Wat gebeurt er in gemeente Oisterwijk in 2016? PGB reageert op de begroting van het college

Komende donderdag staat de nabije toekomst van gemeente Oisterwijk op de raadsagenda: de begroting van 2016. Lees hieronder onze input. Maandag 9 november vergaderen we vanaf 20.30 uur in het Raadhuis. Kom gerust langs als je iets kwijt wilt, ieders inbreng is dan nog welkom!

PGB reageert op de Oisterwijkse begroting

“Om te beginnen willen wij het college en het ambtelijk apparaat dank zeggen voor de begroting 2016 en het beantwoorden van de vele inhoudelijke vragen. Zoals we in de gecombineerde commissievergadering al hebben aangegeven, zijn wij als PGB best wel te spreken over deze begroting, zeker ook omdat die mede gebaseerd is op het coalitieakkoord waarin ook een aantal speerpunten van PGB zijn opgenomen. Maar het zal u niet verbazen dat wij ons niet langer gebonden achten aan dit akkoord.”

Lees hieronder onze mening over:

 • Het financiële plaatje
 • Nog meer burgerparticpatie en Oisterwijk aan Z
 • Leefbaarheidsplannen
 • Eindelijk een volwaardig zwembad
 • Fietspad Haghorst
 • Bouwen aan vertrouwen
 • 9 ton voor Blokshekken
 • Leegstaande panden Kartonnage en Mensink
 • Leefbaarheid platteland
 • Nieuw bedrijventerrein
 • Precariorechten
 • Zorgtaken en het sociaal domein


 • Jaarcontract met heldere afspraken
  Met deze Begroting 2016 wordt vooral beoogd een jaarcontract te sluiten van het college met de raad, waarin wordt aangegeven wat we in 2016 willen bereiken (ambities), wat we daarvoor gaan doen (acties) en wat dat mag kosten? In het algemeen willen we daarover opmerken dat het wat ons betreft echt nog beter kan. Dat blijkt ook wel uit de vele vragen die zijn gesteld. Deze Begroting lijkt wat dat betreft op een contract met veel kleine lettertjes en open eindjes, die om nadere uitleg vragen. Op basis van de adviezen van de werkgroep begroting en de daarin gemaakte afspraken en besproken voorbeelden, hadden we er meer van verwacht. PGB pleit, zoals afgesproken, voor een Begroting waarin nog meer op hoofdlijnen alleen de belangrijkste (politieke) ambities en daarbij behorende belangrijkste acties naar voren worden gebracht. En wat je dan wel opschrijft, mag dan een stuk concreter (SMART-er) zijn. Dat past veel beter bij de kaderstellende en controlerende rol van de Raad. En op die manier wordt het ook veel gemakkelijker voor het college om verantwoording af te leggen.

  In algemene zin zijn we meer te spreken over het financiële plaatje dat geschetst wordt. Een meerjarig sluitende begroting, een uitstekend weerstandsvermogen in het verschiet en de lasten voor onze inwoners stijgen niet meer dan trendmatig. Dat ziet er dus rooskleurig uit. Maar we moeten wel oog houden voor de risico’s, zoals die van de decentralisaties van de zorgtaken en van de ontwikkeling van KVL. En natuurlijk ook de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten. Gelukkig lijkt het erop dat we wel weer wat meer ‘speelruimte’ krijgen als we de resultaten van de september-circulaire meenemen. En die was er kennelijk al omdat het college de extra inkomsten voor leges voor kabels en leidingen vanaf dit jaar niet meer inrekent. Hetzelfde geldt voor de schoolhuisvesting, samen een structureel bedrag van maar liefst bijna € 500.000 per jaar.

