Rabobank en gemeente Oisterwijk zoeken alternatieve locatie voor pinkiosk Moergestel

foto 4 (1)Er zijn fouten gemaakt, maar er zijn binnen de gemeente nieuwe werkafspraken gemaakt over de procedures. De beantwoording van onze vragen heeft lang geduurd, maar wat nu telt is het resultaat. De pinkiosk in Moergestel gaat verhuizen. Waar naartoe? Daar heeft ook de Moergestelse samenleving een stem in. En daar zijn wij als PGB extra blij mee.

Naar aanleiding van vragen uit de samenleving, van AB en van PGB, hebben Rabobank en gemeente veel overlegd over de grote pinautomaat in hartje Moergestel. Uit die gesprekken is nu een oplossingsrichting gekomen en er is duidelijkheid over het proces voor af.

Hieronder vind je de heldere antwoorden op onze vragen. Wij vinden het niet goed dat er fouten gemaakt zijn, maar wij zijn wel blij dat de gemeente haar onvolkomenheden toegeeft en direct laat zien wat er aan gedaan wordt.

En wij zijn heel benieuwd naar het vervolg. Niet alleen naar de nieuwe locatie, maar ook de voortvarendheid waarmee de pinkiosk nu, eigenlijk letterlijk en figuurlijk, wordt opgepakt!

—–

Geachte heer Van Esch,

In uw brieven van 31 juli en 12 augustus 2014 heeft u een aantal vragen ex artikel 39 RvO gesteld met betrekking tot de plaatsing van de pinkiosk in Moergestel. In uw brief geeft u aan bedenkingen te hebben tegen de plaatsing van de pinkiosk op deze prominente plaats en maakt u zich tevens zorgen om de verkeersveiligheid.

Vooropgesteld willen wij aangeven dat wij alle begrip hebben voor de door u gestelde vragen en de aan ons geuite zorgen. Tot onze spijt hebben wij moeten constateren dat er bij de behandeling van de aanvraag procedurele fouten zijn gemaakt. Daarnaast kan worden gesteld dat, de gebruikelijke publicaties in de nieuwsklok daargelaten, te weinig in- en extern is gecommuniceerd met betrokkenen en belanghebbenden.

De beslissing op de aanvraag om omgevingsvergunning is op grond van de reguliere voorbereidingsprocedure tot stand gekomen. Dit had echter de uitgebreide voorbereidingsprocedure moeten zijn, waarbij tijdens die procedure een verklaring van geen bedenkingen door de raad moet worden afgegeven. Deze voorbereidingsprocedures zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast was er ten tijde van het verlenen van de omgevingsvergunning nog geen privaatrechtelijke overeenkomst gesloten over de ingebruikname van gemeentegrond. Om bovenstaande in het vervolg te voorkomen zijn er nadere werkafspraken gemaakt. Zo zal erbij ingediende verzoeken die betrekking hebben op gemeentegrond te alle tijden advies gevraagd worden aan de medewerker grondzaken. Daarnaast zal de portefeuillehouder worden ingelicht als het gaat om plannen die zullen worden uitgevoerd in openbaar gebied met een publieke functie.

Hieronder gaan wij in op de door u gestelde vragen.
Beantwoording van de vragen

In de brief van 31 juli 2014 stelt u de volgende vragen:

 1. Is voor het bouwwerk een vergunning nodig? En zo ja wanneer is die verleenden hoe is dit gecommuniceerd?
  Voor het bouwwerk is een omgevingsvergunning verleend op 3 maart 2014. De aanvraag is gepubliceerd op onze website en in de nieuwsklok van week 4 en de vergunning is gepubliceerd in week 11 van 2014.
 2. Waarom is ervoor gekozen om het bouwwerk op deze prominente plaats neer te zetten en niet om de pinautomaat nabij of in Den Boogaard te realiseren?
  Na het afwegen van enkele locatie is gekozen voor deze plaats omdat deze qua bereikbaarheid en sociale veiligheid het meest geschikt werd bevonden.
 3. Ervan uitgaande dat het bouwwerk op gemeentegrond is gerealiseerd, waarom heeft het college hier medewerking aan verleend? Zie onder 2.
 4. In het verlengde van de vorige vraag, is het college van plan om ook aan andere bedrijven toestemming te geven om gemeentegrond op deze wijze te gebruiken?
  Het college heeft niet de intentie om zonder een uitvoerige belangenafweging toestemming aan andere bedrijven te verlenen voor het in gebruik nemen van gemeentegrond.
 5. Wat gaat het college doen om de verkeersveiligheid te waarborgen?
  Bij de toetsing van de aanvraag om omgevingsvergunning is door onze adviseur geoordeeld dat de verkeersveiligheid voldoende is gewaarborgd.

Beantwoording aanvullende vraag

In uw brief van 12 augustus stelt u een aanvullende vraag.

 1. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de Rabobank om samen met de bank, de gemeente en uiteraard de inwoners van Moergestel tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie.

Zoals wij in onze brief van 22 september jl. hebben aangegeven heeft er inmiddels al een gesprek plaatsgevonden met twee vertegenwoordigers van de Rabobank Hart van Brabant. Tijdens dit overleg is de afspraak gemaakt
met de Rabobank dat zij enkele alternatieve locaties onderzoeken, de keuze voor de huidige locatie nader
onderbouwen en dat zij onderzoeken of er aanpassingen kunnen worden gedaan aan de pinkiosk.

Op 13 oktober hebben wij de gevraagde brief van de Rabobank ontvangen. De Rabobank heeft in deze brief vijf alternatieven voorgelegd. Deze alternatieven omvatten het beter inpassen van de pinkiosk, het inbouwen in
bestaande gebouwen, het permanent verwijderen van de pinkiosk en het verplaatsen van de pinkiosk naar een
alternatieve locatie. Het inbouwen in bestaande gebouwen blijkt een te dure oplossing. De totale investering zou in dat geval meer dan e 100.00,00 bedragen, waarbij de Rabobank in dat geval een bijdrage van de gemeente verlangt. Het college is niet bereid om hierin te investeren.

Het college steunt het door de Rabobank gedane voorstel om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie en daarbij te zorgen voor een goede inpassing op die locatie. Dit is door de portefeuillehouder op 20 oktober besproken met de vertegenwoordiger van de Rabobank. Deze heeft aangegeven zich hierin te  kunnen vinden.

Zowel de Rabobank als de gemeente gaan nu op zoek naar contactpersonen uit de Moergestelse samenleving om samen met hen deze locaties te zoeken en af te wegen. Beide partijen hebben uitgesproken vaart te willen maken met dit proces. Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de voortgang. Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het College