Molenveldje, cultuurvisie en woonvise

In de Raad 23 december 2010

Opnieuw ging het in deze raad vooral over het bouwen van woningen. Op het Molenveldje in Moergestel kunnen betaalbare grondgebonden woningen worden gebouwd. Die wil PGB graag realiseren, omdat er dan mogelijkheden komen voor starters. Dus ‘gas erop’ aldus Carlo van Esch in de raad. Ook de startnotitie voor ‘Een nieuwe koers voor wonen in Oisterwijk’ kreeg van PGB alle steun. Maar er waren ook zorgen, bijvoorbeeld over ‘fouten’ bij ruimtelijke procedures en over de begrotingsdiscipline van de gemeente.

Bouwen op het Molenveldje
PGB is voorstander van het bouwen van 15 grondgebonden betaalbare woningen op het Molenveldje. Volgens het voorstel van wethouder Kees Rijnen (PGB) kan dat met behoud van veel groen en een relatief groot speelveld voor de kinderen. Hij gaf tevens aan dat er slechts beperkt invloed is op de windvang van de molen, die kan dus blijven staan. “Het is dé kans voor Moergestel om jongeren te huisvesten,” aldus Carlo van Esch. Wel pleitte hij bij de uitwerking nadrukkelijk voor behoud van het dorpse karakter van Moergestel en voor beter overleg met alle betrokkenen. Hij vroeg om een voortvarend vervolg en sloot zijn betoog af met de hartenkreet: “Wat PGB betreft: gas erop!”

“Een nieuwe koers voor wonen in Oisterwijk”

Eef van Doremaele onderstreepte de noodzaak van een nieuwe woonvisie: “Een nieuwe koers is heel hard nodig!” Hiermee komt het college ook een afspraak uit het coalitieakkoord na. Hij onderstreepte het belang van het betrekken van de burgers bij het ontwikkelen van de nieuwe visie. Ook stipte hij belangrijke aandachtspunten uit het programma van PGB aan, zoals meer maatwerk en gedifferentieerd bouwen, meer grondgebonden en betaalbare woningen en doelgroepgericht bouwen. De wethouder zegde toe die bij de uitwerking te betrekken. Ondanks enkele schoonheidsfoutjes stemde de hele raad in met de voorliggende startnotitie.

Cultuurvisie en andere zaken

De raad stemde ook in met de startnotitie ‘Cultuurvisie’ en met enkele verordeningen. Het voorstel om een wijziging van een bestemmingsplan in te trekken riep vragen op over de gemaakte ‘fouten’  bij ruimtelijke procedures. Kan de organisatie het wel aan? De wethouder zegde toe, de raad daarover nader te informeren. PGB had ook zorgen over het instellen van weer een nieuwe raadswerkgroep, nu voor het WMO beleid. “We moeten voorkomen dat raadsleden worden ingezet als onbezoldigde beleidsambtenaren,” aldus Kees van Elderen. Hij vroeg ook nog aandacht voor de gemeentelijk aansturing bij gemeenschappelijke regeling met de GGD. PGB zal wat dat betreft de ontwikkelingen nadrukkelijk volgen.

Begrotingsdiscipline

Tijdens het vragenuurtje, voorafgaand aan de raad, maakte PGB gebruik van de gelegenheid om wethouder Wagenmakers vragen te stellen over de begrotingsdiscipline binnen de gemeente. Aanleiding was een raadsinformatiebrief, waarin forse overschrijdingen op de begroting werden aangekondigd. Kees van Elderen hanteerde de maatlat van de wethouder zelf, toen hij zei: “Alleen overschrijdingen aankondigen, zonder dekking en/of maatregelen, dat gaat er bij PGB niet in”. De wethouder gaf een toelichting op enkele maatregelen en zegde voor begin volgend jaar nadere informatie toe. PGB zal het college ook wat dit betreft aan het coalitieakkoord houden: de gemeente zet de tering naar de nering.