  Op zich kunnen wij als PGB ons daar prima in vinden, maar het roept bij ons wel twee vragen op. Ten eerste of het college de moed nu heeft opgegeven om deze inkomsten alsnog binnen te krijgen. En ten tweede hoe het mogelijk is dat deze bedragen zo gemakkelijk waren in te passen in de begroting. Er zat toch geen ‘lucht’ meer in de begroting? Anderzijds geeft het ook een gevoel van opluchting wat betreft het volwaardige zwembad, zoals dat in het coalitieakkoord is opgenomen. Als daar wat extra geld voor nodig zou zijn, is dat dus geen probleem.

  Wat we in deze Begroting 2016 wel missen is de relatie met onze Visie 2030. Die hebben we toch niet voor niks een aantal jaren geleden met elkaar vastgesteld. Wat ons betreft moet dat de leidraad zijn voor alles wat we doen. Elke ambitie en elke actie moet erop gericht zijn om de gezamenlijk stip op de horizon te bereiken. Daarom stellen wij voor om dat prominent terug te laten komen in de Perspectiefnota en de Begroting, zodat de toekomstvisie geen ‘dode letter’ wordt en we hem eventueel jaarlijks kunnen ‘herijken’.
  Naast deze algemene opmerkingen zijn er nog een aantal specifieke zaken waar PGB graag op in wil gaan.

  Burgerparticipatie en Oisterwijk aan Z

  Absoluut speerpunt voor PGB is en blijft het betrekken van onze inwoners bij alles wat er reilt en zeilt in onze gemeente. We doen het immers voor hen. Het afgelopen jaar hebben we daarin ook al wat slagen gemaakt, bijvoorbeeld via Oisterwijk aan Z!, maar wij denken dat er nog het nodige is te doen. Het zit immers nog niet volledig tussen de oren. Niet bij de ambtenaren, niet bij het college, maar ook niet bij onszelf. We zijn daarom blij verrast dat het college tijdens de commissievergadering aangaf aan de slag te zijn met het onderwerp burgerparticipatie. Wij vernemen graag wat we wanneer mogen verwachten, want in de Begroting vinden we daar weinig concrete afspraken over.

  Op het gebied van samenwerking zijn wij erg benieuwd naar de visie die we met elkaar gaan opstellen. Als we Haarense toestanden willen voorkomen is het van groot belang dat we onze inwoners daar tijdig bij betrekken. PGB is daar voorstander van en is benieuwd hoe het college daar inhoud aan wil geven. Overigens vragen wij ons wel af of het opnemen van een voordeel van 50.000 euro voor dit onderwerp niet wat prematuur is.

  In 2016 gaan we ook aan de slag met een nieuw beleid voor de openbare ruimte. Ook daarbij moet de eigen kracht van onze inwoners nadrukkelijk een plaats krijgen. Dat juichen wij als PGB van harte toe want niemand weet beter wat er in de eigen leefomgeving speelt dan onze inwoners zelf.

  Leefbaarheidsplannen

  Dit geldt wat ons betreft zeker ook voor het opstellen van leefbaarheidsplannen voor en door onze inwoners. Juist op die manier kunnen ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving pakken. Vorig jaar bij de begroting heeft het college al toegezegd in de eerste helft van 2015 aan de slag te gaan met de wijken Westend en Pannenschuur . Aangezien er bij de Perspectiefnota nog niets was gebeurd, hebben we als PGB toen een motie ingediend. Doordat het college toen (na aandringen van alle fracties in de raad) de toezegging deed na de zomer alsnog aan de slag te gaan met deze leefbaarheidsplannen zodat ze eind dit jaar klaar zouden zijn, hebben wij onze motie toen ingetrokken. Aangezien er tot nu toe nog steeds niks is gebeurd, beginnen wij ons als PGB grote zorgen te maken. Tijdens de commissievergadering bleek nog maar eens dat alle fracties voorstander zijn van het op korte termijn opstellen van de leefbaarheidsplannen, maar het college lijkt deze opdracht keer op keer naast zich neer te leggen. Voor ons is de maat nu vol! Wat ons betreft is het nu tijd voor actie. Indien nodig zal PGB daar een amendement over indienen.

