Parkeerproblemen en hardrijders op KVL, PGB stelt vragen

Wat een kindvriendelijke, groene wijk in het hart van Oisterwijk had moeten zijn, is voorlopig vooral een grijze parkeerplaats en een handige sluiproute. Bewoners klagen bij de gemeente Oisterwijk over wildparkeerders en snelheidsovertredingen in de kinderrijke wijk maar vinden naar hun gevoel weinig weerklank bij het college. Partij Gemeente Belangen stelt hierover nu schriftelijke vragen aan het college.

UPDATE: de gemeente heeft ook een bericht hierover geplaatst: https://oisterwijk.nl/nieuws/actueel/artikel/verkeer-en-parkeren-kvl-terrein-en-almystraat-108.html

KVL-West is het eerste deel van de nieuwe woonwijk op het terrein van de voormalige leerlooierij aan de Almystraat. Op het KVL terrein worden wonen en bedrijvigheid gecombineerd, waarbij de bedrijvigheid in de oude bedrijfspanden is gehuisvest. Inwoners van de wijk klagen al langere tijd over parkeerders die uitritten van woningen blokkeren. Tijdens Nieuwjaarsnacht was zelfs een doorgang waar hulpdiensten gebruik van kunnen maken om in de wijk te komen, volledig afgesloten door geparkeerde auto’s. PGB begrijpt dat het KVL-terrein in een transitiefase zit, maar dat hoeft niet te betekenen dat paden onbegaanbaar zijn en er onveilige verkeerssituaties ontstaan. PGB luistert naar de inwoners en stelt vragen aan het college.

Korte en lange termijn oplossingen voor het parkeerprobleem

PGB wil van het college weten op welke wijze de overlast op korte termijn wordt teruggedrongen. Daarnaast wil PGB weten of bij het opstellen van de parkeerbalans voor het KVL-terrein voldoende rekening is gehouden met de lange termijn parkeerbehoeften van zowel de inwoners als de ondernemers op het terrein. Bovendien is PGB erin geïnteresseerd hoe het college de klacht van inwoners dat ze zich niet gehoord voelen, gaat adresseren.

PGB beseft dat enige parkeeroverlast in een wijk in aanbouw wel te verwachten is. Op het moment dat de parkeeroverlast en het gedrag van weggebruikers het woongenot van de inwoners aantast en kan leiden tot gevaarlijke situaties in de kinderrijke wijk, vindt PGB dat het college op zijn minst naar haar inwoners moet luisteren en samen met de inwoners en ondernemers naar oplossingen moet zoeken.

De brief aan het college

Datum: 29 januari 2017
Aan: College van B&W gemeente Oisterwijk
Onderwerp: Vragen ex art. 34 RvO – Verkeersonveilige situatie wijk KVL

Geacht college,

De verkeerssituatie in de nieuwe wijk KVL zorgt voor veel overlast voor de bewoners en gebruikers. Vele klachten bereiken ons. Daarnaast hebben leden van PGB geconstateerd dat bij evenementen als nieuwjaar doorgangen geblokkeerd worden waardoor hulpverleners bij calamiteiten belemmerd worden om de wijk in te komen.
Tevens willen wij nog benadrukken dat KVL in opzet een kindvriendelijke wijk moet zijn. Ouders kunnen en durven hun jonge kinderen nu onder geen enkele voorwaarde buiten te laten spelen. Zeker niet tijdens kantoortijden omdat het dan levensgevaarlijk is voor kleine kinderen. Bewoners en bedrijven geven aan diverse malen contact te hebben gezocht met de gemeente, maar het gevoel te hebben onvoldoende te worden gehoord.
Natuurlijk begrijpt PGB dat het KVL-terrein in een transitiefase zit, maar dat hoeft niet te betekenen dat paden niet begaanbaar zijn en dat er verkeersonveilige situaties ontstaan.

PGB maakt zich grote zorgen en heeft daarom de volgende vragen:

  1. Ons bereiken vele klachten, maar wij hebben vernomen dat er ook veel klachten direct bij de gemeente zijn neergelegd. Kunt u inzicht geven in het aantal en aard van de klachten over de verkeersituatie vanuit de bewoners en bedrijven van de wijk KVL?
  2. De overlast voor de bewoners en gebruikers is enorm en het veroorzaakt levensgevaarlijke situaties. Welke acties gaat het college op korte termijn ondernemen om de overlast terug te dringen en de leefbaarheid voor de inwoners weer z.s.m. op een acceptabel niveau te krijgen?
  3. Op welke wijze gaat het college garanderen dat hulpdiensten altijd via de kortste weg toegang hebben tot de wijk?
  4. Is er een parkeerbalans waaruit blijkt dat in de wijk KVL voldoende parkeergelegenheid is voorzien, voor zowel de woningen als de bedrijven?
  5. Wat gaat het college doen om de inwoners van deze wijk de leefbaarheid en leefgenot terug te geven?
  6. Wat gaat het college doen om het gevoel van de inwoners weg te nemen dat ze niet gehoord worden door de gemeente? PGB adviseert u om een bijeenkomst te organiseren voor de inwoners en bedrijven van de wijk, waarin de situatie wordt toegelicht maar belangrijker nog hoe u denkt de verkeersveiligheid in de wijk weer terug te brengen.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik in afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Dion Dankers
Raadslid Partij Gemeente Belangen