PGB over de raadsvergadering van 17 mei

Er zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een nieuwe bestuurlijke toekomst. Dat vat de afgelopen raadsvergadering samen. Met de benoeming van nieuwe wethouders (en drie nieuwe raadsleden) en vaststelling van het raadsprogramma ‘Samen werken aan de Parel in ’t Groen’ is de nieuwe periode écht van start gegaan.

Na de verkiezingen van 21 maart startten de 5 partijen onder leiding van informateur Piet de Kroon een zoektocht naar een raadsbreed gedragen programma. Dit leidde tot een breed gedragen programma door 4 partijen. Helaas kon de vertegenwoordiging van de VVD hun eigen achterban niet overtuigen van de nieuwe manier van werken. Ook binnen PGB waren kritische geluiden, maar de ledenvergadering liet zich overtuigen en stemde unaniem in.

Er ligt nu een raadsprogramma met afspraken op hoofdlijnen, over de belangrijkste maatschappelijke thema’s. Dus geen vooraf dichtgetimmerd coalitie-akkoord. Dat biedt ruimte om inwoners beter te betrekken en vervolgens voor het debat in de raad. Groot voordeel is dat we als PGB geen water bij de wijn hebben hoeven te doen. We kunnen al onze partijstandpunten, zoals opgenomen in ons verkiezingsprogramma, naar voren brengen in de politieke arena. Dus doen wat we onze kiezers beloofd hebben.

Inwonersbijeenkomsten

Op 14 mei waren er inwonersbijeenkomsten in Oisterwijk en Moergestel over het raadsprogramma. Dit leverde ruim 100 reacties op over allerlei onderwerpen. Van wonen tot verkeer en van het sociaal domein tot duurzaamheid. Het was ondoenlijk om al deze reacties meteen bij de raad te behandelen. Door de motie van PGB, gesteund door PrO, AB en CDA, gaat het college nu een zorgvuldig antwoord voorbereiden op de input.

Nieuw college van B&W

Na vaststelling van het raadsprogramma werden Dion Dankers (PGB), Jan de Laat (PrO) en Peter Smit (AB) benoemd als wethouder. Alle drie zijn ze lokaal betrokken en in staat om de bestuurlijke vernieuwing in de praktijk te brengen. Als PGB hebben we nog wel opgeroepen om de taakverdeling binnen het college evenwichtiger te maken en om collegiaal te werk te gaan, zeker op politiek belangrijke dossiers. Ten slotte hebben wij gevraagd om wijkwethouders aan te wijzen, met KVL als nieuwe wijk.

 Nu het raadsprogramma is vastgesteld en het nieuwe college is aangetreden, kunnen we echt aan de slag. Uitvoering geven aan ons verkiezingsprogramma, waarvoor zoveel kiezers hebben gekozen. Want ‘PGB Luistert!’ En als we dat met elkaar blijven doen, dan moet het gaan lukken. Want samen kom je verder!

Mocht u vragen hebben of signalen willen afgeven, mail ons of bel ons: info@partijgemeentebelangen.nl of tel. 06-22126062. Of kijk op onze website www.partijgemeentebelangen.nl of volg ons via Facebook (PGB Oisterwijk).

Carlo van Esch, Fractievoorzitter