In de raad – 30 september

Tussenstand begroting, Intergas, project dienstverlening
en bouwen voor startersreuzen

 

Het ging in deze raad vooral over geld. En daar wil PGB in deze tijd zorgvuldig mee omgaan. Het college rapporteerde over de stand van zaken en vroeg extra geld voor Intergas en het project “Oisterwijk heeft Antwoord”. Er waren moties over bouwen voor starters en over de Reuzen. Op verzoek van de hele raad beziet het college of die tot immaterieel erfgoed kunnen worden benoemd.

Tussenstand Begroting 2010
In de rapportage (Berap) gaf het college aan met de beleidsdoelen op de goede weg te zijn. De vorm en inhoud van de rapportage riepen wel veel vragen op. De Berap wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast. Het eindresultaat stemde wel tot tevredenheid: per saldo wordt geen afwijking op de Begroting 2010 voorzien. Daaruit concludeerde PGB dat de beleidsdoelen worden gerealiseerd en dat er straks een sluitende Jaarrekening 2010 wordt gepresenteerd. Daarom stemde PGB in met de voorgestelde begrotingswijziging.


Intergas

Voor Intergas, de gemeente is aandeelhouder, is extra geld nodig omdat de regelgeving door de economische crisis is aangescherpt. In feite wil Intergas nu een deel terug van het geld dat enkele jaren geleden extra is uitgekeerd. PGB had zorgen over de daaraan verbonden risico’s en die zorgen werden niet geheel weggenomen. Met de toezegging van het college dat in overleg met de andere aandeelhouders, zo spoedig mogelijk naar een definitieve oplossing wordt gezocht, stemde PGB met tegenzin in met de gevraagde kapitaalinjectie.


Project “Oisterwijk heeft Antwoord”

Het collegevoorstel met betrekking tot dit project, riep veel vragen en weerstand op. Mede op aandringen van PGB zal het ambitieniveau later aan de orde komen. Pas als er een degelijke onderbouwing komt, zal het gevraagde bedrag voor het jaar 2011 ter beschikking worden gesteld. Het krediet voor 2010 kreeg wel de goedkeuring van de raad.

Bouwen voor starters
Partij Gemeente Belangen had waardering voor de vasthoudendheid van de collega’s van AB met betrekking tot het onderzoek naar bouwlocatie Bibliotheek Moergestel. Ook PGB heeft haar twijfels over de wijze waarop het beleid gestalte heeft gekregen. De moties die daarover werden ingebracht kon PGB toch niet steunen. Naast inhoudelijke bezwaren, wil PGB vooral met betrekking tot bouwen voor o.a. starters, een heel andere koers varen. PGB wil meer bouwen op maat, burgers een woning laten bouwen naar eigen wensen en behoeften. Starters dus niet betuttelen, maar juist stimuleren en faciliteren. Zo staat het ook in het coalitieakkoord. Volgend voorjaar komt wethouder Kees Rijnen (PGB) met een nieuwe Woonvisie. Die ziet PGB met vertrouwen tegemoet.