  Een volwaardig zwembad

  Zorgen zijn er ook nog steeds over de invulling van een nieuw volwaardig zwembad. Het lijkt erop dat het college de boodschap van de raad niet wil begrijpen. Keer op keer komt het college met voorstellen die niet aansluiten bij hetgeen de raad voor ogen heeft. In december a.s. volgt weer een nieuwe poging. We rekenen erop dat voor wethouder Smit dan geldt dat ‘drie maal scheepsrecht is’, anders wordt het echt een gênante vertoning. Voor PGB geldt nog steeds dat we gaan voor een volwaardig zwembad, bij voorkeur met een nieuwe sporthal en bij voorkeur op Den Donk. Zo staat het ook in het amendement van de raad. En als het aan ons ligt nemen we daarbij meteen ook de toekomst van het Staalbergven in ogenschouw. Graag een reactie van het college daarop.

  Fietspad Haghorst

  Dan het fietspad Haghorst. Hierover hebben we eerder in de raad heldere afspraken gemaakt. Voordat we een definitieve keuze zouden maken, zou het college eerst een quickscan doen naar het hele traject, dus Heizenschedijk en Broekzijde. Het college heeft inmiddels echter te kennen gegeven alleen met het deel Heizenschedijk aan de slag te willen gaan. Hierover hebben wij als PGB vragen gesteld. En we hebben het ook aangekaart in de commissie. Daaruit bleek dat ook andere partijen een voorkeur hebben om eerst onderzoek te doen naar het gehele traject. Er zijn immers subsidiemogelijkheden waardoor het wellicht mogelijk is om het hele fietspad aan te leggen door de 7 ton euro als cofinanciering te gebruiken. Ook hierover overwegen wij een amendement om het college op het juiste (fiets)pad te houden.

  Bouwen aan Vertrouwen

  De afgelopen tijd is er veel gebeurd wat het onderlinge vertrouwen ernstig heeft geschaad. Dat geldt zowel voor het vertrouwen tussen college en raad, als tussen de partijen en raadsleden onderling. Om dat te herstellen zien wij een rol weggelegd voor ons allemaal.
  Naast verbetering van het onderlinge vertrouwen is ook het vertrouwen van inwoners in de gemeente voor verbetering vatbaar. Voor wat betreft dienstverlening door de gemeente is de laatste jaren al flink aan de weg getimmerd. Toch missen we nog het actieve gebruik van sociale media, zoals facebook en whatsapp. En wat wij ook nog regelmatig horen, is dat mensen geen reactie krijgen op gestelde vragen. PGB wil graag dat onze inwoners altijd weten wie hun brief in behandeling heeft en wanneer ze antwoord krijgen. Kan het college dat toezeggen?

  Meer aandachtspunten

  Naast deze vijf belangrijke speerpunten voor PGB willen wij ons nog graag uitspreken over de volgende onderwerpen.

