Duidelijk en helder

Helderheid over Projectlocatie Recreatie

Over de Projectlocatie Recreatie Oisterwijk is in de raad stevig gesproken. Het resultaat werd deze week door Ruud van de Ven van AB verwoord op onder meer Oisterwijknieuws. Door de discussies in de raad is blijkbaar verwarring ontstaan over wat er nu precies besloten is. Helderheid is essentieel, daarom lichten we graag het eindresultaat nog even toe.

 

Het voorstel van het college bevatte een totaal inrichtingsplan voor het hele gebied. PGB vroeg zich af, of zo’n grootschalige ontwikkeling in deze tijd nog wel past. Maar vooral het gebrek aan overleg met de bewoners van het gebied, was PGB een doorn in het oog. Gegeven de inspanningsverplichting die de gemeente had, diende PGB daarom een amendement(voorstel) in, om in goed overleg, nu alleen verplaatsing van de Reebok mogelijk te maken.

Het amendement van PGB is door de raad aangenomen en betekent het volgende:

1. Er is geen besluit genomen over het totale inrichtingsplan, zoals door het college werd voorgesteld;

2. Wel is ingestemd met verplaatsing van camping de Reebok. Over de wijze waarop wordt nog gesproken, maar let wel, verplaatsen is iets anders dan het aantal staanplaatsen fors uitbreiden;

3. Ook is besloten dat actief overleg moet worden gevoerd met alle belanghebbenden, waaronder ook, en met name genoemd, de bewoners van het gebied.

Het resultaat van dit amendement is dat de waterplas, golfbaan en tweede camping nu niet zijn goedgekeurd. Deze ontwikkelingen zijn toekomstgericht niet per definitie uitgesloten. Maar als die alsnog nodig of gewenst zijn, moet het college wel met aanvullende voorstellen komen. PGB en ook andere partijen dienen dan opnieuw een afweging te maken. PGB zal daarbij dan de argumenten van alle belanghebbenden, waaronder die van de bewoners, nadrukkelijk meewegen.

Dat AB de indruk wekt dat het amendement van PGB overbodig was, is volgens ons niet correct. Er is ten opzichte van het oorspronkelijke raadsvoorstel wel degelijk veel veranderd en de bewoners worden nu, net als andere belanghebbenden, aan de voorkant bij het proces betrokken.

Dat laatste heet burgerparticipatie. En dat is nu precies, wat Partij Gemeente Belangen voor nu en in de toekomst, hoog in het vaandel heeft staan.

Met vriendelijke groet,
Kees van Elderen – fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen