PGB reageert op de begroting 2018 van gemeente Oisterwijk

De laatste begroting van deze coalitie en dit college voor de verkiezingen. Als PGB hebben wij er met belangstelling kennis van genomen en geven daarop graag onze kijk. En om alvast een tipje van de sluier op te lichten. Over verschillende onderwerpen zijn we het gewoon eens. Maar over een aantal zaken denken wij toch wezenlijk anders. Daarbij staan voor ons leefbaarheid en veiligheid voorop en uiteraard burgerparticipatie. Wij hopen van ganser harte dat we door goed te luisteren naar onze inwoners en naar elkaar we samen (nog) verder kunnen bouwen aan de toekomst van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom als Parel in het Groen.

In het kort

Wat wij in het kort vinden van de begroting en waar wij verbeterpunten zien? (lees onderaan onze uitgebreide reactie).

 • Dat we de wind in de zeilen hebben, blijkt uit de financiële positie. Fijn! Maar dat we nu onze risico’s 3x kunnen opvangen als het mis gaat, dat vinden wij als PGB wat veel van het goede. Een deel moet ten goede komen aan de inwoners wat ons betreft! Omdat het structurele meevallers zijn, kunnen we ervoor kiezen de lasten van de inwoners NIET te verhogen, ook niet trendmatig. En investeer in de inwoners.
  • De dienstverlening kan beter in onze gemeente, denk aan een track&trace systeem als van bol.com. Inwoners weten wat ze wanneer kunnen verwachten.
  • Steek energie (en budget) in de zorgtaken in het kader van de wmo, jeugdwet en participatiewet.
  • Doe nog een schepje bovenop het wegenonderhoud en denk daarbij aan het openbaar groen!
 • De ontwikkelingen rond Den Donk juichen we toe: een volwaardig zwembad, de sporthal en de eigen plek voor de scouting. Wel zien wij graag dat de inwoners betrokken blijven bij de ontwikkelingen.
 • Fietspad Haghorst. Het mag duidelijk zijn dat wij hier erg blij mee zijn!
 • PGB vraagt extra aandacht rond de ontwikkelingen van de wegen A58 en N65 en het sluipverkeer.
 • Extra zorg voor monumenten zien wij als een goed punt voor de Parel in het Groen. Vergeet de communicatie niet.
 • Een plan van aanpak voor de milieustraat. Heel goed wat PGB betreft!

Tot slot vragen wij extra aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen:

 • Volkshuisvesting. Zet de kansen voor jeugd en jonge gezinnen hoger op de agenda!
 • De veehouderij. Wij blijven als PGB voor duurzame krimp en niet zoals het college voorstaat duurzame groei.
 • De cultuurcentra blijven ons keer op keer zorgen baren.
 • Verkeersveiligheid; met name de welbekende rotondes.
 • Revitaliseer bestaande bedrijventerreinen, ontwikkel geen nieuwe!
 • Verbeter de huidige recreatieterreinen, projectlocatie recreatie Oirschotsebaan behoeft geen prioriteit.
 • Faciliteer de voetbalclubs bij de fusie!

Tot slot. PGB heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. We zien een aantal zaken terug, van burgerinitiatieven tot zelf groen in de buurt onderhouden. Maar we zijn er niet gerust op, we zijn in het verleden (te) vaak teleurgesteld. In het verlengde hiervan blijven wij ook een warm pleitbezorger van leefbaarheidsplannen, voor en door inwoners, zoals in het coalitieakkoord opgenomen. Het alternatief ‘gebiedsgericht werken’ is tot nu toe beperkt gebleven tot Westend en Waterhoef en de resultaten ervan zijn in onzen ogen uitgebleven. Bovendien wordt er met geen woord meer over gerept in deze begroting. Laten we als raad en college samen naar onze inwoners toe gaan om met elkaar plannen te maken voor de toekomst. Als PGB pakken wij graag deze handschoen op.

