In de raad 26 mei

Perspectiefnota 2011, voorafgegaan door Bosrand en bomenrand bij het station
De Perspectiefnota 2011 (PPN), die stond in deze raad centraal. Vooraf werd nog gesproken over bestemmingsplan Bosrand en de fietsenstalling bij het NS-station, maar daarna kreeg de PPN volop aandacht.

Het college reageerde in eerste termijn op de algemene beschouwingen van de partijen, zoals die vorige week werden uitgesproken. Het algemene beeld was: de gemeente staat onder grote financiële druk, we moeten moeilijke keuzes maken: keuzes die pijn doen en verstrekkende gevolgen hebben. Dat alles in een tijd van grote financiële onduidelijkheid en onzekerheid. Het college sprak vertrouwen uit in de veerkracht en creativiteit van de Oisterwijkse samenleving. In die zin, zo betoogde het college, is er sprake van doorontwikkeling, zowel bij de burgers als bij de gemeentelijke organisatie.

 

Vooraf: Bosrand en fietsen bij het station
Op de agenda, bestemmingsplan Bosrand, maar meer nog het al dan niet daaraan gekoppelde Natuurhuis. Voor omwonenden een doorn in het oog. “Hoe worden de burgers bij de procedure Natuurhuis betrokken?” vroeg Eef van Doremaele het college. Dat werd maar niet duidelijk. Op verzoek van PGB en andere partijen in de raad, zegde de wethouder ontkoppeling toe. En ook dat de omwonenden worden betrokken bij het realiseren van een Natuurhuis, inclusief de optie voor meerdere locaties. Na de toegezegde startnotitie over het Natuurhuis, keurde de raad het bestemmingsplan Bosrand goed.

Naar aanleiding van tegenwind uit de gemeenschap, gaat het college opnieuw in overleg met NS over de geplande uitbreiding van de fietsenstalling naast het station. PGB vroeg daarbij aandacht voor het verwijderen van fietswrakken en ook dat stelt het college nu aan de orde.

Perspectiefnota 2011
Alle leden van het college gingen uitgebreid in op de algemene beschouwingen van de partijen in eerste termijn. Ze legden een relatie met het coalitieakkoord, de Visie op Oisterwijk in 2030 en op de uitkomsten van de gevoerde kerntakendiscussie.

Wethouder Wagenmakers benadrukte het belang van de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, met als aanpak het project ‘Groen, Schoon en Heel’.
Ook ging hij in op de toekomst van zwembaden en sportvelden. Onduidelijk is nog wat de gevolgen zijn van het afstoten van zwembad De Leye. Bijvoorbeeld voor het zwemonderwijs, voor de sporthal en het Staalbergven. Op verzoek van PGB worden alle sportaccommodaties in kaart gebracht en zal dat beeld aan de raad worden gepresenteerd.

De kunstgrasvelden van HOCO zijn op en moeten worden vervangen, maar kunstgrasvelden voor voetbal zitten er niet in. Dat leidde tot discussie en het college komt op korte termijn met een concreet voorstel. Aan toerisme en recreatie worden ontwikkelingskansen geboden, zoals de aanleg van wandel- en fietsnetwerken.

Dienstverlening en financieel beleid
Ondanks het realiseren van een efficiëntere dienstverlening, is het college terughoudend wat betreft het bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Beducht voor kwaliteitsverlies en de decentralisatie van rijkstaken. Het bestaande beleid -kritisch zijn bij de invulling van vacatures en de inzet van externen beperken- wordt voortgezet.

Ondanks de financieel onzekere en moeilijk tijd, blijft het college zich, op aandringen van PGB, inspannen voor een sluitende begroting in 2014. Veel vragen zijn er over de OZB en de wethouder ging daar uitgebreid op in. De insteek is om de OZB voor 2012 niet boventrendmatig te verhogen.

