Verkeer en vervoer in Oisterwijk

Donderdag 13 juni stond de concept kadernota Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) op de agenda. PGB ziet dit concept niet als kadernota, maar als visiedocument. En dan zijn we zeer tevreden met de opbouw:

    • 3 kernpunten,
    • 7 thema’s
    • en op ieder thema beleidsdoelen.

Inwoners gevraagd om hun ideeën

    Bovendien is PGB zeer tevreden over de informatie-inwinning onder de burgers. Zij zijn namelijk dé specialist in hun eigen leefomgeving. Wel hebben we het college geadviseerd om alle burgers die input hebben geleverd een terugkoppeling te geven en dit vast te leggen in dit document, zodat het geborgd is. Onze voorkeur ging uit naar een aparte kadernota naast dit visiedocument, maar dit idee kreeg onvoldoende steun.
    Omdat wij aan hebben gegeven dat de beleidsdoelen SMART (specifiek, meetbaar, actueel, reëel en tijdgebonden) geformuleerd moeten zijn voor een kadernota, gaat het college hiermee aan de slag. We zijn benieuwd naar de definitieve versie in september!