PGB blikt terug op het jaar 2018

PGB verkiezingsposter

Het jaar 2018 zit erop. En wat voor een jaar. Een prachtig jaar voor PGB met een geweldige verkiezingsuitslag. Maar politiek gezien is er meer gebeurd. Hoogste tijd dus voor een terugblik op het afgelopen jaar.

PGB wint verkiezingen

Vanuit politiek perspectief zijn de verkiezingen natuurlijk altijd erg belangrijk. Dan bepalen de kiezers immers wie hen de komende jaren gaat vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Als PGB gingen we vol vertrouwen maar met gepaste bescheidenheid de verkiezingen tegemoet. Een programma onder het motto ‘PGB Luistert’ en prima kandidaten op de kieslijst resulteerde uiteindelijk in maar liefst 6 zetels. Daarmee is onze partij de grootste van Oisterwijk geworden. Een prachtig resultaat!

Bestuurlijke vernieuwing

Na de verkiezingen hebben we als PGB het voortouw genomen in de gesprekken met de andere partijen. Onder leiding van Piet de Kroon hebben alle partijen meegeholpen om een raadsprogramma te schrijven. Daarbij is niet zo zeer de inhoud leidend, maar veel meer de manier van omgaan met de inwoners en elkaar. Dat betekent niet meer op voorhand alles dichttimmeren, maar een akkoord op hoofdlijnen waarin elke partij op basis van inhoudelijke argumenten zijn afweging in de raad kan maken. Dat kan dus ook leiden tot wisselende meerderheden. Dit raadsprogramma is omarmd door PGB, PrO, AB en CDA. Helaas niet raadsbreed dus, maar wel breed gedragen!

Een nieuw college

Wethouder Dion Dankers

Er is ook een nieuw college aangetreden, bestaande uit de wethouders Dion Dankers (PGB), Peter Smit (AB) en Jan de Laat (PrO). De laatste koos er wegens omstandigheden voor om net na de zomer op te stappen. Vervolgens is er een zoektocht gestart naar een nieuwe wethouder, die uiteindelijk heeft geresulteerd in de voordracht van Stefanie Vatta uit Tilburg als nieuwe wethouder. De formele benoeming vindt plaats op 17 januari 2019.

Herindeling Haaren

Een belangrijk onderwerp in het afgelopen jaar was de herindeling van de gemeente Haaren. Die gemeente heeft ervoor gekozen opgesplitst te worden, waarbij de kern Haaren wordt toegevoegd aan de gemeente Oisterwijk. Onze raad heeft, net als de andere betrokken gemeenten, het ontwerp-herindelingsplan vastgesteld. Hierop kunnen alle inwoners de komende tijd hun reactie geven. Uiteindelijk is het doel dat de herindeling per 2021 ingaat.

Cultuurcentra

Tiliander

De afgelopen jaren houden onze cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard de politieke gemoederen flink bezig. Ook afgelopen jaar weer een aantal keren. Allereerst omdat er een garantstelling nodig was voor een dekkende exploitatie. Bovendien is de toegankelijkheid verbeterd door de aanleg van een hellingbaan. En daarnaast is er een krediet gevraagd om de eerste verdieping van Tiliander te verbouwen zodat daar diverse sociale instanties hun intrek kunnen nemen. Als PGB hebben we hiermee ingestemd onder de voorwaarde dat er in de eerste helft van 2019 eindelijk een totaalplan komt voor Tiliander en Den Boogaard waaruit hopelijk blijkt dat de cultuurcentra de eigen broek kunnen ophouden. Goed om te zien dat de eerste verdieping van Den Boogaard inmiddels is ingevuld met ‘De Verdieping’. Een belangrijke stap om de culturele motor echt te laten draaien!

Sociaal Domein

Komend jaar gaan diverse sociale instellingen van de locatie aan Blokshekken naar de eerste verdieping van Tiliander. Daardoor wordt het makkelijker om te komen tot  één loket waar inwoners met al hun zorgvragen terecht kunnen. Dat past ook prima in de nieuwe koersnotitie ‘Naar een samen redzaam Oisterwijk’ zoals de raad die eind december heeft vastgesteld. En de kers op de taart is misschien nog wel dat het college in het nieuwe jaar aan de slag gaat met de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen. Zo wordt Oisterwijk stapje voor stapje een beetje socialer. Belangrijk aandachtspunt in alle gemeenten is wel de tekorten op Jeugdhulp. Dat gaat om grote bedragen, maar gelukkig zit het college er bovenop. Dat geeft de burger moed!