Onze uitgebreide reactie

Allereerst over de begroting in zijn algemeenheid. Zoals wij al eerder hebben aangegeven, mag het wat PGB betreft allemaal een stuk concreter. Heldere afspraken maken over wat onze doelen zijn en wat we daarvoor gaan doen om die te realiseren. Wat ons betreft mag dat ook meer op hoofdlijnen. Wij begrijpen terdege dat we als raad daarin een rol hebben, maar hadden gehoopt dat het college zelf de handschoen ook al zou hebben opgepakt. Dat had waarschijnlijk een hoop (technische) vragen gescheeld. Zoals de begroting nu voor ons ligt, is het nagenoeg onmogelijk voor de raad om haar controlerende taak goed uit te voeren.

Financieel gezien staan we er als gemeente uitermate rooskleurig voor. Daar mogen we met zijn allen best trots op zijn. Uiteraard komt dit enerzijds door de extra inkomsten vanuit het gemeentefonds, het grondbedrijf en de precariorechten voor kabels en leidingen en anderzijds doordat de risico’s naar beneden zijn bijgesteld. Na de economische crisis hebben we met deze ‘meevallers’ wat dat betreft de wind weer in de zeilen.

Het voorgaande leidt ertoe dat we momenteel een uitstekend weerstandsvermogen hebben, waarbij we onze risico’s maar liefst 3 keer kunnen afdekken. Feitelijk betekent dit dat we zo’n 10 miljoen euro ‘ruimte’ hebben binnen onze gemeentelijke spaarpot. En dat lijkt ons een beetje veel van het goede. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Daarom vinden wij als PGB dat dit ten goede moet komen aan onze inwoners.

Investeren in de inwoners

Aangezien het bij de meevallers deels gaat om structurele extra inkomsten, zijn wij van mening dat we kritisch mogen kijken naar de lasten voor onze inwoners. Een keuze zou kunnen zijn om de lasten de komende jaren niet te verhogen, dus ook niet trendmatig. Wij zijn benieuwd hoe het college en de andere partijen daarover denken.

Voor wat betreft de ‘ruimte’ binnen de gemeentelijke spaarpot kunnen we met elkaar bezien hoe we die het beste ten goede kunnen laten komen aan onze inwoners. Uiteraard hebben wij daar vanuit onze visie wel suggesties voor. Daarop gaan wij hierna in. Om te beginnen bij de dienstverlening vanuit de gemeente. Als PGB zijn we er een fervent voorstander van dat onze inwoners altijd weten wie hun verzoek behandelt en wanneer ze een reactie mogen verwachten. Daarom pleiten wij voor een ‘track & trace’-systeem, zodat onze inwoners de voortgang van hun aanvraag zelf kunnen volgen zoals dat ook kan bij Bol.com. Het lijkt ons zinvol om daar nu al budget voor vrij te maken. En in de tussentijd roepen wij het college op om er in ieder geval voor te zorgen dat er nu al altijd een ontvangstbevestiging uitgaat. Dat vinden wij een minimale eis en moet toch eenvoudig te doen zijn, voor zover het nu al geen vaste regel is.

Ten tweede het sociaal domein. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de decentralisaties van de zorgtaken in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Het lijkt erop dat we deze transitie zonder grote kleerscheuren zijn doorgekomen wat betreft ons streven dat er niemand ‘tussen wal en schip’ mag belanden. Als PGB zijn wij van mening dat het na bijna 3 jaar de hoogste tijd is om echt aan de slag te gaan met de volgende stap en dan bedoelen wij de transformatie. Dat vergt in onze ogen nog een flinke cultuuromslag. Om die reden zijn wij er een voorstander van om daar het komend jaar extra energie in te steken en daarvoor budget vrij te maken. Daarbij is het wel van belang dat ons monitoringssysteem zijn vruchten gaat afwerpen, zodat we echt kunnen gaan sturen op het behalen van onze doelen zoals we die met elkaar hebben afgesproken.

Ten derde het onderhoud van de openbare ruimte. In de begroting is al opgenomen dat we extra geld gaan vrijmaken om het achterstallige wegenonderhoud in te lopen. En daarnaast om het onderhoud van fiets- en voetpaden te verbeteren, Dat vinden wij als PGB een goede zaak. Wat ons betreft mag er echter nog een schepje bovenop en daarvoor maken wij graag extra budget vrij. Dat geldt ook voor het groenonderhoud.

