Een terugblik op de laatste vergaderingen van het jaar 2018

Net voor het einde van het jaar waren er nog 2 raadsvergaderingen. Daarin is een aantal belangrijke onderwerpen aan bod gekomen: Herindeling Haaren, KVL, Tiliander, Inside en het Sociaal Domein. Wil je hierover meer weten en hoe Partij Gemeente Belangen (PGB) hierin stond, lees dan snel verder.

Herindeling Haaren

De raad heeft unaniem ingestemd met de herindeling voor de gemeente Haaren. Voor onze gemeente betekent dit dat de kern Haaren per 2021 bij Oisterwijk komt. Als PGB hebben we, net als de andere partijen, nog een aantal zorgen uitgesproken. Het ontwerp-plan wordt nu ter inzage gelegd waarop iedereen kan reageren.

Het CDA kwam nog met een voorstel om nu al inwoners van de kern Haaren toe te laten tot de raadscommissies. Ons raadslid Roel v/d Bersselaar vroeg zich daarbij af wat ze daar in Haaren zelf van vinden. Mede om die reden heeft de raad hiermee nog niet ingestemd.

Ontwikkelingen KVL

Er wordt volop gebouwd op KVL, maar hierover zijn ook zorgen geuit. Allereerst door een aantal verontruste bewoners en bedrijven over de woningbouwplannen op het binnenterrein achter Café Van Leer. Alle raadsleden hebben ingestemd met een voorstel om dit burgerinitiatief in behandeling te nemen. Te beginnen met een dialoogsessie in het begin van het nieuwe jaar.

Daarnaast stond er een bestemmingsplan op de agenda voor de bouw van een appartementencomplex aan de kant van de Nijverheidsweg. Hiertegen zijn verschillende zienswijzen ingediend door omliggende bedrijven en bewoners. Ons raadslid Ingrid van Boven gaf aan dat PGB voor de bouw van sociale woningen is, maar (net als de VVD aangaf) niet ten koste van alles. Zeker nu er nog verschillende onduidelijkheden naar voren zijn gekomen vanuit de bedrijven. Daarom heeft de raad in meerderheid besloten om het voorstel nogmaals te bespreken in de commissie Ruimtelijke Zaken van januari a.s., zodat er begin februari a.s. alsnog een weloverwogen besluit kan worden genomen.

Om als raad beter grip te houden op de ontwikkelingen op KVL hebben we als PGB bij monde van ons raadslid Marieke Moorman een amendement ingediend bij het raadsvoorstel over de auditcommissie. Dat houdt kort gezegd in dat we als raad mee gaan kijken naar de totale ontwikkeling van KVL, inclusief het studiegebied (waar nu nog Boerenbond is gevestigd). De hele raad heeft ingestemd met ons voorstel.

Krediet Tiliander

Alle partijen hebben ingestemd met een krediet voor de verbouwing van de eerste verdieping van Tiliander. Daar kunnen dan de sociale partners gehuisvest worden, zodat er één loket kan komen waar onze inwoners terecht kunnen met al hun zorgvragen. Rob van Seters gaf aan dat PGB kan instemmen met het voorstel, maar dat er nu in de eerste helft van het nieuwe jaar eindelijk een totaalplan moet komen voor Tiliander en Den Boogaard. En dat komt er, aldus Wethouder Dankers.

Moties Inside

Als PGB hebben we samen met PrO en AB een tweetal moties ingediend. De eerste is bedoeld om beleid te maken voor zogenaamde ruimtelijke kruimelgevallen. Deze wettelijke regeling is momenteel zodanig ruim dat grootschalige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Inside, buiten de raad om geregeld kunnen worden. Daarom stelde onze fractievoorzitter Carlo van Esch voor om hiervoor beleid op te stellen. De meerderheid in de raad ging hiermee akkoord.

Daarnaast lag er mede namens ons een voorstel om een handhavingsplan op te stellen om de overlast van Inside voor de omwonenden tegen te gaan. De reactie van de burgemeester was dat hij hier feitelijk al invulling aan geeft. En dat hij met een handhavingsplan richting de raad komt. De motie was daardoor op dit moment overbodig, maar we houden als PGB de situatie wel goed in de gaten. 

Sociaal Domein

De raad heeft ingestemd met het Koersdocument ‘Naar een samen redzaam Oisterwijk’. PGB is hierover erg enthousiast omdat het samen met onze inwoners tot stand is gekomen. Tijdens de raadsvergadering kwamen ook de tekorten op Jeugdhulp weer ter sprake, waarbij ons raadslid Sander Arkesteijn onze zorgen naar voren heeft gebracht. Als raad hebben we die zorgen vervat in een zienswijze richting de regio. Betere beheersing van de kosten is daarbij ons uitgangspunt, zonder dat dit ten koste mag gaan van de zorg.

Op naar 2019!

Een aantal belangrijke besluiten dus nog op de valreep van 2018. Als PGB zien we uit naar het nieuwe jaar waarin we belangrijke besluiten gaan nemen. Denk aan: Een actiegerichte woonagenda, een duurzaamheidsagenda en bijstelling van het veehouderijbeleid. Ook in het nieuwe jaar luistert PGB weer graag naar uw suggesties, want samen kom je verder!