Over de toekomst van gemeente Oisterwijk

Tijdens de raadsvergadering van 18 mei jl. over de Perspectiefnota (PPN) van het college, gaf Partij Gemeente Belangen (PGB) zijn kijk op de toekomst van onze gemeente. De raadsleden van de lokale partij stelden vragen en plaatsten kanttekeningen; PGB bouwt graag samen aan de toekomst en diende daarom de nodige tips, adviezen en moties in. Dat leidde tot een aantal verbeteringen, maar helaas gingen de andere partijen niet met alles mee. Desondanks kijkt de partij met een positief gevoel naar wat er al wel is bereikt. En de andere zaken komen mogelijk volgend jaar, na de verkiezingen. Want dat het huidige college en PGB een andere kijk op de toekomst hebben, dat is duidelijk.

Vraagtekens en zorgen van PGB

Carlo-van-EschIn de perspectiefnota mist PGB een duidelijke richting vanuit het college. Carlo van Esch: “Er ligt te veel nadruk op ondernemers en te weinig op leefbaarheid en veiligheid. Verder vinden wij dat er meer werk gemaakt moet worden van burgerparticipatie door simpelweg beter te luisteren. Ten slotte zien wij, ondanks het positieve financiële toekomstplaatje, een aantal risico’s waar we alert op moeten zijn. Gelukkig is er een aantal wijzigingen aangebracht, waardoor het iets beter past binnen ons gewenste perspectief.”

Aanpakken van wachtrijen bij de Milieustraat

Om ervoor te zorgen dat de wachtrijen bij de milieustraat in Oisterwijk zo snel mogelijk worden opgelost, hebben AB en PGB samen een motie ingediend. Alle partijen in de raad stemden daar mee in. De motie komt er kort gezegd op neer om de milieustraat zo snel mogelijk aan te passen. Het college maakt de plannen daarvoor nog dit jaar. Daarna vinden de aanpassingen plaats, zodat inwoners niet meer zolang hoeven te wachten om afval in te leveren.

Groenafval wegbrengen, ook weer in Moergestel

Onderdeel van dezelfde motie was de opdracht aan het college om de brengvoorziening voor groenafval in Moergestel in ere te herstellen. Een paar jaar geleden was deze er op initiatief van PGB al gekomen bij Bruurs in de Heuvelstraat. Wegens onduidelijke redenen heeft het college deze mogelijkheid vorig jaar plotseling geschrapt. Gelukkig hoeven Moergestelnaren dus in het najaar niet meer helemaal met hun snoeiafval naar Oisterwijk om daar in de rij te gaan staan.

Wegenonderhoud wordt beter

Aangezien het wegenonderhoud al jarenlang te wensen overhoudt en er daardoor achterstallig onderhoud is, heeft PGB het college via een motie gevraagd om een kwaliteitsimpuls. Alle partijen waren het hier mee eens. Dat moet ertoe leiden dat de raad bij de begroting een keuze kan maken uit verschillende verbetervarianten. En dat inwoners vanaf volgend jaar kunnen genieten van beter onderhouden wegen en paden.

Parkeren centrum: kleine aanpassingen, groot gewin

Net als alle andere partijen stemde PGB in met een voorstel van de VVD om de bewegwijzering voor het parkeren in het centrum van Oisterwijk zo snel mogelijk te verbeteren. Wat PGB betreft moet de insteek echter breder om de parkeerproblematiek in de schil rondom het centrum aan te pakken. Daarbij heeft de partij een paar suggesties gedaan. Ten eerste om de ambtenaren op een andere plek te laten parkeren, ten tweede om op de website niet meer aan te geven dat je gratis kunt parkeren in de straten rondom het centrum en ten derde door gewoon het gesprek aan te gaan met de bewoners rondom het centrum. Kleine moeite, groot plezier!