Positieve stemming, met verbeterpunten

Zoals gezegd, zien wij ook verschillende positieve punten in deze begroting. Hierna benoemen we er een aantal, waarover wij als PGB enthousiast zijn. Dat wil niet zeggen dat we daarbij in sommige gevallen geen aanvullende suggesties hebben.

Den Donk en Staalbergven

Allereerst zijn wij natuurlijk erg content met de ontwikkelingen op Den Donk: Een nieuw volwaardig zwembad, een nieuwe sporthal en een eigen plekje voor de scouting. Wij vragen u wel nadrukkelijk om onze inwoners, de huidige en toekomstige gebruikers, goed te blijven betrekken. In het verlengde hiervan zijn wij ook content dat we eindelijk aan de slag gaan met de toekomst van het Staalbergven. Wij gaan er dan ook vanuit dat de raad eind 2018 hierover een knoop kan doorhakken.

Fietspad Haghorst

Vanzelfsprekend zijn we als PGB ook erg gelukkig met het fietspad naar Haghorst. Hiervoor hebben we jarenlang gestreden en we zijn dan ook blij dat inmiddels alle partijen in de raad hebben ingestemd. Op deze manier zorgen we ervoor dat er langs alle doorgaande verbindingswegen in onze gemeente een vrijliggend fietspad ligt. Het kan wat ons betreft niet snel genoeg zijn dat de werkzaamheden starten. In dat kader zijn we nog wel benieuwd naar de situatie bij Broekzijde 11. Is het college al verder gekomen met de eigenaar?

Verkeersaders en sluipverkeer

Ook zijn we verheugd met de voorgenomen analyse van de hoofdwegenstructuur in onze gemeente. Wij vinden het van groot belang dat we integraal kijken naar de doorstroming van het verkeer in onze gemeente. Wij vragen daarbij nadrukkelijk om ook de ontwikkelingen rondom de N65 en A58 mee te nemen, want deze vormen een belangrijke oorzaak voor het huidige sluipverkeer in onze dorpen. Wij zijn blij dat ook AB inmiddels nadere informatie wil over de verbreding van de A58 en de gevolgen voor het onderliggende wegennetwerk (zoals bij het viaduct Vinkenberg), zoals wij al eerder in een motie bij de PPN hebben aangekaart.

Zorg voor monumenten en milieustraat

Als PGB staan wij ook positief tegenover de extra aandacht voor onze monumenten. Op deze manier geeft het college invulling aan onze motie bij de Perspectiefnota. Wij zijn erg benieuwd op welke wijze het college er concreet mee aan de slag gaat. Oftewel: Wat betekent het voor de monumenten en op welke wijze vindt de communicatie daarover plaats richting de eigenaren?

Verder zijn wij het van harte eens met de aanpak van de milieustraat. Dat is de hoogste tijd, want onze inwoners moeten nu heel veel geduld hebben om van hun afval af te kunnen komen. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de concrete plannen. Kijkt het college daarbij ook naar een alternatieve locatie die meer centraal ligt in de gemeente (dus beter bereikbaar voor Moergestel)? Uit de beantwoording van onze technische vragen begrijpen wij dat er dit jaar op twee zaterdagen snoeiafval kan worden gebracht naar een inzamelpunt in Moergestel. Wij vragen het college om hierover tijdig en duidelijk te communiceren. En wij zijn benieuwd hoe dit verder gaat in 2018.

Kansrijke initiatieven langs de raad

Enigszins verrassend maar positief is voor ons de boodschap in de begroting dat het college van plan is om kansrijke initiatieven die niet binnen bestaande kaders en afspraken vallen eerst voor te leggen aan de raad. Als PGB vinden wij dit eigenlijk een vanzelfsprekendheid, maar zo hebben wij het de afgelopen jaren zeker niet ervaren. Het duidelijkste recente voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van het Insaid-gebouw aan de Heusdensebaan tot evenementenlocatie. Voor ons was en is dat geen ruimtelijk ‘kruimelgeval’, maar helaas dacht de meerderheid in de raad daar anders over. Wij gaan ervan uit dat het vanaf nu dus anders gaat.