KVL in vogelvlucht

Wonen

Eind december heeft de raad ingestemd met een voorstel om een actiegerichte woonagenda op te stellen. Die moet in de eerste helft van 2019 zijn beslag krijgen. We hebben echter het afgelopen jaar niet stil gezeten. Zo heeft de raad besloten dat tenminste 35% van de woningbouw betaalbaar moet zijn, zodat ook minder bedeelde ouderen en jongeren in onze gemeente kunnen blijven wonen. Daartoe kan ook 5 ton euro ingezet worden die de raad daar speciaal voor vrijgemaakt heeft.

Daarnaast zijn er afgelopen jaar diverse woningbouwplannen aan bod gekomen, zoals het Korenkwartier (voorheen Boerenbond), Bienekebolders en Mensink in Moergestel. En in Oisterwijk gaat het dan onder meer om KVL, De Wingerd en Kartonnage. Voor de laatste is het nog wel van belang dat de initiatiefnemer serieus het gesprek aangaat met de buurt, want de gepresenteerde plannen wijken af van de kaders zoals door de raad vastgesteld.

KVL-Dorp

Volop ontwikkelingen op KVL het afgelopen jaar. Diverse huizen zijn in aanbouw of zelfs al gereed, het U-gebouw is verkocht, in het studiegebied (waar nu de Boerenbond zit) komt mogelijk een parkeergarage en de Ambachtstraat wordt rechtdoor getrokken vanaf de Blokshekken.

Maar al deze ontwikkelingen blijken ook een keerzijde te kennen. De bewoners en de bedrijven ervaren namelijk veel overlast van auto’s die hun plekje zoeken op KVL. Daarom hebben we als PGB daar een aantal vragen over gesteld aan het college. Dat heeft geleid tot een aantal verbeteringen, maar we zijn er zeker nog niet.

Daarnaast worden niet alle woningbouwplannen met gejuich ontvangen. Zo is er kritiek over het plan om een appartementencomplex te bouwen aan de Nijverheidsweg (west). De raad heeft besloten hier eerst nog eens serieus naar te willen kijken voordat er een besluit genomen wordt.

Ook het plan om op het binnenterrein achter Café van Leer 2 appartementengebouwen te realiseren is niet enthousiast ontvangen. Eind december is daarvoor een burgerinitiatief ingediend om de bouw tegen te houden en het hart van KVL groen te laten. Begin 2019 vindt hierover een dialoog plaats tussen de raad en de indieners.

Den Donk als Sportboulevard

Fusieclub Trinitas

Ook volop ontwikkelingen op Den Donk. Het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal zijn in aanbouw. Daarnaast is de Scouting bezig om te bedenken waar ze uiteindelijk op Den Donk haar nieuwe stekkie wil realiseren. En dan niet te vergeten de fusie van de 3 Oisterwijkse voetbalclubs: Taxandria, Nevelo en Oisterwijk worden Trinitas. Een uniek initiatief dat door PGB van harte ondersteund is. Den Donk ontwikkelt zich dus echt tot de Sportboulevard van Oisterwijk!

Verenigingsleven

In 2018 is veel aandacht uitgegaan naar de fusie van de voetbalclubs, maar ook andere verenigingen verdienen dat. Denk aan het extra geld dat is vrijgemaakt voor het achterstallig onderhoud bij Roef en Taxandria Atletiek. Voor ons als PGB is dat de reden geweest om het college op te roepen om met een integraal voorstel te komen over het onderhoud van alle accommodaties in onze gemeente. In die zin zijn wij als PGB ook erg benieuwd naar de ontwikkelingen in Moergestel, waar ook diverse verenigingen de handen in een willen slaan. Samen kom je verder!

Verkeer

Op het gebied van verkeer ook diverse ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Het eerste deel van het fietspad van Moergestel naar Haghorst is klaar (met een prachtige fietsbrug over de Reusel), de ontsluiting van Pannenschuur naar Heukelom is gerealiseerd en de Heikant in Moergestel is gerenoveerd.

