Wel onderzoek fietspaden, geen uitbreiding Gerrithoeve

PGB vraagt nieuw onderzoek fietspaden Moergestel
De drie rollen van de raad, kaderstellen, controleren en het volk vertegenwoordigen, kwamen in deze raad (16 februari) allemaal aan bod. PGB was van mening dat er onvoldoende aandacht was voor het burgerinitiatief fietspaden Moergestel. Nu gaat het college aanvullend onderzoek doen. Ook bij de ontwikkeling van brede school Pannenschuur stelde PGB vragen naar aanleiding van signalen van betrokken burgers.

Bij de Gerrithoeve en het minimabeleid kwam kaderstellen aan bod. De controlerende rol bij de financiering van Brede School Waterhoef. Het gaf veel stof tot discussie en helaas werden de partijen in de raad en het college het niet altijd eens.

Het college gaf aan actie te ondernemen met betrekking tot leegstaande panden. PGB zal dit nadrukkelijk blijven volgen.

Nieuw onderzoek fietspaden Moergestel
Alle fracties waren ontevreden over de wijze waarop het college was omgegaan met het burgerinitiatief “Aanleg fietspaden Moergestel”. Maar de wijze waarop de initiatiefnemers de pers hebben opgezocht werd ook nadrukkelijk afgekeurd.
PGB pleitte voor een zorgvuldige afweging van belangen. Daarvoor zijn volledige en actuele informatie en een daarop gebaseerd advies van het college van belang. “Haastige spoed is zelden goed” stelde Kees van Elderen. Hij diende een amendement in waarin het college werd gevraagd in september met nadere voorstellen te komen.
Alleen AB stemde tegen en daarmee wordt het onderzoek overgedaan.

Helaas, geen uitbreiding Gerrithoeve
Het college stelde voor te starten met een nieuw bestemmingsplan voor de Gerrithoeve. Dat komt de natuur ten goede, zo stelde ook PGB. Volgens Eef van Doremaele was er sprake van “sanering van een intensieve veehouderij in een kwetsbaar natuurgebied”. Aan het plan kleven natuurlijk ook nadelen en PGB stelde daarom een aantal randvoorwaarden. Omdat het college daarmee in stemde, ging PGB akkoord met het voorstel om aan de slag te gaan. Toch haalde het voorstel van het college niet de eindstreep.
Onbegrijpelijk dat PrO als hoeder van onze natuur, niet met het voorstel instemde. Samen met de oppositie dienden ze een amendement in, om eerst nader onderzoek te doen. Dat is waarschijnlijk de doodsteek voor de plannen van de Gerrithoeve, omdat daarmee de noodzakelijke subsidies niet meer kunnen worden benut.

PGB steunt ruimhartig Minimabeleid
Belangrijk speerpunt van PGB is een ruimhartig minimabeleid. “PGB betreurt dan ook dat door het rijk beperkingen worden opgelegd” aldus Jan Oerlemans. Met de voorgestelde herijking worden voor de meest kwetsbare groepen, de toe te kennen bedragen verhoogd. Een amendement om grote gezinnen met vier of meer kinderen extra tegemoet te komen kreeg de instemming van de hele raad.

PGB gaf aan het college mee, het ruimhartig toekennen van individuele bijzondere bijstand, intern te verankeren. Als burgers al enkele jaren op het minimum zitten, is leenbijstand immers geen reële optie. Juist dan zou, om burgers niet in problemen brengen, alleen individuele bijstand om niet, moeten worden verstrekt.

Toch meer geld voor brede school Waterhoef
PGB onderschrijft de noodzaak van brede school Waterhoef, maar de financiering daarvan roept opnieuw vragen op. Het voorstel van het college om € 700.000 meer uit de Algemene Reserve te halen, kreeg niet de instemming van PGB. We hebben afspraken gemaakt over wat het mag kosten en “nu is wat PGB betreft de rek eruit” aldus Kees van Elderen. Andere partijen stemden hier wel mee in.

Dat “big spender” PrO geen bezwaar had is natuurlijk niet raar. Maar door hiermee in te stemmen viel de VVD wel van haar geloof als hoeder van de financiën. En het CDA stelt kennelijk liever de gymzaal van de Bunders ter discussie, dan zich druk te maken over deze extra greep uit de reserves.

Draagvlak brede school Pannenschuur?
Eind vorig jaar bleek dat het college niet langer inzet op de haalbaarheid van één brede school voor Pannenschuur. Voor PGB reden om daarover de mening van de partijen te vragen in de commissie Inwonerszaken. Die vroegen om een “korte en bondige integrale visie met een goede financiële onderbouwing”. Kort voor de raad kwamen er berichten dat het college prioriteit legt bij alleen de herhuisvesting van Darwin. Nagenoeg alle andere partners in de Stuurgroep Brede School maakten daartegen bezwaar. Reden voor PGB om aan de bel te trekken.

Bij afwezigheid van de verantwoordelijke wethouder, Joop van Hezik, gaf het college aan dat wel degelijk integraal wordt gekeken. En ook dat daar op korte termijn opnieuw met de Stuurgroep over wordt gesproken. Op grond van die toezeggingen trok PGB haar motie in.