In de raad 7 april

Dubbelbestemming, verblijfsrecreatie, veiligheidsregio, maar geen CJG

De vergadering kende ditmaal een levendig verloop vanwege belangrijke onderwerpen. De publieke tribunen zat niet voor niets overvol. Er was een voorstel om de Kadernota Verblijfsrecreatieterreinen aan te vullen met het onderwerp dubbelbestemming en er was een inrichtingsvoorstel van de Projectlocatie Recreatie. In de afgelopen periode is de kerntakendiscussie gevoerd en de resultaten daarvan werden gepresenteerd. Ook de Veiligheidsregio stond op de agenda. Het voorstel voor het Centrum voor Jeugd en Gezin werd terugverwezen naar de commissie Inwonerszaken. Partij Gemeente Belangen was niet over alle voorstellen even enthousiast. We staken onze mening niet onder stoelen of banken en dat leidde tot stevige discussies.


Dubbelbestemming
Met dubbelbestemming, waarbij in recreatiewoningen permanent wonen wordt toegestaan, kunnen wellicht een aantal problemen worden opgelost. Op initiatief van de VVD is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Die fractie stelde voor om in het bestemmingsplan nader beleid te formuleren. Voor PGB waren veel zaken nog lang niet duidelijk. “En die moeten klip en klaar zijn,” zo betoogde Eef van Doremaele. Op onzekerheden kun je geen beleid bouwen en wek je verwachtingen, die je niet kunt waarmaken. Bovendien zou dat zeker leiden tot vertraging van de herziening van het bestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieve Terreinen’. Positief was wel dat een aantal problemen en aandachtspunten helder werden. PGB gaat ervan uit dat die in de toekomst werden aangepakt. Aan het einde van het debat stemde alleen de VVD met haar eigen voorstel in.

Inrichtingsvoorstel Projectlocatie Recreatie
Burgerparticipatie is één van dé speerpunten van PGB. Al in de commissie had PGB aangegeven dat zij dit voorstel nog niet rijp achtte voor de Raad. “Er is nog onvoldoende echt gesproken met de bewoners van het gebied,” aldus Carlo van Esch. Hij zette ook vraagtekens bij de grootschalige opzet van het inrichtingsvoorstel. Wel wilde PGB meedenken over verplaatsing van camping de Reebok. “We hebben immers een inspanningsverplichting.” Daarmee wordt kwetsbaar natuurgebied ontlast, zonder dat dit de natuur in de projectlocatie te veel aantast. Per saldo een stevige natuurwinst, die PGB nog niet zag bij de andere delen van het plan, zoals een grote waterplas, een golfbaan en nog een camping.

PGB diende een amendement in om alleen de verplaatsing van de camping mogelijk te maken, in goed overleg met de bewoners van het gebied. We kregen de steun van PrO, maar aanvankelijk niet van de andere partijen.  Omdat anders het hele voorstel dreigde te sneuvelen, deed het college water bij de wijn. Met enkele aanpassingen werd het amendement uiteindelijk door de andere partijen gesteund, alleen AB deed dat niet. Voor PGB is het erg belangrijk de burgers die het aangaat, actief worden betrokken bij belangrijke ontwikkelingen in hun omgeving. En dat is nu dus gelukt.

Dossier Kerntakendiscussie
De raad stelde de uitkomsten van de discussie over kerntaken vast. Er ligt nu een set van 10 waarden waaraan het takenpakket van de gemeente wordt getoetst. Alle partijen waar vol lof over het tot nu toe bereikte resultaat. Kees van Elderen: “Het resultaat mag er zijn.” Nu gaat het college aan de slag met het maken van keuzes. PGB deed daarvoor nog enige suggesties en Kees van Elderen benadrukte dat PGB, samen met de inwoners, streeft naar een woon-, werk- en leefomgeving die veilig en duurzaam van goede kwaliteit is. De resultaten van die keuzes worden verwerkt in de jaarlijkse Perspectiefnota, die in mei naar de raad komt.

Veiligheidsregio
PGB had twijfels bij de vraag of onze gemeente wel voldoende invloed kan uitoefenen, als het om de Veiligheidsregio gaat. Signalen van de korpsbeheerder over te weinig politie en een brandbrief van de brandweer waren, in combinatie met de antwoorden die PGB kreeg op vragen aan het college, reden voor zorg. Volgens het college hoefde PGB zich geen zorgen te maken. Onze gemeente kan op adequate wijze invloed uitoefenen en zij doet er alles aan om de veiligheid in Oisterwijk te waarborgen, aldus de burgemeester. De wijze waarop komt binnenkort in de raad aan de orde. De Veiligheidregio is zeker ook voor Oisterwijk belangrijk en na de toelichting stemde ook PGB in met het voorliggende voorstel.