Geen extra lasten voor burgers!

In de raad van 10 november

De vergadering stond volledig in het teken van de Begroting 2012 en die werd op een aantal punten bijgesteld. De raad besloot op voorstel van PGB, om de OZB niet extra te verhogen. Er komt extra geld beschikbaar voor de wijkcoördinator en kregen de lokale omroepen extra middelen voor digitalisering.

Naar aanleiding van onder andere vragen van PGB kwam het college zelf ook met aanvullende voorstellen en tekstuele aanpassingen. Dat leidde ertoe dat overeenkomstig de doelstelling in het coalitieakkoord, de begroting nu vanaf 2014 structureel sluitend is.

De voorstellen van PGB om extra te bezuinigingen, werden niet door de raad overgenomen. Ook die van andere partijen haalden de eindstreep niet. Daarmee resteert er voor 2012 een tekort en kwam er geen steviger financieel fundament om mogelijke tegenvallers op te vangen. Wat PGB betreft een gemiste kans, omdat nu toch een beroep op de reserves moet worden gedaan.

‘Samen kom je verder’ duidelijk in de Begroting zichtbaar
De Begroting 2012 sloot inhoudelijk goed aan bij de afspraken in het coalitieakkoord en het gedachtegoed van PGB ‘Samen kom je verder’. Er is extra aandacht voor de zwakkeren in de samenleving met het op te richten Maatschappelijk Werkbedrijf. De veiligheid van de burgers krijgt meer aandacht met de inzet van Buitengwoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). En met het project Groen, Schoon en Heel verbetert het onderhoud van de openbare ruimte.

De leefbaarheid wordt bevordert met het opknappen van drie pleinen
Maar toch was PGB niet helemaal tevreden. Zonder nieuw beleid, werd opnieuw geen geld uitgetrokken voor de wijkcoördinator. Op voorstel van PGB besloot de raad hiervoor toch een bedrag beschikbaar te stellen. PGB blijft zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijken, met wijkgericht werken en per wijk een leefbaarheidplan.

In dat kader vroeg PGB ook nog aandacht voor leegstaande en verloederende gebouwen. Wethouder Kees Rijnen zegde toe daarover met de commissie Ruimtelijke Zaken in gesprek te gaan.

Veel voorstellen niet overgenomen
Minder te spreken was PGB over de financiën. Het coalitieakkoord spreekt met betrekking tot de begroting over jaarlijks sluitend en meerjaren sluitend vanaf 2014. Kees van Elderen constateerde dat beide doelen niet werden gehaald: “De redenen die het college daarvoor aandraagt zijn niet echt overtuigend”.

Daarom kwam PGB met aanvullende bezuinigingsvoorstellen, waarbij nieuwe initiatieven en kwetsbare burgers werden ontzien. Helaas kreeg slechts één van die voorstellen de steun van de raad. AB kwam met een alternatieve begroting en dat werd op zich door PGB gewaardeerd. Inhoudelijk kon PGB de voorstellen echter maar beperkt steunen.

Het gevolg was dat veel van de voorstellen geen genade vonden in de ogen van de raad.

PGB tevreden over het resultaat
In de aanloop naar raadvergadering waren aan het college, ook door PGB, veel vragen gesteld. Dat was voor het college aanleiding om de begroting bij te stellen. In de aanvulling van het college stonden extra middelen en bezuinigen.

Doordat ook die nu in de definitieve Begroting 2012 worden opgenomen, is er toch nog sprake van een meerjarig sluitende begroting vanaf 2014. Met daarin dus goede initiatieven en zonder verhoging van de lasten voor de burgers. Per saldo was PGB behoorlijk tevreden over het uiteindelijke resultaat.