In de raad – 17 februari

Rommelig verloop van de vergadering

 

Het was de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar, met belangrijke onderwerpen als het Centrumplan Moergestel en de Visie op Oisterwijk in 2030. Partij Gemeente Belangen kwam voor het centrum van Moergestel met een nieuw voorstel. Doel was het bouwen van meer grondgebonden woningen, ook in de goedkope sector. Appartementen worden er immers al genoeg gebouwd. Omdat ook andere partijen zich niet onbetuigd lieten, kreeg de vergadering een rommelig verloop en moest de voorzitter corrigerend optreden. Helaas bleek er onvoldoende draagvlak voor de voorstellen van PGB.

Centrumplan Moergestel
“Het doel is meer grondgebonden en goedkope woningen in het centrum van Moergestel,” zo pleitte Carlo van Esch namens PGB. De fractie stelde een stimuleringsregeling voor, gebaseerd op een andere verdeelsleutel van de te bouwen woningen. Daarmee werd het bouwen van grondgebonden woningen gestimuleerd en bleef het aantal appartementen beperkt. De gemeente zelf werd gevraagd het goede voorbeeld te geven en op de locatie Roozendries alleen “huizen met een tuintje” te bouwen.

Andere partijen kwalificeerden het voorstel als te ingewikkeld. Ze kwamen ook zelf met andere voorstellen. Na een stevige discussie bleek dat het voorstel van PGB niet op steun kon rekenen. Ook het onderdeel, alleen betaalbare woningen op de Roozendries, bleek niet haalbaar. Teleurgesteld trok de fractie van PGB haar voorstel noodgedwongen in.

Uiteindelijk werd het collegevoorstel aangenomen. De vraag is nu of er, naast 40 appartementen, in het centrum van Moergestel nog veel zal worden gebouwd. PGB vreest van niet. En dat is jammer, want volgens ons is er in Moergestel wel degelijk behoefte aan betaalbare woningen voor starters en senioren. Het is nu helaas niet gelukt, maar PGB zal zich daarvoor blijven inzetten.

Visie op Oisterwijk in 2030
De visie op Oisterwijk in 2030 moet een heldere leidraad zijn bij het nemen van toekomstige beleidsbeslissingen. Daarin staat onder andere dat de gemeente Oisterwijk gaat voor duurzame kwaliteit en voor natuur en landschap. De kernen hebben een eigen identiteit, zijn sociaal sterk en bieden ruimte voor diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Ze zijn goed bereikbaar en hebben een passend niveau aan voorzieningen. Kortom, in de gemeente Oisterwijk is het plezierig leven, werken en recreëren.

Dat alles blijkt uit de opgestelde visie, waarvan de tekst volgens PGB en andere  partijen aanscherping behoefde. Een compleet tekstvoorstel van PGB haalde het niet, maar wel werden andere teksten toegevoegd en verduidelijkt. Op aandringen van PGB werd ook de rol van de gemeente zelf helder verwoord. De raad ging akkoord met een tekstvoorstel van PrO.  Bij de komende kerntakendiscussie zal de Visie voor de eerste keer haar bestaansrecht moeten bewijzen.

Burgerparticipatie en Kaderstelling
Een nieuw voorstel over burgerparticipatie werd door de raad omarmd. Kees van Elderen gaf aan: “Er ligt een veel beter plan, ga er maar mee aan de slag en leer van de ervaringen”. Hij pleitte er wel voor om vooral eerst te investeren in de relatie met de burgers en pas daarna in te zetten op actief burgerschap.

Eef van Doremaele pakte de koe meteen bij de horens. Hij vroeg het college om de planning van de bestemmingsplannen voor de kernen van Oisterwijk en Moergestel zodanig aan te passen, dat burgers echt inhoudelijk hun inbreng kunnen hebben.

Het voorstel over kaderstelling was een vervolg op het raadsonderzoek Lindeplein. Beter kaders stellen, de uitvoering nadrukkelijker aansturen en afwijkingen tijdig rapporteren, zijn belangrijke aanbevelingen. PGB wees nog eens op het principe “pas toe of leg uit” en onderstreepte het belang van de jaarlijkse evaluaties.