Daarnaast liggen er plannen klaar om komend jaar de dubbele rotonde op de Moergestelseweg veiliger te maken, een voetpad te realiseren tussen De Vonder en de sportaccommodaties en ligt er een totaalplan om de verkeersveiligheid in Moergestel te verbeteren. Wat PGB betreft is voor dat laatste een Randweg zeker nog een nadere studie waard.

Tenslotte zijn er in 2018 maatregelen getroffen om het parkeren in het centrum van Oisterwijk beter te regelen, maar dat heeft nog onvoldoende effect gesorteerd. Daarom volgen er mede op ons verzoek in de eerste helft van 2019 nadere plannen hierover.

Een duurzame toekomst

In het raadsprogramma is afgesproken dat er een duurzaamheidsagenda moet komen. En dat gaat gebeuren in de eerste helft van 2019. Afgelopen jaar zijn er echter al een aantal stappen gezet die bijdragen aan een duurzame(re) toekomst. Denk bijvoorbeeld aan onze motie om als gemeente te ondersteunen dat er statiegeld komt op petflessen. Daarnaast wordt de milieustraat uitgebreid waardoor de wachttijden moeten afnemen. En het brengpunt voor groen afval in Moergestel blijft bestaan.

Op gebied van de veehouderij zijn we bezig om nieuw geurbeleid op te stellen. Daarnaast gaan we aan de slag om beleid te maken voor veehouderijen nabij woningen, zoals bijvoorbeeld Oisterwijksebaan 2. Dat moet in het nieuwe jaar leiden tot maatregelen in het belang van de leefbaarheid en gezondheid.

Gemeentelijke lasten

Als PGB hebben we een aantal pogingen gewaagd om de gemeentelijke lasten (OZB) niet te laten stijgen.  Helaas hebben we daar geen steun voor gekregen bij de andere partijen. Wel hebben we het voor elkaar gekregen dat er in het nieuwe jaar een onderzoek komt naar de leges. Wij vinden namelijk dat deze niet alleen kostendekkend, maar ook marktconform en maatschappelijk verantwoord moeten zijn. Het gaat immers om gemeenschapsgeld!

Leefbaarheid

Overlast van de treinen

Ook in 2018 weer een aantal initiatieven vanuit inwoners om de leefbaarheid te verbeteren. Hiervoor hebben we het al gehad over KVL, maar denk bijvoorbeeld ook aan Oisterwijk Trilt vanwege de overlast van de voorbij razende treinen. Recent heeft ProRail eindelijk erkend dat dat de klachten terecht zijn.

Daarnaast hebben voor- en tegenstanders van evenementenlocatie The Inside het afgelopen jaar regelmatig van zich laten horen. Als PGB hopen we dat de discussie in het nieuwe jaar net zo respectvol gevoerd wordt als aan het einde van 2018. Een mooi vooruitzicht is in ieder geval dat de burgemeester heeft aangegeven de handhaving serieus ter hand te nemen. En dat het college aan de slag gaat met kruimgevallen-beleid, zodat de raad voortaan actief bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen (zoals bij The Inside) wordt betrokken.

In Moergestel heeft Moergestel Fietsdorp verzocht om een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Oirschotseweg (van de Reusel tot ’t Draaiboompje) en mogen de bewoners van het Molenveldje meepraten over de inrichting van de openbare ruimte. Als PGB ondersteunen we dat van harte. Daarom zijn wij ook blij dat het college in het nieuwe jaar aan de slag gaat met wijkbezoeken. Luisteren naar wat de inwoners bezig houdt en samen met hen plannen maken om de leefbaarheid te verbeteren. Voor en door inwoners; precies zoals wij het voor ons zien!

Een nieuw jaar!

Er is dus weer het nodige gebeurd in 2018. Op naar een nieuw jaar, waarin we met elkaar verder kunnen bouwen aan de toekomst van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Als u opmerkingen of suggesties, laat ze ons weten. Want PGB luistert, ook in het nieuwe jaar. Samen aan de slag dus, want Samen kom je verder!

Carlo van Esch,
Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen