Terugblik PGB op 2023

Het jaar 2023 zit er weer bijna op. Een jaar waarin er het nodige gebeurd is in onze gemeente. De woningbouwplannen in alle kernen stonden weer hoog op de agenda, maar het ging ook over de herontwikkeling van sportpark Stokeind in Moergestel, een nieuw gemeenschapshuis Den Domp in Haaren en niet te vergeten het in stand houden van zwembad Staalbergven in Oisterwijk. Hoogste tijd dus voor een terugblik.

 

Woningbouw

Niet alleen landelijk, maar ook lokaal nog steeds een hot issue. En er zijn weer stappen gezet in de goede richting, maar het gaat niet zo snel als we met zijn allen graag zouden zien. Hieronder een aantal ontwikkelingen op een rij.

 

Flexwonen

We hebben budget vrijgemaakt om verder aan de slag te gaan met de realisatie van flexwoningen. Daarbij gaat het vooral om goedkope en betaalbare woningen die maximaal 15 jaar mogen blijven staan. In Haaren gaat het dan om het Gildepad (voormalige brandweerkazerne). In Oisterwijk gaat het om de hoek Moergestelseweg / Hoevenseweg, waarbij inmiddels als alternatief wordt gekeken naar de naastgelegen plek op Den Donk waar nu de schoolunits nog staan. Voor Moergestel loopt de aanbesteding om aan de Scheerman (achter de molen) flexwoningen te bouwen.

 

Moergestel

De verkoop van de woningen in het voormalige schoolgebouw aan de Bosstraat is gestart. Daarnaast zijn er inwonersbijeenkomsten geweest over de plannen voor Oostelvoortjes II, wat nu Heiligeboom heet. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt nu ter inzage. Voor de woningbouwontwikkelingen tussen Nieuwenhof en de Bosfazant (Moergestel Noord) is ook een belangrijke stap gezet; De Bosfazant is verkocht aan een ontwikkelaar.

 

Haaren

Het plan Beekdal (voormalige sporthal) is gereed. Daarnaast loopt er een belangrijke ontwikkeling aan de Kantstraat, waar een groot aantal woningen moet komen. Daarnaast is er een aantal particuliere initiatieven de revue gepasseerd.

 

Oisterwijk / Heukelom

Er is nog geen onherroepelijke uitspraak voor het appartementencomplex op KVL. De 27 betaalbare woningen laten dus nog even op zich wachten. Voor zowel De Leye (Beekdal Park) als de Kartonnagefabriek (Baerdijk) liggen de plannen klaar, maar ze zijn helaas nog niet in procedure gebracht. Voor Pannenschuur VI (grensgebied Oisterwijk/Heukelom) is er een structuurvisie vastgesteld om het gemeentelijke voorkeursrecht te bestendigen. Maar de gemeenteraad heeft er wel voor gekozen om het niet uit te breiden naar een groter gebied. Vooralsnog gaat het dus alleen om het oorspronkelijke voorkeursrecht-gebied.

 

Kansrijke projecten

De focus ligt momenteel vooral op een aantal grote woningbouwprojecten, zoals hiervoor genoemd. Maar de gemeenteraad heeft aangegeven ook andere (kleinere) woningbouwprojecten een kans te willen geven. Alle beetje helpen immers. In dat kader heeft de raad het college van B&W opgeroepen om nog eens serieus te kijken naar Nieuwe Erven, een woningbouwinitiatief op de grens van Oisterwijk en Heukelom nabij de wijk Pannenschuur. En waarschijnlijk zijn er ook elders in de gemeente kansrijke projecten die er aan kunnen bijdragen om het woningentekort aan te pakken. In dat kader heeft PGB erop aangedrongen tijd vrij te maken voor principeverzoeken.

 

 

Doelgroepen

Eind 2023 heeft de raad de Doelgroepenverordening vastgesteld. Daarin is onder meer opgenomen hoeveel een betaalbare woning mag kosten. En ook hoe lang een antispeculatie-beding geldt bij een starterswoning. Doelstelling is en blijft om meer sociale woningbouw te realiseren, hoewel dat niet meevalt in de huidige marktomstandigheden. Als PGB pleiten wij er daarom voor om ook naar alternatieve oplossingen te kijken, bijvoorbeeld opsplitsen van bestaande woningen.

 

Tulpenboom

In Moergestel is de bouw gestart van een aantal woningen aan de Oirschotseweg (Van Delfthof). Blijkbaar is er wat misgegaan in het voortraject waardoor een beeldbepalende tulpenboom precies op de plek staat waar de toegangsweg moet komen. Dit heeft afgelopen jaar geleid tot de nodige commotie met aan de ene kant degenen die de boom willen behouden en aan de andere kant de toekomstige bewoners. Na een oproep vanuit de raad heeft er inmiddels een goed gesprek plaatsgevonden tussen alle betrokkenen, wat waarschijnlijk tot een oplossing gaat leiden. De boom mag alsnog gekapt worden, maar in plaats daarvan vindt er wel een ruime compensatie plaats door nieuwe bomen te planten. Hopelijk een goede oplossing voor alle betrokkenen!

