In de raad – 5 november

Hoofdpunten raadsvergadering 5 november: welzijnsnota Ouderenbeleid en ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied. PGB stemde als enige partij niet in met de welzijnsnota Ouderenbeleid, omdat die toekomstgericht te weinig houvast bood.
Wel stemden we in met het nemen van een voorbereidingsbesluit buitengebied, waarvoor PGB al eerder een lans brak.

Welzijnsnota Ouderenbeleid
De welzijnsnota Ouderenbeleid 2010- 2013 was op onderdelen onvolledig en onduidelijk en riep daarom veel vragen op, onder andere over de taak en invulling van het seniorenplatform. Niet alleen bij de raad, maar ook bij de ouderen zelf. De nota, zo constateerde Kees van Elderen, gaf ook weinig richting aan het te voeren beleid.

Een aantal van de vragen werd beantwoord en de wethouder gaf in een aansprekend betoog aan, dat hij samen met de ouderen beleid wilde maken. Natuurlijk maakt juist PGB zich hard voor het betrekken van burgers bij de beleidsvoorbereiding. Maar dat laat onverlet dat een nota helder moet zijn en dat de kaders voor het beleid door de raad moeten worden vastgesteld. Juist die ontbraken in de nota en samen met te weinig draagvlak onder de ouderen, was dat voor PGB aanleiding om het raadsvoorstel niet te steunen.

Het buitengebied
Ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied wil niemand en daarom pleitte PGB een jaar geleden al voor het nemen van een voorbereidingsbesluit. Pas nu kwam ook het college met dit voorstel, dat unaniem werd aangenomen.

Direct wilde het college, naar het leek op basis van eigen belang, al een uitzondering maken. Dat zou ook nog kunnen leiden tot precedentwerking en het ondergraven van het zo juist vastgestelde beleid om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Dat was ook voor PGB niet acceptabel. Het college komt nu met een nadere toelichting terug in de raad.

Overige punten
Tenslotte stemde PGB in met de Verordening Wet Inburgering 2009 en met het voorstel om de welstandscommissie en de monumentencommissie samen te voegen.