Toekomstvisie Staalbergven

Staalbergven is een belangrijke voorziening voor onze gemeente. Het hebben van een buitenzwembad, zeker een buitenbad met een combinatie van chloorbaden en een natuurbad, gekoppeld aan de mogelijke ligplekken en de andere voorzieningen voor bezoekers is uniek in onze regio. PGB vindt dat we Staalbergven als het enigszins mogelijk is, open moeten houden.

De accommodatie is echter gedateerd en nodig aan onderhoud en/of vervanging toe. Gezien de financiële situatie van onze gemeente is het niet mogelijk op korte termijn veel te investeren. Bovendien geeft het standpunt van Natuurmonumenten aan dat er geen intensivering van het gebruik toegelaten wordt, ook geen mogelijkheid een dergelijke investering op een andere manier terug te verdienen. Mogelijk dat er nog efficiencyvoordelen te halen zijn, maar dat zal niet genoeg zijn om de investering te dekken.

Aandachtspunt is nog de technische staat van met name het leidingwerk. Als daaruit blijkt dat er (milieu)risico’s verbonden zijn aan het doorgaan met de huidige accommodatie, is het de vraag wat de extra kosten daarvan zijn.

Samengevat is scenario 2 volgens PGB op dit moment onuitvoerbaar. Scenario 1, sluiting, past niet bij ons standpunt om Staalbergven als het enigszins kan open te houden.

Blijven scenario 3 en 4 over. In beide gevallen zal het onderzoek naar de bouwtechnische staat voor de haalbaarheid van die scenario’s belangrijk zijn.

Wensen en bedenkingen:

  • De scenario’s 3 en 4 vragen 120.000 extra ruimte in de begroting. Wij zijn benieuwd hoe het college die extra lasten verwacht te dekken.
  • Voor een goed afgewogen besluit is het door Natuurmonumenten gevraagde onderzoek naar de bouwkundige staat belangrijk. Voor er een definitief besluit genomen wordt, ontvangen wij graag de resultaten van dat onderzoek en de daarmee samenhangende financiële gevolgen voor de scenario’s 3 en 4.
  • De gemeente blijft aanspreekpunt en eindverantwoordelijk richting Natuurmonumenten. Wij vragen ons af of de conclusie dat het exploitatierisico bij de gemeente blijft daar inderdaad het logische gevolg van is. Wij verzoeken het college na te gaan of er contractvormen zijn waarbij de gemeente haar rol richting Natuurmonumenten blijft spelen, maar wel de risico’s kan overdragen.
  • Wij horen graag of het college een plan B heeft onderzocht voor het geval het openhouden van Staalbergven op geen enkele redelijke wijze haalbaar blijkt.