Focus op Scholen, Scouting en Samenwerking

In de raad van 26 juni 2012

Brede school De Bunders kan worden gebouwd en de scholen in de Pannenschuur worden verbouwd, maar de finishing touch ontbreekt. Het amendement van PGB en CDA, over aanpassingen voor de peuterspeelzaal en het wijkgebouw, haalde het niet. Jammer dat PrO haar eerdere steun uit de commissie Inwonerszaken introk. Het was de kans om tegen geringe meerkosten, ook in de Pannenschuur een bredere basis te leggen onder het brede school concept.

PGB wilde niet alleen een uitspraak over de locatie van scouting op Den Donk, maar Scouting Oisterwijk ook financiële zekerheid geven. Alle andere partijen wilden daar niet aan en dus stond PGB daarin alleen.

Ten aanzien van de samenwerking in de veiligheidsregio en in de regio Hart van Brabant had alleen PGB kritische vragen. Uiteindelijk stemde wel de hele raad ermee in.

Brede scholen net niet af!

De gemeente investeerde vele miljoenen in brede en nieuwe fysieke scholen. Dat was hard nodig ook. Daaraan gekoppeld is het de bedoeling dat, in het belang van de kinderen en de burgers in de wijken, de inhoudelijke samenwerking tussen de brede school partners wordt gestimuleerd en verbeterd. Onlangs nog deed de Rekenkamer nadrukkelijk de aanbeveling daarop meer in te zetten. Juist daarom is jammer, dat het college en de raad niet kozen voor de voorkeursvariant van de Stuurgroep Brede School. Een gemiste kans, want voor weinig geld was het plaatje dan helemaal compleet geweest. Vreemd ook omdat het college het advies van de Stuurgroep doorgaans zo zwaar laat wegen.

De voordelen werden door Jan Oerlemans breed uitgemeten en hij noemde het voorstel van het college ‘korte termijnpolitiek’. Hij deed op de valreep nog een beroep op het college, om het aanbestedingsvoordeel van Darwin te gebruiken voor de extra kosten. Helaas wees het college dat af en steunden ook de andere partijen het amendement van PGB en CDA daarover niet.
Wel was er raadsbrede steun voor het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van brede school De Bunders. Daarmee kan het college nu voortvarend aan de slag, met de sloop is al begonnen.

Voor scouting wel een locatie, maar nog geen geld

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek stelde het college voor om te kiezen voor de locatie WSD op Den Donk. Daar konden alle partijen zich in vinden. Maar een besluit over het beschikbaar stellen van middelen lag veel moeilijker. In de commissie was gevraagd ook duidelijkheid te geven over de aanwending van de Bosrandgelden. Daar kleven volgens wethouder Rijnen toch nog enkele haken en ogen aan. Daarom stelde hij voor primair de Bosrandgelden aan te wenden of anders de middelen uit de Algemene Reserve te halen. Daar namen andere partijen geen genoegen mee en zij wezen die constructie af. Tot teleurstelling van PGB is er nu alleen groen licht voor de nieuwe locatie, maar kan Scouting Oisterwijk nog niet echt aan de slag, omdat er geen geld beschikbaar is gesteld. Wordt vervolgd ….. helaas.

Veel geld voor regionale samenwerking

Als we de voordelen en resultaten kennen, mag regionale samenwerking van PGB ook wat kosten. Daarover geen misverstand. In het kader van de veiligheidsregio zijn de opbrengsten wel duidelijk, maar nu wordt voor een andere verdeelsleutel van de kosten gekozen. Ongunstig voor Oisterwijk, wij gaan meer betalen, maar “vanwege de overgangsregeling en de aftopping wel acceptabel,” aldus Kees van Elderen.

PGB was minder te spreken over het raadsvoorstel inzake de regionale samenwerking Hart van Brabant. Dat was weliswaar aangepast, maar toch had PGB nog vragen over de beoogde concrete resultaten en de kosten. Op basis van de toelichting van het college en gezien het belang van de regionale samenwerking, kon ook PGB instemmen met een korte termijnoplossing: de contributie voor dit en volgend jaar en daarna (eind 2013) een evaluatie van de zgn. Werkagenda Hart van Brabant. De voortgang zal ook periodiek worden besproken.

Nieuwe zaken opgestart

De raad stelde een vier jaren beleidsplan vast in het kader van Schuldhulpverlening. Jan Oerlemans benadrukte dat de burger zelf als eerste verantwoordelijk is voor zijn schulden, maar ook dat schuldeisers het probleem niet over de schutting van de gemeente kunnen gooien. Hij pleitte ervoor hen aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hen te laten bijdragen aan de kosten.

De raad stelde ook het ontwerpbestemmingsplan Scheermanlocatie vast, en daarmee zijn we weer een stap verder op weg naar het bouwen van woningen voor starters op het Molenveldje in Moergestel.

Ook stemde de raad in met de startnotitie over het maken van een bestemmingsplan voor Landgoed Laag Heukelom.