 • Het college heeft maar liefst 9 ton euro gevraagd voor de spoorwegovergang bij Blokshekken, waar waarschijnlijk 75% subsidie tegenover zou staan. In de begroting lezen wij nu echter dat het wellicht ‘maar’ 50% zal worden en dat verbaast ons. Graag een toelichting van het college en wij zijn benieuwd wat de coalitiepartijen hiervan vinden.
 • In de begroting hebben wij ook gelezen dat we de komende jaren nog ruim 1.000 woningen mogen bouwen. Om te bepalen wat voor soort woningen dat zouden moeten zijn, gaan we de Woonvisie herijken terwijl we dat eigenlijk al in 2015 zouden doen. In dit kader vragen wij ons af wat we gaan doen met het Volkshuisvestingsfonds. Waarvoor gaan we dat benutten?
 • Daarnaast vragen wij ons af wat er staat te gebeuren met de verloederde leegstaande panden van de Kartonnagefabriek in Oisterwijk en die van Mensink in Moergestel. Ze zijn al jarenlang een doorn in het oog van de bevolking en we zijn derhalve benieuwd of er goed nieuws in het verschiet ligt.
 • Als PGB zijn wij content met het feit dat we aan de slag gaan met extra handhaving in het buitengebied en daarnaast het intrekken van onbenutte vergunde rechten. En dat we binnenkort het veehouderijbeleid gaan vaststellen. Wij hopen dat dit eraan bijdraagt dat de leefbaarheid op het platteland weer toeneemt. Maar dat vereist wel daadkracht vanuit het college!
 • In de commissie hebben wij al aangegeven op voorhand niet enthousiast te zijn over een nieuw bedrijventerrein. Dat vinden we niet nodig en onze voorkeur gaat uit naar revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen, zodat we leegstand voorkomen. En laten we ook eerst maar eens de percelen op Laarakkers verkopen en een oplossing vinden voor de jarenlange bestaande leegstand, zoals aan de Heusdensebaan. Ziet het college mogelijkheden om daar wat ruimhartiger mee om te gaan?
 • In de begroting wordt veel aandacht besteed aan recreatie en toerisme. Als het aan PGB ligt, richten we ons vooral op een kwalitatieve verbetering van de bestaande bedrijven en nieuwe kleinschalige ontwikkelingen. Voor ons heeft de ontwikkeling van de projectlocatie recreatie geen prioriteit.
 • Op het gebied van verkeer wordt het de hoogste tijd dat we gaan oogsten. Er moet duidelijkheid komen over de ontsluiting van Pannenschuur en het parkeren in het centrum moet worden verbeterd, uiteraard in samenspraak met onze inwoners. Wat we nog missen in dit geheel is de aanpak van (de overlast van) de A58. Wat gaan we daaraan doen? We hebben toch met elkaar afgesproken dat we het doorgaande vrachtverkeer in de kom van Moergestel willen tegengaan?

  Zorgtaken en het sociaal domein

  We zijn nu ongeveer een jaar onderweg met de zorgtaken die vanuit het Rijk bij ons zijn terechtgekomen. Daarbij geeft het college in deze begroting aan dat ze lerende is. En ook dat ze hierbij hun oren te luisteren leggen bij onze inwoners. Prima wat PGB betreft, want voor hen doen we het immers. We zullen eventuele aanpassingen op het beleid daaraan toetsen en beoordelen op de gevolgen voor onze inwoners. Want de ambities die het college zegt te hebben, blijken nog niet uit de weinig concrete doelen zoals die voor het sociale domein zijn geformuleerd. Naar onze mening verdient een ambitie een duidelijk toetsbare doelstelling. Een ambitie is pas betekenisvol wanneer deze, zoals ze dat in de wetenschap noemen, falsificeerbaar is. Zo is het natuurlijk hartstikke goed dat u de instrumenten beschut werk, loonwaardebepaling, arbeidsmatige dagbesteding verfijnt. Maar we zouden graag willen weten wat dit, voor hoeveel kwetsbare inwoners van Oisterwijk gaat opleveren? Ook in dit kader willen we dus graag van het college concreet horen wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen? Kan het college dat nu al nader concretiseren en zo niet wanneer dan wel?

  Tot slot
  Tenslotte nog een opmerking over een financieel aspect. Ondernemers hebben aandacht gevraagd voor de hoogte van de precariorechten voor terrassen. De portefeuillehouder gaat daarover met hen in gesprek en dat vinden we prima. Maar vooruitlopend daarop stellen we voor die niet te verhogen. Wij zijn benieuwd hoe de andere partijen daar naar kijken.
  Tot zover de bijdrage van Partij Gemeente Belangen over de Begroting 2016. Op basis van de reactie van het college en de inbreng van de andere partijen bepalen wij waarvoor wij bij de behandeling van de begroting amendementen en/of moties zullen indienen.

  2 november 2015, Fractie Partij Gemeente Belangen (PGB)