Discussie over Woonvisie, krediet voor brede school

In de Raad van 17 november 2011

De Woonvisie onder vuur
Na inleidende beschietingen van de Woonvisie door bijna de voltallige raad en een schorsing door het college, werd het voorstel met betrekking tot de Woonvisie alsnog tijdens de behandeling van de agenda gehaald. En dat was niet de enige wijziging van de agenda.

Bij het vaststellen al, werd een motie buiten de orde van de dag aangekondigd, wilde de raad tóch praten over de Structuurvisie Bedrijventerreinen en juist weer niet over de Startnotitie Klimaatbeleidsplan. Andere voorstellen zoals een krediet voor de Brede School Moergestel en de Verordening WMO, werden wel besproken. Door dit alles veranderde de agenda flink, waardoor het toch nog een lange zit werd.

Woonvisie haalde de eindstreep niet
PGB en ook andere partijen benadrukten het belang van de nieuwe Woonvisie. In tegenstelling tot andere partijen, had PGB zich daar in de commissie Ruimtelijke Zaken al kritisch over uitgelaten. Maar in de raad bleken ook andere partijen teleurgesteld te zijn over de visie en met name over de uitwerking. Raadsbreed was men van mening dat er onvoldoende werd ingespeeld op de verslechterende marktomstandigheden. Men miste de regie van de gemeente om daar daadwerkelijk op in te spelen.

Carlo van Esch verwoordde het zo: “Nu hebben we de kans om bij te sturen en die kans mogen we niet laten schieten”. Hij diende namens PGB drie amendementen en een motie in, om daar verandering in te brengen. Wethouder Kees Rijnen ging in de verdediging en gaf aan dat hij in voorjaar 2012 zou komen met een overzicht van alle projecten, gewogen op basis van de nieuwe woonvisie. Hij kon de raad echter niet overtuigen en daarop werd besloten de discussie te staken en het voorstel van de agenda te halen.

Krediet voor Brede School Moergestel
De bouw van de brede school in Moergestel kan van start: de raad stelde daarvoor een krediet beschikbaar. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Jan Oerlemans sprak “van een niet echt degelijke financiering” en PGB had net als andere partijen ook vragen bij de financiering van de verkeersmaatregelen. Na de toelichting door het college en aanpassing van het raadsvoorstel ging de raad unaniem akkoord met het noodzakelijke krediet.

Vragen waren er ook inzake de WMO, niet zozeer over verordening zelf, maar meer over de uitwerking daarvan. Het college wilde zonder overleg met de raad en de WMO-raad besluiten over de betaling door burgers van de eigen bijdrage of het eigen aandeel. Daar stak de raad een stokje voor. In december komt het college nu met nadere informatie.

Klimaatbeleid, fietspaden en scouting.
Het klimaatbeleid, de aanleg van fietspaden en de huisvesting van scouting komen in de volgende raad op de agenda. De gewijzigde startnotitie over het Klimaatbeleidsplan kwam te laat om nog te kunnen behandelen. “Wij hebben de stukken niet meer in de fractie kunnen bespreken”, aldus Jan Oerlemans.

Het voorstel om het burgerinitiatief ‘Aanleg fietspaden – Moergestel Fietsdorp’ te bespreken kreeg groen licht. Dat wordt, met een reactie van het college, eveneens in de volgende raad behandeld.

PrO kwam nog met een motie met betrekking tot de huisvesting van scouting. Om daarover nu te besluiten, ging PGB en de meerderheid van de raad te ver. Daarmee zou ook geen recht worden gedaan aan het burgerinitiatief Achterste Stroom. Bovendien staat dit onderwerp al op de agenda van de komende raadsvergadering en komt het college nog met een antwoord op de grote hoeveelheid reacties vanuit het veld. PGB gaat voor zorgvuldige besluitvorming en stemde ook daarom tegen de motie.

Eén partij had nog een opmerking over de structuurvisie bedrijventerreinen en een andere over het beëindigen van de regeling “bouwen binnen strakke contouren”. PGB verwacht vooralsnog niet dat de beëindiging zal leiden tot onhoudbare juridische procedures.

{“image_intro”:””,”float_intro”:””,”image_intro_alt”:””,”image_intro_caption”:””,”image_fulltext”:””,”float_fulltext”:””,”image_fulltext_alt”:””,”image_fulltext_caption”:””}