Wonen in Oisterwijk

Tenslotte nog een aantal belangrijke aandachtspunten voor PGB. Te beginnen met de volkshuisvesting binnen onze gemeente. Al jarenlang vinden wij het van groot belang dat we extra woningen realiseren voor de jeugd en jonge gezinnen. Daarvoor hebben we ook extra gelden vrijgemaakt, maar liefst een half miljoen euro. Maar tot dusver blijven de resultaten uit. En een recent verschenen rapport van Louter stemt ons nog niet erg hoopvol. Terwijl het van groot belang is om hier snel slagen in te maken als we zien dat er sprake is van een dubbele vergrijzing, wat ten koste gaat van een evenwichtige bevolkingsopbouw. Als er woningbouwplannen zijn, moeten we in onze ogen dus steeds kijken of we deze kunnen benutten voor onze jeugd. Dan denken wij onder meer aan KVL, Kartonnage en De Leye in Oisterwijk en Boerenbond, Moers Midden, Bienekebolders en D’n Tob in Moergestel.

Veehouderij en gezondheid

Dan de veehouderij. Voor PGB staan gezondheid en leefbaarheid voorop. Wij blijven ons daarom afvragen waarom de coalitie heeft gekozen voor duurzame groei in plaats van duurzame krimp. Ondanks dat de regelgeving landelijk en provinciaal steeds strenger wordt (en dat is niet voor niks), kunnen veehouderijen in onze gemeente gewoon blijven groeien. Dat is zeker niet onze keuze. Wat ons betreft geen dieren en geen stallen erbij. In die zin blijft de kwestie ‘Oisterwijksebaan 2’ ons zorgen baren, maar daar komen we op een ander moment zeker nog op terug.

Cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard

Een ander belangrijk aandachtspunt vinden wij de cultuurcentra. Zij moeten het culturele hart vormen voor onze gemeenschap. Wij hebben daar grote zorgen over. Dat komt vooral doordat er geen integraal plan ligt voor Tiliander en Den Boogaard. Daarom zijn wij op voorhand nu ook kritisch over de 2,5 ton euro die in de begroting is opgenomen voor de bovenverdieping van Tiliander. Wij staan er dan ook op dat voor deze investering een apart raadsvoorstel volgt, net zoals het college zelf oppert voor een aantal andere investeringen. Pas op basis daarvan zullen wij onze afweging maken.

Onze zorgen over de cultuurcentra zijn de afgelopen maanden alleen nog maar groter geworden door de ontwikkelingen bij Den Boogaard. De bedrijfsleider wordt om onduidelijke redenen weggestuurd, vervolgens lopen de vrijwilligers massaal weg, verenigingen zijn ontevreden en het draagvlak bij de inwoners is weg. Bovendien staat de bovenverdieping al jarenlang leeg. Dat gaat niet de goede kant op. Als PGB vinden wij dat Den Boogaard het gemeenschapshuis moet zijn en blijven voor Moergestel. Wij denken graag mee in oplossingen, zeker als die komen vanuit het dorp zelf.

Verkeersveiligheid: rotondes en huftergedrag

Op het gebied van verkeersveiligheid, vinden wij het positief dat we extra budget vrijmaken om knelpunten aan te pakken. Wat ons betreft moet er in ieder geval extra aandacht worden besteed aan de rotondes bij de Moergestelseweg. Daar gebeuren gewoonweg te veel ongelukken. Daarnaast pleiten wij ervoor om huftergedrag in het verkeer te lijf te gaan. En dan denken wij zowel aan preventie (zoals snelheidsmeters) als repressie (handhaving). Luister hierbij ook goed naar de signalen van de inwoners!

1 miljoen voor de Hondsberg?

