken en ogen en het college heeft daarop extern advies ingewonnen. Dat advies wil het college niet integraal openbaar maken. Onzin vond PrO en zij diende daarom een motie waarin die openbaarheid wordt geëist. Ook PGB heeft transparantie hoog in het vaandel staan. “Op deze manier heeft het college de schijn tegen dat ze iets te verbergen heeft” aldus Kees van Elderen. Het college heeft ook niet duidelijk kunnen maken, waarom het stuk vertrouwelijk zou moeten zijn. Uiteindelijk zegde het college een raadsinformatiebrief toe, met daarbij een bijlage, met alles wat maar enigszins openbaar kan zijn. Omdat die brief op korte termijn beschikbaar komt, trok PrO haar motie in.

Overige zaken

PGB had een interpellatieverzoek ingediend, maar trok dat weer in toen bleek dat de urgentie er niet mee was. Het onderwerp, hoe om te gaan met investeringen, wordt nu in de commissie Algemene Zaken besproken.

Op verzoek van het CDA gaf de burgemeester een nadere toelichting over de stand van zaken ten aanzien van intergemeentelijke samenwerking. Daar wordt aan gewerkt en PGB steunde het CDA bij hun wens om daarover snel een kadernota in de raad te brengen.

Het college kan verder met een bestemmingsplan voor Kanoboerderij De Reusel, de Bodembeheernota, Kadernota Afval, de financiering van de speerpunten uit de WMO-nota en de gewijzigde verzamelnota sociale wetten. Het voorstel om het organisatiecomité Oisterwijk 800 en de vele vrijwilligers te zijner tijd in het zonnetje te zetten, kreeg brede steun in de raad.