Huishoudelijke Hulp – standpunten college, PrO en PGB

huishoudenAl  jaren wordt gewerkt aan een nieuw toekomstbestendig sociaal beleid. Pas heel recent zijn daarover in Den Haag de nodige besluiten genomen. En op grond daarvan worden nu de contouren van dat beleid zichtbaar, ook voor de inwoners van Oisterwijk. De uitgangspunten daarvoor zijn helder in het coalitieakkoord opgenomen: het geven van goede zorg en ondersteuning aan de inwoners die dat echt nodig hebben. En dat doen met de middelen die het rijk daarvoor beschikbaar stelt.

Het college komt nu met een voorstel ten aanzien van huishoudelijke ondersteuning. Op de middelen daarvoor wordt door het Rijk op termijn 40% gekort. Dat is niet mis en dat zal dus ongetwijfeld mensen raken wat betreft de ondersteuning of de portemonnee. Daarom pleit PGB ook voor het betrekken van de inwoners bij de nieuwe plannen, want PGB staat voor een goed en gedragen sociaal beleid.

PGB gaat het voorstel van het college nu nader bestuderen en bespreken. Dat zullen we net als PrO doen met een kritische houding, zeker omdat het gaat over de belangen van inwoners die het veelal toch al moeilijker hebben.

Maar de conclusies die PrO nu al aan het voorstel van het college verbindt, vinden we op zijn minst zeer voorbarig. Ook gaat PrO schijnbaar voorbij aan de beleidsuitgangspunten, zoals die onder leiding van oud PrO wethouder Maarten Pieters door de voltallige raad al eerder zijn vastgesteld.

Wat ons nog het meeste stoort, is dat PrO alleen maar roept dat het zo niet kan, maar op geen enkele wijze een alternatief aangeeft. Een zwaktebod wat PGB betreft. Erg jammer, want goede alternatieven en ideeën zijn bij PGB altijd welkom. Alleen dan kom je immers Samen Verder!