In de raad 7 juli

Laatste raadsvergadering voor reces over HOCO en Klavertje Vier

Op donderdag 7 juli jl. vond de laatste raadsvergadering voor het politieke reces plaats. Er stonden eigenlijk kort gezegd maar twee bespreekstukken op de agenda. Ten eerste een voorstel om één van de kunstgrasvelden van hockeyclub HOCO te vervangen. Daarnaast een voorstel om in te stemmen met de beleidsnota ‘Klavertje Vier’, die onder meer gaat over onze plaatselijke peuterspeelzalen en kinderopvangcentra.

Nieuw kunstgras voor HOCO
De meerderheid van de raad was ervan overtuigd dat één van de kunstgrasvelden moest worden voorzien van een nieuwe toplaag. Behoudens het CDA stemde daar alle partijen dus mee in. Namens PGB was Kees van Elderen echter sceptisch over de wijze van financieren: ‘Er is geen dekking voor deze kosten!’. Daarom legde hij een stemverklaring af over de financiële onderbouwing.

Wel was PGB blij met het feit dat er een inventarisatie komt van alle (sport)accommodaties in de gemeente Oisterwijk. Dit is ook afgesproken in het coalitieakkoord. Op die manier kan bijvoorbeeld ook worden gekeken of een kunstgrasveld kan worden aangelegd bij andere sportverenigingen.

Brengt ‘Klavertje Vier’ geluk voor onze kinderen?
In dit raadsvoorstel ging het in grote lijnen om twee ontwikkelingen. Ten eerste de onderwijsstimulering voor de komende jaren en daarnaast de harmonisatie van de peuterspeelzalen (SPO) en de kinderopvangcentra.

Namens PGB gaf Jan Oerlemans aan positief te staan tegenover deze ontwikkelingen, maar vroeg wel om te waken voor te veel bureaucratie. ‘We moeten niet vergaderen om het vergaderen’. Verder vroeg hij nog om aandacht voor de oudere jeugd. Het beleid richt zich namelijk vooral op de kinderen tot 6 jaar. Uiteindelijk stemde de voltallige raad in met het voorstel.