 

Haarendael

De gemeenteraad heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Haarendael. Dat betekent onder meer ook dat er woningen kunnen komen. Er kan nu gewerkt worden aan een concreet plan. Een nieuwe toekomst voor het landgoed is hierdoor weer een grote stap dichterbij gekomen.

 

Noenes

Ook een belangrijke mijlpaal voor de Noenes in Haaren. De raad heeft ingestemd met de nota van uitgangspunten, waardoor de eigenaren van een (recreatie)woning kunnen kiezen voor een woonbestemming. In ruil daarvoor betalen ze mee aan landschapsverbetering. Mooi om te zien dat de plannen in goed overleg tot stand zijn gekomen. Hopelijk het einde van een jarenlange strijd.

 

Recreatieparken

In Oisterwijk is een aantal recreatieparken zonder toeristisch perspectief, dat graag wil ‘omzetten’ naar een woonbestemming. Als PGB hebben wij erop aangedrongen om met deze parken in gesprek te gaan om de legalisatiemogelijkheden nader te verkennen, in navolging van de Noenes. Wellicht kan een landelijk expertteam daar nog bij helpen, zoals we bij de begroting hebben gevraagd.

 

Koersdocument Oostflank

De raad heeft ingestemd met de ontwikkelstrategie voor de Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT). In navolging daarvan hebben we ook een koersdocument opgesteld voor de Oostflank van dit gebied, waaronder Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom vallen. Er zijn zo’n 300 reacties binnengekomen op de concept-versie. Dat betekent dat er nog het nodige werk te verzetten is, voordat we hem definitief kunnen maken. Belangrijk aandachtspunt voor 2024!

 

Bedrijventerreinen

De raad heeft ermee ingestemd om een voorkeursrecht te vestigen op de Sonman in Moergestel (richting Van Rijckevorsellaan) en Oisterwijk Noord (tussen Sprendlingenstraat, Heusdensebaan en Kerkhovensestraat). Dat geeft de ruimte aan het college van B&W om te onderzoeken of op deze plekken een bedrijventerrein ontwikkeld kan worden. Als PGB hebben we aangegeven dat we vooral moeten insteken op revitalisatie van de bestaande bedrijventerreinen. Indien er behoefte is aan meer ruimte voor bedrijven, dan zouden deze plekken wellicht in aanmerking kunnen komen. Maar de definitieve keuze daarover maken we pas te zijner tijd als er een concreet plan op tafel ligt. Dat geldt zeker ook voor de locatie Bedrijfsweg (nabij de molen), die al langer in beeld is.

 

Netwerkcongestie

We zijn met zijn allen druk bezig om klimaatbestendiger te worden. Knelpunt is echter dat het netwerk niet in staat is om alle elektriciteit op te vangen. Dat noemen we ook wel netwerkcongestie. Daarom hebben we als PGB het college opgeroepen om met omliggende gemeenten op zoek te gaan naar oplossingen, zodat onze inwoners en bedrijven niet in de problemen gaan komen.

 

Scholen

De noodlokalen aan Den Donk zijn in slechte staat en afgeschreven. Dat betekent dat ze moeten worden gesloopt. Daarom heeft de raad besloten om tijdelijke huisvesting mogelijk te maken bij Durendael en bij De Kikkenduut. De gezondheid en het welzijn van de kinderen staat immers voorop.

 

Sportpark Stokeind

De herontwikkeling van Sportpark Stokeind is eindelijk van start gegaan. Twee velden bij Audacia zijn al volledig vernieuwd. De nieuwe kleedkamers zijn in aanbouw. Inmiddels zijn de twee andere velden vervallen en komt er een kunstgrasveld voor in de plaats. Dat biedt ruimte aan de tennisvereniging om padelbanen te realiseren en gilde Sint Sebastiaan & Barbara om een nieuw gebouw te realiseren. Een prachtige ontwikkeling voor Moergestel!

 

Staalbergven

Eind 2023 is een belangrijk besluit genomen over het Staalbergven. Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met de revitalisatie van het zwembad. Maar daarmee zijn we er nog niet. In het nieuwe jaar kunnen we pas definitief besluiten of we (voldoende) budget kunnen vrijmaken om het Staalbergven in stand te houden.

 

Den Domp

In juli 2023 heeft de raad ingestemd met het ontwikkelkader Hart voor Haaren. Concreet betekent dat onder meer de realisatie van een nieuw gemeenschapshuis op de plek waar nu het (oude) gemeentehuis staat. Op basis hiervan worden nu de plannen voor de nieuwe Den Domp gemaakt.

 

Jeugdhonk Pannenschuur

De raad heeft budget vrijgemaakt om een jeugdhonk te realiseren. Dat is inmiddels gerealiseerd In de Pannenschuur. Hopelijk draagt dat eraan bij dat onze jongeren een eigen plek hebben en dat er daarmee minder overlast wordt ervaren in de omgeving. Er is een klankbordgroep ingesteld om dat te monitoren. Na een jaar wordt er een evaluatie uitgevoerd over de voortzetting van het jeugdcentrum.

