Vragen over Heusdensebaan staan nog open

Begin november 2015 lazen wij dat het college het besluit ‘verplichte rijrichting overweg Heusdensebaan’ heeft genomen. Wij waren verbaasd dat omwonenden pas na het besluit, op 17 november, via een inloopavond geïnformeerd konden worden. Dit raakt direct de wijk Waterhoef en vanwege een voor ons verrassend besluit, stelden wij met PGB in november al een aantal vragen, waar we nog geen antwoord op hebben.
Straks, als het collegegebesluit doorgaat, mag je niet meer vanaf de Heusdensebaan (A) het spoor oversteken en linksaf slaan naar de Nic. van Eschstraat (B). Je zult om moeten rijden.
Heusdensebaan-Nicolaas-van-Esch

Vragen aan het college

Omdat wij zeer verbaasd zijn over de gang van zaken en ook over het besluit zelf, hebben wij de volgende vragen gesteld.

Betrekken van inwoners weer niet gebeurd
In deze raadsinformatiebrief geeft u ook aan onder ‘Draagvlak en Communicatie’ dat er op 17 november 2015 een inloopavond gepland is en de bewoners de gelegenheid hebben om vragen te stellen en een nadere toelichting te krijgen over het besluit. Daarnaast heeft u de inwoners die direct gevolgen gaan ondervinden van deze maatregel een brief gestuurd met uitleg over het besluit en de inloopavond.

PGB is zeer verbaasd over deze handelswijze en vraagt zich af waarom het college zich wederom niet houdt aan gemaakte afspraken. De raad heeft al meerdere keren het college opgedragen om de inwoners van de gemeente Oisterwijk aan de voorkant van een traject te betrekken en niet achteraf. Zeker als maatregelen de leefbaarheid van de inwoners raakt!

En daarom legt PGB de volgende vragen betreffende de procedure voor aan het college.

  • 1. Dit besluit raakt de leefbaarheid in de wijk Waterhoef. Waarom is er voorafgaand aan dit besluit geen inspraakmogelijkheid geweest voor de bewoners?
  • 2. Waarom heeft u niet de wijkraad Waterhoef betrokken in dit traject?
  • 3. Waarom legt u de afspraken die u heeft gemaakt met de raad naast u neer?
  • 4. I.h.k.v. het Landelijk Verbeterplan Overwegen (LVO) is een studie verricht naar verbetermogelijkheden van alle Oisterwijkse spoorwegovergangen. Bij de verbetermogelijkheden wordt onderhavig besluit niet genoemd. Kunt u dat verklaren en toelichten?
  • 5. PGB was bij de inloopavond avond aanwezig. De gepresenteerde simulatie van verkeersbewegingen waar het effect op omliggende straten is gekwantificeerd roept vragen op. Met dit besluit zou de Nic. Van Eschstraat een afname van 1000 verkeersbewegingen per etmaal hebben en de Joh. Lenartzstraat een toename van ruim 300. Waar blijven de andere 700?
  • 6. Daarnaast is de verwachting dat de 1000 verkeersbewegingen minder zich zullen gaan verdelen over de andere toegangswegen van de wijk (Boxtelsebaan, Peperstraat en Terburghtweg). Waarom worden bij de andere 3 straten die toegang geven tot de wijk Waterhoef maar een verhoging verwacht van 370 verkeersbewegingen. Ook hier de vraag waar de rest blijft?
  • 7. Waarom is de Oud Haarenseweg niet meegenomen in het geheel, terwijl het o.i. een uitstekende sluiproute zou kunnen gaan worden? Vindt het college de Oud Haarenseweg geschikt voor meer verkeersbewegingen? Zo nee, wat gaat u er aan doen zodat dit ook nietgebeurd? Zo ja, in welke mate verwacht u een verhoging van de verkeersbewegingen aldaar?
  • 8. Is het college van mening dat de in vraag 6 genoemde straten geschikt zijn voor verhoging van het aantal verkeersbewegingen? Zo ja, waarom bent u die mening toegedaan?
  • 9. Zijn er alternatieven voor deze wijziging overwogen? a. Zo ja, welke en waarom is er toch voor deze oplossing gekozen? b. Zo nee, waarom niet?