Dan de voorgenomen investering bij de school van De Hondsberg. Voordat we daar het gevraagde budget (van 1 miljoen euro) voor vrijmaken, willen wij eerst overtuigd zijn van ‘nut en noodzaak’. Dan gaat het ons in ieder geval om de prognoses van de leerlingaantallen voor de komende jaren. We willen voorkomen dat we net als bij de Bienekebolders een grote investering doen waarvan achteraf blijkt dat deze overbodig was.

Bedrijventerreinen en recreatieterreinen revitaliseren (opknappen)

Voor onze bedrijventerreinen blijven wij een voorstander van revitalisering. Daarbij kan dan vooral ook aandacht worden besteed aan het tegengaan van leegstand. Dan gaat het in eerste instantie vooral om Kerkhoven en Stokeind. Dat heeft in onze ogen veel meer prioriteit dan het ontwikkelen van een nieuwe locatie aan de Bedrijfsweg. Daarvan zien wij de noodzaak niet in.

Hetzelfde geldt ook voor onze recreatieterreinen. Goed dat we inzetten op een kwaliteitsverbetering van de huidige parken. Wat ons betreft moeten we daar vooral op blijven inzetten en dus niet op nieuwe (grootschalige) ontwikkelingen. De projectlocatie recreatie aan de Oirschotsebaan heeft voor ons dus geen prioriteit.

Fusie voetbalclubs

Als laatste aandachtspunt noemen we nog de fusie van de voetbalclubs in Oisterwijk. Mooi dat Nevelo, Oisterwijk en Taxandria elkaar ‘gevonden’ hebben. Wij vinden het van groot belang dat de gemeente de verenigingen goed faciliteert, zonder op hun stoel te gaan zitten. Wij roepen het college op om de raad goed en tijdig te betrekken bij de vervolgstappen. In dat kader zijn wij ook benieuwd of het college al heeft nagedacht over de toekomstige invulling van de huidige locatie van Taxandria.

Samen met de inwoners!

Waar we als PGB tenslotte nog bij stil willen staan is burgerparticipatie. Een absoluut speerpunt voor PGB. Wij lezen in deze begroting wederom goede voornemens vanuit het college, onder meer om een nieuw fonds voor burgerinitiatieven in het leven te roepen, om inwoners zelf de mogelijkheid te geven om groen te onderhouden en ook om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de rekenkamer.

En toch zijn wij er nog niet gerust op. De reden daarvan is dat we de afgelopen jaren te vaak teleurgesteld zijn. We kunnen diverse voorbeelden aanhalen, maar kijken liever vooruit. Daarom hopen wij oprecht dat vanaf nu onze inwoners vooraf mogen meedenken en meepraten over alles wat er reilt en zeilt in hun leefomgeving. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen en we doen het allemaal voor hen. Dat wil overigens niet zeggen dat ze altijd hun zin kunnen krijgen, maar wel dat we goed moeten luisteren naar hun signalen. De vraag van PGB is derhalve wat het college de komende tijd concreet nog gaat doen om onze ongerustheid weg te nemen?

In het verlengde hiervan blijven wij ook een warm pleitbezorger van leefbaarheidsplannen, voor en door inwoners, zoals in het coalitieakkoord opgenomen. Het alternatief ‘gebiedsgericht werken’ is tot nu toe beperkt gebleven tot Westend en Waterhoef en de resultaten ervan zijn in onzen ogen uitgebleven. Bovendien wordt er met geen woord meer over gerept in deze begroting. Laten we als raad en college samen naar onze inwoners toe gaan om met elkaar plannen te maken voor de toekomst. Als PGB pakken wij graag deze handschoen op.

Tot zover onze kijk op deze laatste begroting voor de verkiezingen. Wij zien uit naar de reactie van de andere partijen en van het college. Hopelijk slagen we er samen in om in het belang van onze inwoners ons steentje bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid in Heukelom, Moergestel en Oisterwijk, want ‘samen kom je verder’!

29 oktober 2017,
Fractie Partij Gemeente Belangen (PGB),
Carlo van Esch, Dion Dankers, Sander Arkesteijn en Rob van Seters