Toekomst Staalbergven

Het Staalbergven is een belangrijke en unieke recreatievoorziening in onze gemeente. Aangezien de afspraken met Natuurmonumenten (als eigenaar) nu zijn dat het per 2021 wordt teruggegeven aan de natuur, is het de hoogste tijd om hierover het gesprek met elkaar aan te gaan. Daarom heeft PGB het college gevraagd om het toekomstperspectief te schetsen. De wethouder heeft toegezegd om hierop na de zomer terug te komen in de politieke arena.

Meer sociale huurwoningen

Het is overduidelijk dat er te weinig sociale huurwoningen zijn in onze gemeente, vooral ook voor starters en jonge gezinnen. Daarom hebben PGB en PrO samen een voorstel gedaan om in te zetten op een verhoging van het aandeel van 22% naar 25% van de totale woningvoorraad. Alle partijen zijn voorstander van meer sociale huurwoningen, maar desondanks steunden AB en VVD dit voorstel niet. Het college heeft wel toegezegd om nog in de tweede helft van dit jaar met informatie te komen over de realisatie van sociale huurwoningen.

Aanpak sluipverkeer en verbreding A58            

Door de files op de A58 heeft Moergestel veel last van sluipverkeer. De verbreding van de A58 naar 2x 3 rijbanen gaat nog zo’n 5 jaren duren. Daarom is het college op ons verzoek bezig met een onderzoek om het sluipverkeer tegen te gaan. Daarnaast heeft de verbreding gevolgen voor het onderliggende wegennet, bijvoorbeeld bij het viaduct bij de Vinkenberg. Carlo van Esch: “Als PGB vinden wij het de hoogste tijd dat onze inwoners en de raad hier nader bij betrokken worden. Helaas steunde alleen PrO onze motie. Een soortgelijke maar minder vergaande motie van AB kon wel op de steun van de gehele raad rekenen, waardoor onze inwoners op een later moment in ieder geval informatie krijgen over de verbreding van de snelweg.“

Extra aandacht voor monumenten

Er zijn in onze gemeente veel monumenten. Die zorgen er mede voor dat we de ‘parel’ in het groen zijn. PGB vindt dan ook dat je die moet koesteren. Desondanks is een aantal jaren geleden de monumentensubsidie geschrapt, zonder dat de eigenaren daar goed over zijn geïnformeerd. Daarom heeft PGB een motie ingediend om deze subsidie nieuw leven in te blazen. Aangezien de wethouder, mevrouw Batenburg, ook de meerwaarde inziet van onze monumenten, zegde zij toe om bij de begroting met een voorstel te komen hoe we als gemeente de instandhouding van monumenten beter kunnen ondersteunen. PGB houdt de vinger aan de pols.

Bestuurlijke toekomst

De kans bestaat dat binnen een aantal jaren de kern Haaren wordt toegevoegd aan de gemeente Oisterwijk. Uit de ontwikkelingen in de gemeente Haaren blijkt dat het van groot belang is om inwoners in een (vroeg)tijdig stadium te betrekken bij de bestuurlijke toekomst. Onze gemeente werkt momenteel al samen met Goirle en Hilvarenbeek. Maar tot nu toe bent u als inwoner niet of nauwelijks hiervan op de hoogte gesteld. We weten dus niet wat u als inwoner van de bestuurlijke toekomst. Daarom diende PGB een motie in om hierover nog dit jaar het gesprek aan te gaan met onze inwoners. Helaas steunde alleen PrO onze oproep en stemden AB en VVD tegen, waardoor deze motie niet doorgaat.

Volgend jaar verkiezingen!

Carlo van Esch besluit: “Partij Gemeente Belangen heeft een andere kijk op de toekomst dan het college. En dan is het fijn dat er volgend jaar in maart verkiezingen zijn, zodat onze inwoners zich kunnen uitspreken. Tot die tijd blijven wij het college en de coalitie kritisch volgen en met verbetersuggesties komen. Mochten mensen vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten! Kijk dan op onze website (www.partijgemeentebelangen.nl) of onze Facebook-pagina (PGBOisterwijk) of stuur een mail naar info@partijgemeentebelangen.nl.”