KVL Terrein

Stemmingmakerij over KVL?

De fractie van Partij Gemeente Belangen heeft ingestemd met de strategisch belangrijke aankoop van het KVL terrein. Maar wel pas nadat het college had toegezegd, dat de raad tijdig wordt betrokken bij kaders die voor de ontwikkeling van het KVL terrein gelden en/of moeten gaan gelden.

Partij Gemeente Belangen heeft steeds aangedrongen op verantwoorde sanering van de vervuilde grond. De suggestie dat het KVL terrein onvoldoende wordt gesaneerd of dat het vele miljoenen extra gaat kosten is prematuur. Dat is doemdenken en stemmingmakerij, die een voortvarende aanpak en ontwikkeling van het KVL terrein belemmeren. Alle partijen en zeker ook PGB hebben voldoende duidelijk gemaakt dat een maximale inspanning moet worden geleverd om de vervuilde grond te saneren.

Maar het is wel al een tijdje erg stil. Daarom heeft Partij Gemeente Belangen over de voortgang, een aantal vragen aan het college gesteld.

Wat Partij Gemeente Belangen betreft blijft het wel wat lang stil ten aanzien van de eerder gedane toezeggingen over de kaderstellende rol van de raad. Daarom stelt Partij Gemeente Belangen aan het college de volgende vragen:
1. Wanneer kan de raad nadere voorstellen tegemoet zien over de invulling van de kaderstellende rol van de raad?
2. Kan het college bevestigen dat vooraf geen onomkeerbare besluiten worden genomen? Bijvoorbeeld ten aanzien van de samenwerking met het de Provincie, het Bouwfonds of andere adviseurs of anderszins betrokken partijen?
3. Kan het college verslag doen van de ontwikkelingen en de voortgang vanaf de besluitvorming door de raad op 25 maart 2009 en de status van dit moment?