In de raad 29 september

In het begin ging het even niet over de inhoud
De controverse tussen AB en wethouder Van Hezik stond centraal. Aan het begin van de vergadering kondigde AB aan, uit onvrede, niet te zullen deelnemen aan het debat. Dat schoot bij de VVD in het verkeerde keelgat. Vreemd eigenlijk, omdat met name de VVD zich later in de vergadering niet echt liet horen over de controverse tussen AB en Van Hezik. 

Een motie daarover, met daarin ook de oproep, om open, duidelijk, integer en respectvol met elkaar te communiceren, kreeg daardoor van alle partijen steun, behalve van de VVD. Onze fractievoorzitter Kees van Elderen, gaf nadrukkelijk de visie van PGB op de gebeurtenissen. Hij stelde dat “AB zich zou moeten afvragen of haar benaderingswijze niet contraproductief was”. Het mailbericht van wethouder Van Hezik die hij aan AB zond, vond PGB niet acceptabel.

AB en wethouder Van Hezik
Al langere tijd is er sprake van een media strijd tussen de fractie van partij Algemeen Belang en wethouder van Hezik. PGB vond het meer dan wenselijk daarover nu in deze raad te praten, om zo te trachten de lucht te klaren. Een motie daarover van het CDA was de katalysator voor het debat. Kees van Elderen schetste op basis van een aantal feiten de benaderingswijze van AB: “De toon was heel scherp, soms op de man en zeker niet altijd vriendelijk”. Hij riep AB op om democratisch genomen besluiten te accepteren en er daarna het beste van te maken.

Vervolgens gaf hij aan dat wethouder Van Hezik met zijn mail aan AB, niet alleen algemeen aanvaarde normen en waarden overschreed, maar ook het aanzien van de raad en de politiek heeft geschaad. Kees van Elderen: “Van een wethouder mag een meer professionele houding worden verwacht”. U kunt ook het volledige betoog namens PGB lezen.
 

In een verklaring gaf wethouder Van Hezik aan dat hij de gang van zaken betreurde en dat hij zijn gedrag, ook zelf afkeurenswaardig vond. Na diverse schorsingen werd de motie van het CDA aangenomen. PGB, CDA, AB en ook PrO, schaarden zich achter de motie. Daarin werd uitgesproken dat het beschadigen van personen betreurenswaardig is, dat de houding en het gedrag van wethouder Van Hezik wordt afgekeurd en dat allen zich zullen inspannen voor een respectvolle communicatie. Erg jammer dat de VVD zich aan het debat en de stemming onttrok.

De Bestuursrapportage (BERAP) 2011
Het ging in de raad ook nog over andere zaken. De BERAP vond PGB een flinke stap in de goede richting. Inhoudelijk waren er vragen over de flinke afwijkingen ten opzichte van de Begroting. Kees van Elderen vroeg zich af “Wordt er wel voldoende realistisch begroot?” Hij vroeg met name aandacht voor de forse overschrijding op sociale uitkeringen. Wethouder van Hezik gaf aan dat die een gevolg was de huidige economische ontwikkelingen en ook dat die zijn volle aandacht had. Per saldo was er sprake van een stevig tekort.

Het college kreeg complimenten van PGB over het voorstel, om met een aantal ombuigingen het gat te dichten. Nadat het college toezegde dat van uitstel geen afstel komt, stemde PGB in met de besparing op het Burgerpanel. PGB miste een fors bedrag van het aanbestedingsvoordeel bij de aanleg van rioleringen. Geld extra onder de grond stoppen, terwijl sommige mensen het hard nodig hebben, is volgens PGB geen goede keus. Daar komt het college bij de Begroting op terug. PGB stemde in met de BERAP en de voorgestelde ombuigingen.

Startnotitie aanpak pleinen en Regionale Samenwerking
PGB is tevreden over het feit dat enkele pleinen in onze gemeente nu daadwerkelijk onder handen worden genomen. Carlo van Esch: “Een plein is belangrijk als ontmoetingsplek en dus voor de leefbaarheid”. Wel waren er vragen over het karig beschreven proces. Onduidelijk is wanneer burgers en de raad bij de opzet en uitvoering van de aanpassingen worden betrokken. PGB ziet een startnotitie graag een stuk concreter. De wethouder zegde toe dat hij met nadere informatie komt.
Het voorstel over Regionale Samenwerking komt later nog een keer terug op de agenda. De raad vond dat er eerst meer informatie op tafel moest komen. Dat gaat nu eind november gebeuren. Mogelijk dat er dan ook meer zicht komt op eventuele financiële consequenties.