Twee rotondes in Commissie Algemene Zaken

In de commissie Algemene Zaken werd een voorstel behandeld, om geld ter beschikking te stellen voor de aanleg van twee rotondes aan de Moergestelseweg, nabij het spoor. PGB vindt de aanpak van dit knelpunt een goede zaak. De gebrekkige doorstroming, in combinatie met dichte spoorbomen, zijn veel inwoners een doorn in het oog. De wethouder bevestigde dat hierover al langere tijd veel klachten werden ontvangen. Juist daarom was de wens van PGB, de burgers meer bij de oplossing en besluitvorming te betrekken.
PGB ondersteunt van harte, dat op korte termijn aan een goede oplossing wordt gewerkt!

 

Intergemeentelijke samenwerking

Ook kwam in deze commissie aan de orde: de kadernota Intergemeentelijke Samenwerking. De nota bevatte vooral uitgangspunten en volgens PGB onvoldoende concrete kaders. Zeker niet waar het de voordelen en/of consequenties voor de inwoners van Oisterwijk betreft. Verder heeft de portefeuillehouder omtrent dit onderwerp uitspraken gedaan, breed in de krant uitgemeten, die niet stroken met de door de raad vastgestelde Visie 2030 en met de in de nota genoemde uitgangspunten. De portefeuillehouder gaf aan dat we de discussie niet uit de weg moeten gaan. Maar dat is naar de mening van PGB iets anders dan voor de muziek uitlopen en valse noten spelen.

Voor PGB is het uitgangspunt samenwerking, vanuit eigen kracht en dicht bij de burgers. Of dat op langere termijn uitmondt in een gemeentelijke herindeling, is nu nog niet interessant en ook niet aan de orde. De discussie moet juist gaan over hoe en onder welke voorwaarden we met anderen gaan samenwerken En die discussie zullen we primair in de in de raad van de gemeente Oisterwijk moeten voeren.

Financiële positie Oisterwijk

Op de agenda stonden verder enkele financiële zaken. De ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente baart zorgen en de vraag was hoe daarmee om te gaan. Dat geldt zeker ook voor de grondexploitaties en de risico’s en gevolgen daarvan. Daar kwamen de partijen in de commissie niet uit en een voorstel daarover werd door de wethouder teruggenomen voor nader overleg.