Geen andere locatie, wel andere uitstraling voor pionkiosk Moergestel


Mede op initiatief van PGB, zochten meerdere betrokken partijen de afgelopen tijd een alternatieve locatie voor de Rabobank pinkiosk in Moergestel. Helaas is er geen andere, geschikte locatie gevonden. Maar er volgt nu een prijsvraag om wel de uitstraling van de kiosk te verbeteren. Dus grijp je kans als je een goed idee hebt!

foto 4 (1)

Draagvlak in de samenleving

De gemeente en de Rabobank hebben met meerdere partijen (Ondernemend Moergestel, Seniorenvereniging en Dorpsraad Moergestel) uit de Moergestelse samenleving om tafel gezeten om andere locaties te bedenken en te bekijken. Nu er geen andere locatie is gevonden, hebben zij besloten om een prijsvraag voor Moergestelnaren uit te schrijven. De betrokken partijen zullen ook de jury vormen. Meer informatie over de prijsvraag volgt nog!

Download de raadsinformatiebrief van het college of lees hem hieronder:

RAADSINFORMATIEBRIEF VAN HET COLLEGE

Inleiding

Zoals u weet is er vorig jaar een omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van een pinkiosk in Moergestel. Door de fracties PGB en AB zijn vragen ex artikel 39 RvO gesteld,
welke zijn beantwoord. Met dit memo willen wij u informeren over de sindsdien genomen vervolgstappen.

Informatie/besluit college:

De beslissing op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is op grond van de reguliere voorbereidingsprocedure tot stand gekomen. Dit had bij nader inzien de uitgebreide voorbereidingsprocedure moeten zijn, waarbij tijdens die procedure een verklaring van geen bedenkingen door de raad moet worden afgegeven. Deze voorbereidingsprocedures zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast was er ten tijde van het verlenen van de omgevingsvergunning nog geen privaatrechtelijke overeenkomst gesloten over de ingebruikname van gemeentegrond.
Om bovenstaande in het vervolg te voorkomen zijn er nadere werkafspraken gemaakt. Zo zal er bij ingediende verzoeken die betrekking hebben op gemeentegrond te alle tijden advies gevraagd worden aan de afdeling grondzaken. Daarnaast zal wethouder Lemmens worden ingelicht als het gaat om plannen die zullen worden uitgevoerd in openbaar gebied met een sterk publieke functie. Met betrekking tot de pinkiosk is er de afgelopen maanden door zowel de Rabobank als de gemeente onderzocht of er alternatieve locaties beschikbaar zijn, waar de pinkiosk geplaatst kan worden. Daarnaast is contact gelegd met vertegenwoordigers uit de Moergestelse samenleving met het verzoek om ook alternatieve locaties aan te dragen.

Draagvlak en communicatie

Zoals gezegd is contact gezocht met vertegenwoordigers uit de Moergestelse samenleving. Hiervoor zijn Ondernemend Moergestel (Peter Ligtvoet), de Seniorenvereniging (Dhr. Geerts en mevr. Toos van Gool-Groenen) en de Dorpsraad Moergestel (dhr. Hans Denissen) benadert. Op 3 december 2014 heeft een eerste overleg plaatsgevonden tussen gemeente en betreffende vertegenwoordigers waarbij men in de gelegenheid is gesteld om locaties aan te dragen. De uitkomsten van dit overleg zijn door de vertegenwoordigers besproken met hun achterban.

Op 15 januari 2015 heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden waarbij de genoemde vertegenwoordigers uit Moergestel, de gemeente, vertegenwoordigd door René Brandhorst en Ad van Esch en dhr. Van Dijk namens de Rabobank aanwezig waren. Tijdens dit overleg is geconcludeerd dat er in Moergestel geen andere geschikte locatie voorhanden is.

Met betrokken vertegenwoordigers is overeengekomen dat de pinkiosk op de huidige locatie kan blijven staan. Wel zal de pinkiosk een andere uitstraling krijgen. Hiervoor zal de Rabobank een prijsvraag uitschrijven voor de Moergestelse inwoners. De ingediende ontwerpen zullen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit de hierboven genoemde vertegenwoordigers uit de Moergestelse samenleving.  De beoordeling zal als advies dienen voor de Rabobank. Wij informeren u zodra wij de beschikking hebben over het uiteindelijke ontwerp betreffende de uitstraling van de pinkiosk.