In de raad – 1 juli

 

 

 Belangrijke thema’s

De Gemeenteraad boog zich 1 juli j.l. over een aantal belangrijke thema’s voor onze gemeente.Het ‘KVL terrein’; ‘Oisterwijk 800’ en ‘grondgebonden woningen voor starters’ schoten er wel uit.

‘KVL terrein’
Met de beraadslagingen over het ambitiedocument waarover in de Raad waardering maar tevens ook zorg werd uitgesproken;  werd het sein op groen gezet voor de verdere ontwikkelingen op dit terrein.

PGB heeft hierbij vooral benadrukt dat naast de zorg over en oplossing voor de huidige vervuiling van de grond een woonbehoeftenonderzoek en een goede communicatie met de burgers van groot belang zijn voor de verdere invulling ervan.

‘Oisterwijk 800’
Dat Oisterwijk 800 betreft werd door de Raad veel waardering uitgesproken voor het initiatief van de Stichting Oisterwijk 800. De Raad werd gevraagd om nu reeds € 175.000,00 te reserveren t.b.v. de te organiseren festiviteiten in 2012. Een meerderheid van de Raad was hiertoe niet bereid. Ook PGB ging niet akkoord met het betreffende raadsvoorstel. In een tijd van economische malaise waarin tevens fors bezuinigd dient te worden is het niet verantwoord om reeds nú  vast te leggen dat je zoveel geld wilt reserveren als er nog zoveel onduidelijk is. PGB had graag gezien dat het voorstel m.b.t. de gevraagde eenmalige subsidie later in het jaar, als het festiviteiten handboek in een definitievere versie steekt, in de Raad aan de orde was gesteld.

‘Grondgebonden woningen voor starters’
Hierbij speelde als centrale vraag: Hoe faciliteren wij onze starters? Het raadsvoorstel bevat een faciliteringsvoorstel voor de te bouwen  starterswoningen aan de Pastoor Van de Meijdenstraat. Facilitering door middel van de MGE-constructie lijkt op dit moment niet haalbaar, omdat woonstichtingen hieraan niet mee willen werken. De Raad is er uiteindelijk mee akkoord gegaan dat dan de erfpachtconstructie  als pilot toegepast mag worden, maar vooralsnog alleen voor de Pastoor van de Meijdenstraat. Daarna zal dit geëvalueerd dienen te worden. PGB is m.n. sterk voorstander van het faciliteren van starters.

{“image_intro”:””,”float_intro”:””,”image_intro_alt”:””,”image_intro_caption”:””,”image_fulltext”:””,”float_fulltext”:””,”image_fulltext_alt”:””,”image_fulltext_caption”:””}