In de raad: PGB over begroting 2021

Op donderdag 5 november stond de begroting 2021 op de agenda van de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Een beleidsarme begroting, waar toch genoeg over te zeggen viel. Een begroting met een flink positief resultaat. Dat resultaat is voor een groot deel te danken aan onze wethouder Dion Dankers, die samen met de gemeentelijke organisatie en zijn collega’s in het college erin is geslaagd de grote tekorten binnen het sociaal domein op te vangen zonder drastisch in onze voorzieningen te hoeven snijden. Het is zelfs zo goed gelukt dat PGB met succes ervoor gepleit heeft de extra OZB verhoging van 10% voor 2021 uit de begroting te halen! Bovendien is er groen licht voor de lichtinstallatie bij Roef! Ook de andere onderwerpen die aan bod kwamen, stippen we hier aan. Met onderaan ons betoog voor de 1e termijn.

Geen OZB verhoging

PGB diende zoals gezegd met succes een amendement in om de extra verhoging van 10% van de OZB te schrappen. We werden hierin vooraf al gesteund door AB, PrO en Fractie De Laat en bij de stemming sloot ook Fractie Vulders zich hierbij aan. We zijn natuurlijk erg blij met dit succes, vooral omdat we hiermee de lasten voor onze inwoners kunnen beperken. Hier laat de Kracht van Samen zich zien!

Verlichting Roef!

Een ander amendement van PGB, dat we samen met AB en Jan de Laat indienden, is ook aangenomen nadat ook het CDA, PrO en fractie Vulders met ons meestemden. De licentie van Roef! om op topniveau softbal te spelen is in gevaar door het ontbreken van een goede lichtinstallatie. Bij de vergadering over dit onderwerp in het voorjaar lag de keuze voor om de handbalvelden van Roef! aan te pakken. Voor zowel de velden als de lichtinstallatie was op dat moment geen geld. Wij hebben toen al aangegeven dat we de aanpak van de velden voorrang gaven, maar dat we bij de begroting zouden kijken of er voldoende ruimte was de lichtinstallatie alsnog te laten aanleggen. De begroting bood deze ruimte en daarom hebben wij de daad bij het woord gevoegd en krijgt Roef! de broodnodige lichtinstallatie!

Oisterwijksebaan 2

We vroegen het college hoe het er met de sanering van Oisterwijksebaan 2 voor staat, omdat het natuurlijk een teleurstelling was dat het Rijk de subsidieaanvraag voor de sanering afwees. Het college meldde ons dat ze samen met de gedeputeerde van de provincie bezig zijn om alsnog subsidie te krijgen. Wij blijven dit volgen!

MIGO

De subsidie voor MIGO wordt gestopt na een evaluatie van het programma; dit staat voor Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk. Volgens onze informatie stond het bestuur van MIGO daar achter omdat er vrijwel geen innovatieve projecten meer voorbij kwamen. Tijdens de vergadering ontstond hier echter onduidelijkheid over. Omdat ook wij MIGO een warm hart toedragen, waren we blij met de toezegging van de wethouder dat hij met MIGO in gesprek gaat om de onduidelijkheid op te heffen en ons te informeren. Of MIGO dan een vervolg krijgt zal uiteraard mede afhangen van de informatie die we krijgen.

Haaren

Deze begroting ging nog niet over Haaren, dat kan pas vanaf 1 januari. U kunt erop rekenen dat wij dan zeker aandacht hebben voor onder andere Den Domp, Haarendael, het gemeentehuis en al die andere onderwerpen die voor Haaren belangrijk zijn!

1e termijn op site

Natuurlijk valt er veel meer te vertellen over deze begroting. U kunt de 1e termijn van ons raadslid en tevens nummer 2 van onze kieslijst, Roel van den Bersselaar, op onze site nalezen.

Betoog 1e termijn ‘Begroting 2021’

Hoe ziet zo’n verhaal er dan uit, dat de raadsleden voorbereiden voor de begroting? Hieronder lees je ons betoog voor de zogeheten 1e termijn. Daarna heb je overleg en discussie in de raad en kijk je samen waar je elkaar kunt vinden. Waar ben je het mee eens of oneens en voor welke wijzigingen krijg je de handen van de raad op elkaar.

Roel van den Bersselaar nam voor PGB het woord:

“Voorzitter,

Deze begroting is de laatste die we als raad van de oude gemeente Oisterwijk behandelen en gaat formeel al over de nieuwe gemeente. Het is een afscheid en tegelijk een nieuw begin. Een nieuw begin met onze Haarense inwoners, waarmee we snel in 2021 deze begroting zullen gaan aanpassen. Daarom is dit een beleidsarme begroting waar toch genoeg over te zeggen is. Allereerst de complimenten voor het college, de begroting is compact en goed leesbaar.

