Drie hete hangijzers buitengebied gemeente Oisterwijk

 

Op 16 april jl. stelde de raad van Oisterwijk het bestemmingsplan buitengebied vast. Met de complimenten vanuit PGB voor het zorgvuldig doorlopen proces. Want iedereen heeft in het voortraject de ruimte gehad om mee te denken en mee te praten. Toch waren er voor ons 3 hete hangijzers.

1. Uitbreidingsmogelijkheden veehouderijvarkens

Het vastgestelde bestemmingsplan biedt nog steeds de nodige uitbreidingsruimte voor veehouderijen. Maar de vraag is of we dat nog wel moeten willen vanuit gezondheid en leefbaarheid. Dat dit erg gevoelig ligt, blijkt wel uit situaties zoals bij Oisterwijksebaan 2 en in Molenakkers.

Juist daarom is op initiatief van PGB vorig jaar het provinciale beleid overgenomen, ook voor lopende aanvragen. En daarom zijn we nu ook bezig met het opstellen van nieuw beleid voor de veehouderij. Onlangs heeft daarover al een bijeenkomst plaatsgevonden in Moergestel en binnenkort (19 mei) in Oisterwijk.

Om de uitbreidingsmogelijkheden nu al enigszins in te perken, hebben we voorgesteld om ‘extern salderen’ niet mogelijk te maken. Dat houdt in dat bedrijven rechten van andere bedrijven mogen overnemen om te groeien. Helaas steunde alleen PrO ons voorstel. Te weinig voor een meerderheid in de raad.

Wij richten onze pijlen nu op het nieuwe veehouderijbeleid. Met de oproep aan alle boeren en alle burgers om hierover nu mee te praten en mee te denken. Met als doel een gezond en leefbaar platteland voor ons allemaal!

2. Intrekken vergunde rechten en handhaving

Verschillende kwesties in het buitengebied vloeien voort uit het feit dat in het verleden niet adequaat handhavend is opgetreden of dat vergunde rechten niet tijdig zijn ingetrokken. Om dat in de toekomst te voorkomen, hebben we als PGB een motie ingediend.

Daarin roepen we het college op om adequaat handhavend op te treden en vergunningen tijdig in te trekken, met bijzondere aandacht voor de veehouderijen. Onze motie kreeg de steun van alle partijen in de raad!

3. Ontwikkelingen op het laatste moment in het plan

In het plan zaten ook verschillende ontwikkelingen die er pas op het laatste moment ‘ingefietst’ zijn. En dan bedoelen we pas nadat het ontwerp-plan ter inzage heeft gelegen. Daardoor kan er niemand meer op reageren. Of je moet meteen naar de rechter. En dat vinden wij als PGB de omgekeerde wereld!

Wij vinden dat iedereen aan de voorkant moet kunnen meepraten en meedenken. Daarom hebben wij het college van B&W opgeroepen om dat niet meer te doen. In het geval van de Heusdensebaan 109/109a leidde dat er toe dat de voltallige raad ons amendement steunde om deze wijziging niet op te nemen in het plan.