Vragen over Sint-Jansplein Moergestel

PGB heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het opknappen van de pleinen in gemeente Oisterwijk: Pannenschuurplein, De Lind en het SInt-Jansplein in Moergestel. Het is mooi om te zien dat deze pleinen, elk het hart van een eigen dorp of wijk, aangepakt worden. Het Sint-Jansplein blijft onderwerp van gesprek in Moergestel en er spelen nog veel vragen.

Daarom hebben wij het college deze week een aantal vragen gesteld: over het informeren van inwoners, de hoge stoeprand, de infiltratiekelder, juridische procedure en komende activiteiten als kermis en Moergestel Fietsdorp.

Plein als hart van een dorp of wijk

Als Partij Gemeente Belangen (PGB) hebben wij ons de afgelopen jaren, met succes, hard gemaakt voor het opknappen van een aantal pleinen in onze gemeente. Een plein vormt immers het hart van een dorp of een wijk, waar mensen samenkomen. In onze ogen spelen ze een uitermate belangrijke rol in het kader van de leefbaarheid. Daarom zijn wij erg content met het feit dat het Pannenschuurplein inmiddels klaar is. Daarnaast loopt de planvorming voor de Kop van de Lind. En tenslotte is vorig jaar een begin gemaakt met de herinrichting van het Sint Jansplein in Moergestel, zij het niet zonder slag of stoot.

Vragen over Sint-Jansplein

Redelijk recent zijn de werkzaamheden aan het Sint Jansplein hervat. Het gedeelte aan de kant van de kerk is inmiddels nagenoeg afgerond. Het werk richt zich op dit moment vooral op de rand van het andere gedeelte. Zoals wij vernomen hebben, wordt nog niet begonnen met de infiltratiekelder onder dat gedeelte vanwege een juridische procedure. Als lokale partij hebben wij de afgelopen tijd regelmatig vragen gekregen van bezorgde en nieuwsgierige dorpsbewoners. Om die reden wenden wij ons nu tot uw college met een aantal vragen.

  1. Wat is de actuele stand van zaken van de juridische procedure? Wanneer verwacht u daarover meer duidelijkheid (bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak)?
  2. Aan de straatzijde is een opstaande stoeprand aangelegd, die de Raadhuisstraat en het Sint Jansplein van elkaar scheidt. Een flink aantal dorpsbewoners vreest dat fietsers hierdoor niet meer kunnen uitwijken en ten val kunnen komen. Is de vrees van deze Moergestelnaren in uw ogen terecht of niet? Oftewel: Is de aangelegde stoeprand verkeersveilig?
  3. Een aantal dorpsbewoners heeft ook zijn zorgen geuit over de infiltratiekelder. Het gaat daarbij vooral om de mogelijke gevolgen voor de omliggende panden. Daarbij gaat het vooral om eeuwenoude monumentale gebouwen, zoals de kerk en het restaurant waar nu De Heerlijkheid is gevestigd, maar ook om andere panden rondom het plein. De zorg bestaat uit het feit dat door het graven van de infiltratiekelder de grondwaterstand in de omgeving dusdanig wijzigt dat dit (negatieve) effecten heeft op de fundering van deze gebouwen, hetgeen zou kunnen leiden tot verzakking. Heeft u hiernaar onderzoek gedaan en kunt u die zorg in Moergestel wegnemen?
  4. Zoals hiervoor vermeld, zorgt de juridische procedure er vooralsnog voor dat u niet kunt starten met de aanleg van de infiltratiekelder. Het is ons bekend dat u in de oorspronkelijke planning rekening heeft proberen te houden met de belangen van de om het plein gelegen bedrijven en horeca, maar ook met evenementen op het plein zoals het Oranjefeest, Moergestel Fietsdorp en de Kermis. Dit alles om de overlast tot een minimum te beperken. Als u alsnog aan de slag kunt gaan met de aanleg van de infiltratiekelder, houdt u dan wederom rekening met deze belangen? En zo ja, wat betekent dit dan voor de planning?
  5. Op welke wijze communiceert u met de inwoners van Moergestel om ze op de hoogte te brengen en te houden van de voortgang van de werkzaamheden bij het Sint Jansplein?