Perspectiefnota 2012, Addendum Coalitieakkoord en Taxandria

In de raad van 31 mei 2012
Deze raad stond volledig in het teken van de Perspectiefnota en het Addendum Coalitieakkoord. Dat was voor voetbalclub Taxandria aanleiding om in te spreken en met veel leden stevig aandacht te vragen voor de aanleg van een kunstgrasveld. De problemen zijn overduidelijk en dus moet er een oplossing komen. Wethouder Pieters gaat aan de slag met het in beeld brengen van de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties. Op grond daarvan komt het college met een nader voorstel. PGB staat niet onwelwillend tegenover een kunstgrasveld, als dat leidt tot een duurzame oplossing voor Taxandria en past binnen het accommodatiebeleid. Het college reageerde vervolgens op de algemene beschouwingen van de partijen op 24 mei. Duidelijk werd dat het college het Addendum als kaderstellend document omarmt en dat er, wat betreft het vervolg op de Perspectiefnota, nog veel werk aan de winkel is.

Addendum Coalitieakkoord

Samen met onze coalitiepartners PrO en VVD, heeft Partij Gemeente Belangen het addendum opgesteld, “En daar zijn we trots op” aldus Kees van Elderen. We zetten ons samen in voor verbetering van het vertrouwen tussen burgers en overheid, vergroting van burgerbetrokkenheid en meer burgerparticipatie. We zoeken naar creatieve oplossingen en een slimmere aanpak van de uitdagingen die op ons afkomen. “Het degelijke financiële beleid van de afgelopen jaren willen we voortzetten”, aldus Kees van Elderen. Het college betrekt het Addendum bij de verdere planvorming voor de komende volgende jaren.

Perspectiefnota 2012

Het college ging uitgebreid in op de algemene beschouwingen van de diverse partijen. Die reactie was volgens Kees van Elderen, “degelijk, verfrissend, krachtig en passend”. Wethouder Wagenmakers ging nadrukkelijk in op het te voeren financieel beleid, met een sluitende meerjarenbegroting, niet meer dan trendmatige verhoging van de OZB en het weerstandsvermogen van de gemeente. Specifiek gaf hij aandacht aan de ontwikkelingen ten aanzien van de toeristenbelasting, de bouwleges, parkeertarieven, het gemeente fonds en het grondbedrijf. Ook gaf hij aan dat in de komende tijd keuzes en bezuinigingen onontkoombaar zijn.
Dat was aanleiding voor Kees van Elderen om te attenderen op de veranderende rol van de gemeente en de daarvoor noodzakelijke kwaliteiten en omvang van de organisatie. PGB kreeg steun van de VVD bij haar pleidooi voor een gedegen extern onderzoek.

Kees van Elderen ging in op een aantal voorstellen van het college

Ten aanzien van de bouwleges, streeft PGB kostendekkendheid na door verlaging van de kosten. Bij de verhoging van de parkeertarieven is inflatiecorrectie leidend en ten aanzien van de toeristenbelasting wil PGB nader onderzoek. Voor de scholen in de Pannenschuur een totaal oplossing en voor het innovatiefonds eerst meer duidelijkheid. Bijdragen voor mensen die het echt nodig hebben, daarop wil PGB niet bezuinigen en het toeristisch beleid verdient meer aandacht. Dat geldt ook voor het werven van subsidies en meer marktgerichte woningbouw, bijvoorbeeld voor starters. Kees van Elderen sloot af met: “Er is nog volop werk aan de winkel” en hij wenste het college daarbij veel succes en inspiratie toe.
De Perspectiefnota werd niet vastgesteld, maar zal samen met het addendum en de inbreng van de partijen, worden betrokken bij de keuzes, zoals die door het college straks worden voorgesteld in de Begroting 2013. PGB zal die voorstellen toetsen op hun bijdrage aan het te voeren beleid, zo kondigde Kees van Elderen aan.