Eindelijk duidelijkheid voor Scouting Oisterwijk?

Na jaren van onzekerheid en van kastjes naar de muur…komt er dan eindelijk schot in de zaak. Gemeente en scouting Oisterwijk zijn intensief in gesprek voor de huisvesting op Den Donk. Voor alle duidelijkheid en om zeker te zijn dat het er nu écht van gaat komen, hebben drie volledige fracties (PrO, VVD en PGB) en 2 leden van AB samen vragen gesteld.

open-dag-scouting-oisterwijkDe brief:

Geacht college,

Zaterdag 9 juli 2016 zijn wij bijgepraat door het bestuur van Scouting Oisterwijk over de vorderingen van hun huisvesting op Sportpark Den Donk. Wij begrijpen dat er inmiddels intensief contact is en dat zij volop meepraten over de juiste plek voor hen. Zij willen graag zo snel mogelijk na het bekend worden van de locatie overgaan tot het doorlopen van de juiste (ruimtelijke) procedure om daarna tot realisatie over te kunnen gaan. Zij wachten inmiddels jaren op een nieuwe plek en wij zien het als een morele plicht hen daar zo goed mogelijk te accorderen, vanzelfsprekend binnen de grenzen van onze opdracht en taak als raadsleden.

Tijdens het overleg werd duidelijk dat voor een snelle realisatie de scouting twee trajecten doorloopt: het ruimtelijke traject (met name het bestemmingsplan) en het
financieel/juridisch/organisatorisch traject. Door deze 2 trajecten zo veel mogelijk parallel te doorlopen kan de scouting een behoorlijke tijdwinst boeken. Scouting Oisterwijk heeft vragen over
het tweede traject en in onze ogen kunt u die beantwoorden los van het ruimtelijke traject. Deze vragen, zijn eerder al in een brief van 23 april 2015 aan u gesteld.. Wij zijn zelf ook benieuwd naar de antwoorden op deze vragen.

Dus wij vragen u, conform artikel 34 RvO, wat uw uitgangspunt voor Scouting Oisterwijk is ten
aanzien van:

  • de financieringsconstructie voor de bouw vanuit de gemeente (incl BTW-vraagstuk);
  • de grondeigendom;
  • de eigendom/beheerconstructie van het gebouw;
  • wie opdrachtgever en toezichthouder is op de bouw, tevens aanvrager voor de omgevingsvergunning;
  • de vanuit de gemeente beoogde constructie voor huur en/of erfpacht;
  • de gebruiksregeling en exploitatieopzet en dergelijke.

Met de inhoudelijke beantwoording stelt u ook Scouting Oisterwijk in staat snel haar ideeën te realiseren. Tevens zal op 15 september 2016 het stedenbouwkundige plan gepresenteerd worden tijdens de beeldvormingsavond. Wij gaan er van uit dat alle betrokkenen ruim voor deze avond geïnformeerd worden over het plan. Graag ontvangen wij uiterlijk een week voor deze beeldvormingsavond een reactie van alle betrokken partijen met hun mening over het plan. Dit zodat wij een totaalbeeld kunnen vormen.

Met vriendelijke groet,
Fractie PGB
Evelien Roborgh-Jansen (AB)
Hans Hulsbosch (AB)
Fractie VVD
Fractie PrO