 

Verkeersplan Moergestel

PGB heeft in 2023 herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het verkeersplan Moergestel. Dit plan is in 2020 vastgesteld, maar tot nu toe zijn de resultaten beperkt. Het college wil nu een herijking vanwege onder meer de woningbouwontwikkelingen. Om te voorkomen dat het allemaal nog langer gaat duren, hebben wij opgeroepen om in de tussentijd alvast maatregelen te treffen om de overlast tegen te gaan. Wij gaan ervan uit dat we de resultaten daarvan in 2024 gaan zien.

 

Veehouderij

De raad heeft eind 2022 noodgedwongen medewerking verleend aan de uitbreiding van een varkensbedrijf in Heukelom. Gelet op alle (landelijke en provinciale) ontwikkelingen is door het college nog bezien of deze ontwikkeling wel doorgang moet vinden. Zeker gelet op de provinciale stop op vergunningverlening vanwege het stikstofprobleem. Dit is een van de redenen waarom de bouw van het bedrijf momenteel is stilgelegd.

 

Verenigingen

Veel verenigingen hebben het zwaar na de Corona-periode. Daarom hebben we als PGB (bij de Perspectiefnota) het college opgeroepen om in gesprek te gaan met het verenigingsleven, zodat ze kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen. Wellicht kan de gemeente ze dan beter faciliteren en ondersteunen. Ze vormen immers de smeerolie in de samenleving.

 

Inwonersparticipatie

Ook weer de nodige ontwikkelingen op het gebied van inwonersparticipatie. In april heeft de raad een verbeteragenda vastgesteld, waarin 4 concrete actielijnen zijn opgenomen. Concrete voorbeelden zijn dat we op werkbezoek zijn geweest in de omgeving Levenskerk, aan de slag zijn gegaan met Herontwikkeling van Haaren en het opzetten van een inwonersplatform in Moergestel. Andere mooie voorbeelden van inwonersparticipatie zijn de Visie Openbare ruimte en de Cultuurvisie, die in 2023 zijn vastgesteld. En in de raadsvergadering van december is de participatieverordening vastgesteld, waarin is geregeld hoe de gemeente belanghebbenden betrekt bij het opstellen van beleid en projecten.

 

Opvang vluchtelingen

Als gevolg van alle oorlogen in de wereld, is er nog steeds sprake van een grote vluchtelingenstroom. In Oisterwijk hebben we ook afgelopen jaar weer de nodige Oekraïners en asielzoekers opgevangen. Een goede zaak vinden wij maar het is wel van belang dat er tijdig en transparant gecommuniceerd wordt richting de samenleving en de raad.

 

Armoede

Het jaar 2023 was ook het jaar van de armoede. Bij steeds meer mensen staat de bestaanszekerheid op het spel. Als PGB hebben we daar regelmatig bij stil gestaan in de politiek. Onder meer door ervoor te pleiten dat we voldoende maatwerk moeten blijven bieden voor iedereen die het echt nodig heeft. Maar ook door aandacht te vragen voor de eenmalige energietoeslag, die ook in het afgelopen jaar weer is uitgekeerd.

 

Begroting

Ondanks de forse tegenvaller van de precariorechten voor nutsbedrijven die we niet mogen innen, staat de gemeente er financieel gezien nog best goed voor. Maar zoals voor bijna alle gemeenten in Nederland komt het zogenaamde ravijnjaar in beeld. Dat betekent dat de rijksoverheid per 2026 fors wil korten op de algemene uitkering. Als het Rijk dit doorzet komen heel veel gemeenten, zo ook Oisterwijk, in grote problemen. Wij zijn derhalve benieuwd wat een nieuw kabinet daarin gaat betekenen.

 

Raadsvragen

Als PGB hebben we afgelopen jaar weer diverse malen vragen gesteld over de blindegeleidestroken in het centrum van Oisterwijk. Daarnaast over de gevolgen van de rechterlijke uitspraak dat de aanpak van N65 geen doorgang kan vinden.

 

PGB in 2023

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2023 is Sten Reijnen uit Haaren benoemd als nieuwe voorzitter van Partij Gemeente Belangen (PGB). Zijn vader Thijs heeft in april een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor al zijn verdiensten, onder meer bij Nemelaer dat een unieke prestatie leverde door te promoveren naar de 4e divisie. Net na de zomer heeft de fractie deelgenomen aan een 7 tegen 7-toernooi in het kader van 75 jaar Audacia. En natuurlijk ook weer aan het jaarlijkse petanquetoernooi bij PCO in Oisterwijk. Eind september hebben diverse leden een mooie fietstocht gevolgd in Moergestel langs alle (politieke) wetenswaardigheden. Begin december jl. heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden.

 

2024

Dit was een greep uit de lokale politieke gebeurtenissen in 2023. Een jaar waarin mondiaal, landelijk en lokaal het nodige aan de hand was, maar gelukkig ook met de nodige lichtpuntjes in onze gemeente. Daarmee kunnen we mooie stappen gaan zetten in het nieuwe jaar in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom. Daar gaan we als PGB weer voor in 2024, samen met alle inwoners, zodat de Kracht van Samen zijn werk kan blijven doen!