Volgende stap woonvisie en scouting

De raad voor het kerstreces (22 december 2011)

In de laatste raadsvergadering van 2011 ging het over de huisvesting van de scouting en de aangepaste Woonvisie, helaas nog zonder concrete doelen.

Verder kregen steun: het burgerinitiatief voor het gebied rondom de Achterste Stroom, de vestiging van een intensieve veehouderij in Molenakkers en de Ruimte voor Ruimte-woningen nabij de Vinkenberg in Moergestel. Ook werd het tarief voor de onroerend zaak-belasting 2012 vastgesteld.

Allemaal belangrijke onderwerpen, ook in de ogen van Partij Gemeente Belangen (PGB).

Scouting naar gemeentelijke kwekerij of WSD-gebouw?
De scouting zoekt een nieuw onderkomen en de gemeente heeft daarvoor een inspanningsverplichting. “Deze verplichting is ontstaan, omdat de scouting het ‘oude’ onderkomen moest verlaten voor de bouw van brede school De Tovervogel,” aldus PGB-raadslid Eef van Doremaele. Het college stelde daarom voor om nader onderzoek te doen naar twee locaties aan de Wolvensteeg.

Tijdens de raadsvergadering kwamen diverse partijen echter met allerlei alternatieven. Als PGB stelden wij voor om een onderzoek te doen naar de ‘top 4′ van de scouting zelf: 2 locaties aan de Wolvensteeg en 2 locaties op Den Donk.

Uiteindelijk besloot de meerderheid van de raad om een nader onderzoek te doen naar de locatie Gemeentelijke Kwekerij aan de Wolvensteeg en de locatie WSD op Den Donk. Hoewel wij als PGB graag een breder onderzoek hadden gezien, konden wij wel instemmen met dit compromis.

Steun voor Burgerinitiatief over Achterste Stroom
Een aantal bewoners van de Wolvensteeg en de omgeving hebben een burgerinitiatief ingediend, om een visie op te stellen voor het gebied rondom de Achterste Stroom. Namens PGB gaf Eef van Doremaele aan dat we dit initiatief van harte ondersteunen. Als randvoorwaarden daarvoor gaven we wel aan dat de gemeente het initiatief moet faciliteren en dat het gebied niet op slot mag komen zitten. Met steun van PGB besloot een raadsmeerderheid om het burgerinitiatief te steunen. De bewoners gaan nu samen met de gemeente een gebiedsvisie opstellen.

Wel een woonvisie, maar (nog) geen kaders!
De woonvisie kwam voor de tweede keer in de raad aan de orde. Als PGB hebben we aangegeven dat de visie goede informatie bevat, maar nog geen heldere koers. Daarom pleitte raadslid Carlo van Esch voor een uitwerking in duidelijke kaders.

Hij gaf ook aan dat er minder appartementen en meer betaalbare woningen moeten komen. In de ogen van PGB betekent dat meer maatwerk en meer faciliteren. Helaas kreeg PGB geen meerderheid voor de verdere uitwerking in een kadernota.

Uiteindelijk stemde de gehele raad in met de Woonvisie, waarbij wij als PGB nogmaals aangaven dat deze visie in onze ogen, nog geen beleidskader vormt.

Dat een dergelijk kader wel hard nodig is, bleek uit 3 concrete locaties die later nog aan bod kwamen: Mozaïk, Roozendries en Reuselhof. Het leidde tot veel gesteggel over wat daar nu wel of niet gebouwd moet gaan worden. Helaas bood de zojuist vastgestelde Woonvisie daarvoor onvoldoende houvast en haalde geen van de voorstellen de eindstreep. In april 2012 komt het college met een uitwerking van alle bouwplannen op basis van de nieuwe visie. Maar waaraan die dan getoetst moet worden lijkt toch nog niet duidelijk.

Helaas nog één intensieve veehouderij erbij
Als PGB vinden wij dat er een halt moet worden toegeroepen aan de intensieve veehouderij. Kees van Elderen gaf echter aan dat in deze specifieke situatie sprake is van ‘oud zeer’. De aanvraag voor dit bedrijf dateert namelijk al van 2008. Dat betekent dat er verwachtingen zijn gewekt waar je als betrouwbare overheid niet meer omheen kunt. Of je moet een schadevergoeding betalen van meer dan een miljoen euro.

Met de toezegging van het college dat zij er strikt op toeziet dat het bedrijf aan alle eisen voldoet, stemde PGB ‘met frisse tegenzin’ in met de vestiging van een intensieve veehouderij aan de Servennenstraat in Moergestel.

Ruimte voor Ruimte-woningen bij Vinkenberg
Er ligt ook al jarenlang een verzoek om ongeveer 8 Ruimte voor Ruimte-woningen te bouwen nabij de Vinkenberg in Moergestel. Het college wil daarvoor nu een bestemmingsplan opstellen. PGB gaf bij monde van Carlo van Esch aan positief te zijn over de Ruimte voor Ruimte-regeling, omdat daardoor stallen in het buitengebied worden gesloopt en milieuwinst wordt gehaald. Er is per saldo geen sprake van verdere verstening van het buitengebied en ook daarom stemde PGB in met het opstellen van een bestemmingsplan.

Tarief OZB omhoog door meer bezwaren
PGB wil de lasten voor de burger zo laag mogelijk houden. Daarom mogen de totale lasten wat betreft de de onroerend zaak-belasting (OZB) ook niet meer stijgen dan de jaarlijkse inflatiecorrectie. Toch ging het tarief extra omhoog, omdat de laatste jaren steeds meer bezwaar wordt gemaakt tegen de vastgestelde waarde van woningen.

Op verzoek van raadslid Kees van Elderen zegde wethouder Wagenmakers toe in 2012 nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden, om het aantal bezwaren zoveel mogelijk in te perken. De raad stemde vervolgens unaniem in met het voorstel.