Nieuwe aanvraag voor evenementenlocatie Insaid, in de zomervakantie

Insaid is een heet hangijzer, dat is bij iedereen bekend. Omdat deze locatie onder het ‘kruimelgevallenbeleid’ valt, heeft de raad momenteel niets te zeggen. PGB had begin 2017 anders voorgesteld, maar de andere partijen gingen niet mee. Want, de wethouder zou snel met (nieuw) beleid  zou komen, maar dat heeft hij nagelaten. En extra zuur blijkt nu. Met de aanvraag voor een evenementenlocatie in Insaid, notabene in de zomervakantie, worden raad en omwonenden alsnog ‘buitenspel’ gezet. 

Vandaar dat we als PGB snel in de pen geklommen zijn en vragen hebben gesteld aan het college. Temeer, omdat de urgentie hiervan niet alleen hier, maar ook in de Kerkstraat (inzake RIBW) speelt!

De brief aan het college

Geacht College,

Met grote verbazing hebben wij vernomen dat er op 11 juli jl. een aanvraag is ingediend voor een evenementenlocatie in het Insaid-gebouw aan de Heusdensebaan in Oisterwijk. Eerder hebben we als PGB daar al kritisch op gereageerd en vragen over gesteld in oktober 2016. Daarnaast hebben we dit aangekaart in de commissie Ruimtelijke Zaken van december 2016.

Zoals u weet is de omgeving ook erg sceptisch over de plannen. Daarom is het nu extra zuur dat de aanvraag wordt ingediend midden in de zomervakantie, waardoor zowel de omwonenden als de raad ‘buitenspel’ worden gezet.

Eerder hebben wij uw college op 21 februari jl. en op 16 maart jl., samen met PrO, in een motie opgeroepen om voor zulke situaties kruimelgevallen-beleid op te stellen. En zolang dat beleid er niet is een aanvraag voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad. Helaas hebben de andere (coalitie)partijen daar niet mee ingestemd, omdat de wethouder heeft toegezegd dat hij zo snel mogelijk in de eerstvolgende raadscyclus met beleid zou komen. Deze afspraak is de wethouder tot op heden niet nagekomen, waardoor we als volksvertegenwoordigers nog steeds buitenspel staan.

Overigens waren ook AB en VVD (evenals PGB en PrO) van mening dat er kruimelgevallen-beleid moet komen en dat onderhavig geval (aanvraag Insaid) anders eerst voorgelegd moet worden aan de raad. Wij zijn als PGB nu dan ook erg benieuwd hoe u hiermee als college omgaat. Bent u bereid om de politiek alsnog te betrekken voordat u een definitief besluit neemt op deze aanvraag? Dit zou bijvoorbeeld kunnen eind augustus / begin september, mits u de behandeltermijn verlengd met 6 weken.

Daarnaast zijn wij als PGB erg benieuwd wanneer u het kruimelgevallen-beleid aan ons voorlegt. Mogen wij ervan uitgaan dat u dit alsnog voorlegt in de eerste de beste raadscyclus na het reces? De urgentie is in onze ogen inmiddels helder, gelet op deze kwestie. Maar ook gelet op de kwestie van RIBW aan de Kerkstraat in Oisterwijk, waarmee wij als raad recent ook geconfronteerd zijn.

Tenslotte zouden wij uw college willen oproepen om de omwonenden zo snel mogelijk actief te betrekken bij de ontwikkeling in het Insaid-gebouw. Het zou zowel de initiatiefnemers als uw college enorm sieren als u dat alsnog op korte termijn organiseert, waarbij u uiteraard rekening moet houden met het feit dat de vakantieperiode is aangebroken.

De fractie van Partij Gemeente Belangen ziet uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de Fractie van Partij Gemeente Belangen (PGB),

Carlo van Esch (Fractievoorzitter),