Steunmaatregelen Overheid

Benut Oisterwijk de gelden van het rijk?

Raadslid Kees van Elderen van Partij Gemeente Belangen stelt vragen over het benutten van gelden die door het rijk beschikbaar worden gesteld. Voor nieuwbouwprojecten en voor verbetering van het klimaat binnen scholen zijn twee keer € 100 miljoen beschikbaar.

Wij zijn van mening dat hiervan zo veel mogelijk gebruik moet worden gemaakt. Dat is in het belang van de inwoners van de gemeente Oisterwijk. Daarom heeft Partij Gemeente Belangen daar aan het college vragen over gesteld.

Steunmaatregelen van het Rijk
Het Rijk stelt gelden beschikbaar voor het opvangen van de gevolgen van de economische crisis. Zo zal het rijk € 395 miljoen beschikbaar stellen om de bouw te stimuleren. De eerste € 100 miljoen zijn nu beschikbaar, indien met de plannen voor 1-1-2010 wordt gestart. Ook heeft het kabinet, i.c staatssecretaris Sharon Dijksma, € 100 miljoen uitgetrokken voor energiebesparende maatregelen en verbetering van het binnenklimaat van scholen.

Dat roept bij PGB de volgende vragen op.
1. Is de gemeente op de hoogte van alle stimulerende maatregelen die nu door het rijk worden genomen?
2. Maakt onze gemeente daar ook gebruik van?
3. Welke nieuwbouwprojecten uit de pilot “bouwen binnen strakke contouren” zijn en/of worden voor overheidssubsidie aangemeld?
4. Wordt voor het bouwen en/of opknappen van scholen gebruik gemaakt van de gelden van Sharon Dijkstra?
5. Kunt u een nadere toelichting geven op het al dan niet, door de gemeente Oisterwijk, gebruik maken van de stimuleringsmaatregelen van het rijk.

Gezien de mogelijkheden die er nu zijn, graag op korte termijn een antwoord op onze vragen.