In de raad 19 mei

De Jeugd, de toekomst en het verleden
In de raad van 19 mei gingen de partijen van start met een algemene beschouwing op de Perspectiefnota 2011. Partij Gemeente Belangen was positief, maar toch ook kritisch.
Dat was PGB ook ten aanzien van de uitbreiding van Durendael. Een goede ontwikkeling, maar procedureel beneden de maat. De Programmarekening 2010 kreeg ook de goedkeuring van PGB, evenals het voorstel tot het inrichten van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De raad stelde ook een nieuwe financiële verordening vast, belangrijk als basis voor de controlerende taak van de raad.

 

PGB over de Perspectiefnota 2011
De Perspectiefnota geeft antwoord op de vraag: Welke kant gaan we de komende jaren op? Het college wil niet alleen versoberen en bezuinigen. Zeker noodzakelijk, maar het college vond ook ruimte om te versterken en te vernieuwen. “Prima dat het college dat doet”, aldus Kees van Elderen. PGB was zeer te spreken over de extra aandacht die leefbaarheid, veiligheid en onderhoud van de openbare ruimte kregen. Ook het blijven ondersteunen van de burgers die het echt moeilijk hebben of krijgen, sprak PGB aan.

Minder te spreken was PGB over een mogelijke verhoging van de lasten voor de burgers. PGB onderschreef de richting waarin het college wil bezuinigen, zoals het op termijn afstoten van zwembad De Leye en het bezuinigen op subsidies. Maar PGB had nog wel vraagtekens bij de manier waarop. Ook werd de verdere invulling van burgerbetrokkenheid gemist, zoals burgers bij de besluitvorming betrekken en het stimuleren van wijkraden. PGB heeft diverse opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Op 25 mei komt het college met een reactie.

Uitbreiding 2-College, Durendael
De uitbreiding van Durendaal is urgent en dus noodzakelijk, dat stond ook niet ter discussie. Wel de wijze waarop en de voorwaarden waaronder. Jan Oerlemans was daar duidelijk over: “Het proces verdient zeker niet de schoonheidsprijs.” Pas na aandringen van de raad kwam er een goed convenant. De overschrijding van de genormeerde kosten lag de raad zwaar op de maag. Het college onderzocht wel alternatieven. Dat bood echter geen soulaas voor de te hoge kosten, omdat het schoolbestuur maar voor één variant een eigen bijdrage wilde leveren.

Met de toezegging dat de gemeente in ieder geval niet zal opdraaien voor eventuele extra overschrijdingen, overheerste de urgentie en het essentiële belang van Durendael als onderwijsvoorziening in Oisterwijk. Ondanks alle bedenkingen en met het gevoel nauwelijks keus te hebben, ging ook PGB akkoord met het voorstel van het college.

Programmarekening 2010
“De Programmarekening ziet er in financiële zin, redelijk goed uit”, aldus Kees van Elderen. Dat beeld oogt wel mooier dan het is, door de wijze van presenteren en de opbrengsten uit het grondbedrijf. PGB pleitte opnieuw voor meer transparantie en de wethouder zegde toe de presentatie volgend jaar te verbeteren. Het voorstel om € 390.000 te bestemmen voor het opknappen van een drietal pleinen in de gemeente riep procedurele vragen op. Terecht, maar uiteindelijk besloot de raad gelukkig de gevraagde middelen te reserveren. Daarmee wordt een wens van PGB uit het coalitieakkoord ingevuld.

Vanwege het overschot op de afvalverwerking, pleitte PGB voor een verdere verlaging van de afvalstoffenheffing en voor automatische kwijtschelding voor burgers met de kleinste portemonnee. Het college gaat daarmee aan de slag en de voltallige raad keurde daarop de Programmarekening goed.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ook voor Oisterwijk is een Centrum voor Jeugd en Gezin belangrijk en juist daarom is het vervelend dat nieuwe informatie ertoe leidde dat het voorstel nu pas kon worden besproken. De aarzelingen van PGB sluiten aan bij die van de WMO raad: de inrichting oogt onoverzichtelijk en complex.
Jan Oerlemans verwoordde de twijfels: “Bureaucratie ligt op de loer.”

Ook waren er zorgen over de toekomstige financiering, die vanaf 2012 onduidelijk en onzeker is. PGB vroeg om concrete doelen en op korte termijn een tussentijdse evaluatie. Na de toezegging van de wethouder dat daaraan invulling wordt gegeven, kreeg het voorstel over de inrichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin het voordeel van de twijfel.

Financiële verordening
Alle partijen waren vol lof over het werk van de werkgroep Planning & Control. In samenspraak met deskundigen uit de organisatie, lag er een voorstel voor een compleet nieuwe financiële verordening. Nadat het voorstel op het punt van de informatieverstrekking werd aangepast, kreeg de verordening de goedkeuring van de voltallige raad. De nieuwe verordening vormt nu de basis voor de rapportage van het college aan de raad en daarmee voor de invulling van haar controlerende rol.