Zeker ook complimenten voor het college voor het meer dan sluitend krijgen van de begroting in deze moeilijke tijden! De resultaten zijn zelfs zo hoog dat PGB vindt dat de voorgenomen extra OZB-verhoging van 10% niet nodig is. Ook zonder deze verhoging houden we meerjarig positieve saldi. Natuurlijk zijn er risico’s. Corona is nog niet voorbij, de onzekerheid of er extra middelen vanuit het Rijk komen voor het sociaal domein blijft en er speelt ook nog een herverdeling van het gemeentefonds. De realisatie van de ingezette ombuigingen en het Strijdplan Sociaal Domein kennen ook nog onzekerheden. Als dat later toch nodig mocht zijn, zullen we zoeken naar besparingen, niet naar lastenverzwaringen. Daarom dient PGB een amendement in om de extra OZB verhoging van 10% uit de begroting te halen.

Corona heeft veel effect. Daarom vinden wij dat de gemeente onze verenigingen moet faciliteren waar mogelijk. Ook duidelijkheid over looprichtingen in de centra is belangrijk. Wij dienen hiervoor samen met Fractie De Laat een motie in waarin wij het college oproepen in het centrum duidelijke looprichtingen aan te geven.

Wij zien dat het college de precario Lindeplein op niveau B zet en niet op A. Wij juichen dat toe, omdat er daarmee volgens ons terecht rekening mee gehouden wordt dat het Lindeplein geen A-locatie is.

Ook de huisvesting van de scouting is door dit college geregeld. Na vele jaren heeft de scouting weer een plek. De € 100.000 krediet die dat extra vraagt vinden wij zeker akkoord. Wij missen in de begroting nog concrete plannen voor Stokeind en wij vinden dat de verenigingen recht hebben op goede accommodaties. Wij horen daarom graag van het college wat de stand van zaken is. Daarnaast vinden wij dat bij Roef! de lichtmasten er moeten komen en daarom dienen wij een amendement in.

Een heet hangijzer is Oisterwijksebaan 2. Het afwijzen van de subsidie schiet een gat in de dekking voor de uitkoop. Wat PGB betreft moet dit bedrijf worden uitgekocht. Wij horen daarom graag van het college hoe het financiële gevolg van de afwijzing wordt opgevangen.

We zien ook dat het weerstandsvermogen stijgt in de komende jaren. Wij vragen ons wel af wat het gevolg is van het tegenhouden van de ontwikkeling De Leye voor het weerstandsvermogen.

Ook horen wij graag van het college wanneer er een voorbereidingsbesluit komt om blokkendozen aan de Sprendlingenstraat / Kerkhoven tegen te houden.

Het sociaal domein blijft aandacht vragen. Dit college heeft in de regio aangedrongen op herziening van de inkoopsystematiek. De huidige werkwijze en contracten dateren uit 2017 en begin 2018 en zoals het BD heeft geschreven hebben ze negatieve bijeffecten. De mede door dit college ingezette herziene inkoopsystematiek lost deze problemen hopelijk op. Dat betekent niet dat er niet meer geld van het kabinet noodzakelijk is. Wij volgen de ingezette maatregelen en kijken graag samen met de andere partijen naar oplossingen als dat nodig mocht zijn.

Wij vinden het jammer dat MIGO stopt en wij willen de mensen van MIGO bedanken voor al hun goede werk.

PGB is van mening dat de gemeente Oisterwijk moet inzetten op een plusambitie woningbouw en roepen het college op de provincie van de noodzaak hiervan te overtuigen, ondanks de beperkte verhoging van het aantal te bouwen woningen die door de provincie is toegekend. De combinatie van wonen en zorg en de dubbele vergrijzing vraagt actie!

We zouden ook graag van alles over Haaren willen zeggen, over Den Domp, het gemeentehuis maar daar gaat deze begroting nog niet over. Dat bewaren we voor de campagne en voor 2021.

Tot slot zullen wij bij de herzieningsronde van deze begroting kijken hoe we samen met de andere partijen duurzaamheid en vergroening verder kunnen brengen, want dat is belangrijk voor de leefbaarheid.

PGB ziet uit naar de nieuwe raadsperiode waarin we samen met alle belanghebbenden onze gemeente weer wat mooier kunnen maken. Samen met anderen, want dan heb je echt voordeel van de Kracht van Samen!