Sociale richting
Vervolgens gaf wethouder van Hezik aan dat in de komende periode echt werk wordt gemaakt van ‘maatschappelijke innovatie’. Dat is nodig om ombuigingen en bezuinigingen het hoofd te bieden. Belangrijk wordt het Maatschappelijk Bedrijf Oisterwijk. Het moet mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt passend werk bieden en hen geleiden naar reguliere arbeid. Herontwerp van bedrijfsprocessen en samenwerking zijn de sleutelwoorden om de bezuinigingen op de cultuursector op te vangen. Aanvullend wil het college een cultuurfonds om innovaties te stimuleren en mogelijk maken.

De zorgen om de bezuinigingen op sociaal gebied zijn volgens de wethouder terecht. Onduidelijk is nog wat de gevolgen van de rijksmaatregelen zullen zijn. Het college wil daar tijdig op kunnen anticiperen. Indien nieuwe wetgeving de regelingen tot 120 % van het sociaal minimum onmogelijk maken, wil het college een participatiefonds om de nadelige effecten daarvan te beperken.
Naar aanleiding van het pleidooi van PGB over burgerbetrokkenheid, geeft de wethouder aan dat wordt gewerkt aan een nieuwe visie op wijkgericht werken, ook een maatschappelijke innovatie. Daarbij staat de samenwerking centraal, met wijkcoördinatoren en in school wijknetwerken, wijkraden en wijkcentra.

Ruimtelijke kwaliteit
Wethouder Rijnen onderstreept dat het college streeft naar ruimtelijke kwaliteit en een aantrekkelijke leefomgeving. Juist daarom zal op verzoek van PGB een extra voorwaarde worden gesteld aan de vestiging van intensieve veehouderijen en zal worden ingezet op begrenzing en landschappelijke inpassing van de LOG’s. Ook recreatieve ontwikkelingen, het ontwikkelen van landgoederen en natuurontwikkeling leveren een belangrijke bijdrage.

Er is en wordt veel gebouwd en er wordt hard gewerkt aan een nieuwe woonvisie, met daarin aandacht voor het bouwen voor jongeren en senioren. Het project KVL trekt steeds meer regionale belangstelling en op korte termijn is het zgn. masterplan gereed. Op basis daarvan kan dan volgend jaar worden gestart met de verdere uitwerking. Doel is dat KVL een plek wordt waar het goed wonen en werken is en prettig verblijven in een cultuurhistorisch waardevolle omgeving.

Veiligheid en handhaving
Burgemeester Janssen geeft nog een toelichting op de plannen voor een veiliger Oisterwijk. In de nota Integrale Veiligheid zal aandacht zijn voor de inzet van BOA’s, een nieuwe opzet voor zorgteams en meer cameratoezicht op diverse plaatsen in Oisterwijk. Ook de herijking van het beleid inzake Handhaving en Toezicht zal daaraan bijdragen.
Tot slot geeft hij aan dat het college voornemens is een verdiepingsslag te maken en de voorgestelde beleidsrichtingen verder uit te werken in concrete plannen.

Moties en amendementen
Tijdens de discussie die volgt, worden verschillende moties en amendementen ingediend. De moties over een breed innovatiefonds en het inzichtelijk maken van de gevolgen van de uitvoering van de PPN voor de organisatie, worden door de raad aangenomen.

Wel ontstond er nog verwarring over de strekking van de PPN. De toelichting van het college op het richtinggevende karakter van de PPN, riep bij PGB vragen op. “Wij gaan ervan uit dat het college goed heeft geluisterd naar de raad”, zo betoogde Kees van Elderen. Hij verwacht daarom dat het college de signalen uit de raad meeweegt bij het uitwerken van de plannen in de Begroting 2012. Bij monde van Marjan Bastiaan gaf ook PrO aan dat de PPN niet mag worden beschouwd als een verkapte begroting.
Na deze boodschap stemden de partijen in de raad unaniem in met de Perspectiefnota 2011.