Vragen en zorgen over supermarkt Kerkstraat

Afgelopen vrijdag was PGB aanwezig bij de bijeenkomst over de ‘supermarkt in de Kerkstraat’. Daar is ook met enkele betrokkenen gesproken. Het was een drukke, goed verzorgde informatieavond (ongeveer 75 bezoekers) met veel vragen en een aantal antwoorden.

Met name de grote zorgen ‘parkeerdruk en verkeerstoename’ die op die avond naar voren kwamen, delen wij zeker. Vandaar dat PGB een aantal vragen heeft gesteld aan het college.

1) Waarom geen voorbereidingsbesluit
De aanvraag van de omgevingsvergunning van een supermarkt (de Aldi) is op zich een individuele aanvraag. Maar het baart niet alleen grote zorgen bij de omwonenden, ook bij een groter publiek in Oisterwijk. Wij denken met PGB dan ook dat deze aanvraag het individueel belang overstijgt. Want zelfs bij de gemeente speelt het probleem! In het voorontwerp bestemmingsplan centrum Oisterwijk staat namelijk dat in de Kerkstraat geen supermarkt zou mogen komen.

Onze vraag is: Waarom is met dit ontwerp al op stapel, geen voorbereidingsbesluit genomen?
Dan had de vergunning wellicht nooit verleend hoeven worden, vanwege het op handen zijnde nieuwe plan.

2)Beschermd dorpsgezicht
Wij hebben op de informatieavond begrepen, dat 1 van de argumenten om de eerste aanvraag te weigeren het beschermd dorpsgezicht was. Wij hoorden dat dit argument nu niet naar voren is gebracht.

Waarom is het argument ‘beschermd dorpsgezicht’ bij deze aanvraag niet meer als argument gebruikt om de aanvraag (mogelijk) te weigeren?

3) Parkeerdruk en toename verkeer
De grootste zorg van PGB, gaat over het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk in zowel de Kerkstraat, als de Torenbeemd en andere omliggende straten. De supermarkt zal waarschijnlijk veel meer verkeer- en parkeerproblemen veroorzaken dan de voorgaande detailhandel die er heeft gezeten.

Hoe is de te verwachten parkeerdruk en de toename van verkeer onderzocht?

PGB vraagt u om bij de afweging van de bezwaarschriften, deze twee punten zwaar mee te laten wegen.

4) Alternatieven
Aangezien in ieder geval 2 partijen, de omwonenden en de gemeente (zie vraag 1: het voorontwerp bestemmingsplan), geen supermarkt wensen in de Kerkstraat, vragen wij ons af:

Welke inspanningen zijn gedaan om de betreffende aanvrager van gedachten te doen veranderen of mee te denken over alternatieve locaties?

5) Supermarkt toch in de Kerkstraat?
Mocht ondanks alle inspanningen en bezwaarschriften, de supermarkt toch op de huidige locatie komen te zitten, dan vragen wij het College alert toe te zien op mogelijke parkeer- en verkeersoverlast en daarop scherp te handhaven.

6) Goede communicatie
Ten slotte zijn wij als PGB erg benieuwd naar het standpunt van het College over de vestiging van de supermarkt. Daarmee kan procedureel/juridisch wellicht niets veranderen, het laat wel zien hoe erover gedacht wordt. Het standpunt van PGB is helder: geen supermarkt van deze omvang in de Kerkstraat.

Daarbij opgemerkt. Je kunt het niet altijd met elkaar eens zijn; door regelgeving wordt je geholpen én beperkt; maar goed uitleggen waarom iets al dan niet kan, maakt een antwoord misschien niet bevredigend, het zorgt wel voor begrip.