In de raad – 8 juli

Perspectiefnota en legesverordening 

De gemeenteraad van Oisterwijk vergaderde op 8 juli j.l. over twee belangrijke onderwerpen: de ‘Perspectiefnota 2010’ en de ‘Legesverordening 2010 ‘.

Perspectiefnota 2010
In de Perspectiefnota geeft het College op hoofdlijnen richting aan het beleid voor de komende vier jaren. Deze nota vormt de basis voor de begroting 2011, die in het najaar door de Raad wordt vastgesteld.  

In het algemeen zin vond de Raad de Perspectiefnota 2010 een vaag document. De nota stond vooral in het teken van bezuinigingen, waar ook Oisterwijk niet aan ontkomt. Coalitiepartijen PRO, VVD en PGB vonden echter dat het College het coalitieakkoord in onvoldoende mate heeft vertaald in concreet beleid. Daartegenover stelde het College dat er nog onvoldoende tijd was en te weinig duidelijkheid over de plannen van het kabinet. Desondanks hadden de coalitiepartijen er meer van verwacht.

PGB vindt dat het College met deze perspectiefnota nog niet op koers ligt. Fractieleider Kees van Elderen sprak van een flinke teleurstelling, omdat er niet meer én concretere aanzetten voor hervorming in staan. Vooral de ambitie om burgers meer te betrekken bij het maken van nieuw beleid ontbreekt. Kees van Elderen vroeg het college de burgers meer te beschouwen als partners van de gemeente. Daarnaast mist PGB concrete uitspraken, bijvoorbeeld over de aanpak van de kerntakendiscussie.

Bij een aantal beleidsvoornemens maakte PGB kritische kanttekeningen. Zo wil PGB meer inzetten op extra aandacht voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijken, bijvoorbeeld door de aanpak van het Pannenschuurplein en St. Jansplein. PGB vraagt van het college meer stuurmanskunst en daadkracht, om een flinke koerswijziging en de daarbij noodzakelijke hervormingen.

Na vele beraadslagingen en op voorstel van PGB heeft het College het raadsbesluit gewijzigd. Daarmee heeft de raad slechts kennisgenomen van de Perspectiefnota en er niet mee ingestemd. Dit houdt in dat de Raad zich nog niet heeft vastgelegd op de in de Perspectiefnota opgenomen beleidskeuzes, als basis voor de Begroting 2011.

Legesverordening 2010
De Raad werd gevraagd om de Legesverordening 2010 vast te stellen. De verordening moest aangepast worden vanwege een wetswijziging. Daarbij bleek een aantal tarieven niet kostendekkend te zijn. Het college stelde daarom voor ook de tarieven meteen maar aan te passen. Maar daar waren meerdere partijen niet zo gelukkig mee.

Ook PGB is geen voorstander van tussentijdse verhogingen. Het college wilde toch graag beide zaken direct regelen en gaf aan dat bij de begroting de legesverordening voor het volgende jaar weer moet worden vastgesteld. PGB gaf aan dat kostendekkendheid ook kan worden bereikt door de kosten te verlagen. Daarom wil PGB bij de begroting voor 2011 geen extra verhoging. Na de toezegging dat nog eens goed naar de kosten wordt gekeken, ging PGB schoorvoetend akkoord met het voorstel.