Bijdrage 1e termijn PPN 8-6-2023

Roel de Groot

DUIDELIJKHEID

Voorzitter,

Voor ons ligt de PPN 2024 – 2027. Een PPN waaruit duidelijk wordt dat we een goede uitgangspositie hebben. Een uitgangspositie ook die als sneeuw voor de zon kan verdampen als het Rijk niets doet aan de daling van de uitkering uit het Gemeentefonds vanaf 2026. Het grootste probleem is eigenlijk de onduidelijkheid. Moeten we nu wel of niet reageren? PGB onderschrijft de keuze van het college nu nog geen actie te ondernemen en te kijken wanneer er duidelijkheid komt over de bijdrage Gemeentefonds. We zijn dan ook erg benieuwd naar de effecten van de meicirculaire op de meerjarenbegroting.

Deze inleiding geeft meteen ook de rode draad in de bijdrage van PGB aan, namelijk duidelijkheid. Na alle onduidelijkheden en onzekerheden van de coronaperiode en de energiecrisis en bijbehorende inflatie is voor iedereen duidelijkheid belangrijk, zodat we weten wat we moeten doen. Dat geldt zowel voor grote zaken als corona en de energiecrisis, maar ook voor zaken dichter bij huis.

Zo wacht Moergestel al enkele jaren op duidelijkheid over de uitvoering van de maatregelen uit het Verkeersplan Moergestel. Daar hoort ook duidelijkheid bij over een mogelijke randweg en de keuze voor het traject van een dergelijke randweg. En wat dacht u van duidelijkheid over het scheiden van  zwaar vrachtverkeer dat door de kern van Moergestel rijdt en elkaar in de beperkte ruimte moet passeren? Daarom dienen wij een MOTIE in met als dictum: xxx

De recreatieparken zonder toekomstperspectief vragen ook om duidelijkheid. Kunnen zij een transformatietraject starten, of niet? Volgens onze informatie zijn eerst de parken aan zet om informatie aan te leveren en moet vervolgens de provincies een uitspraak doen, voor er een vervolgtraject kan starten. Maar linksom of rechtsom moet er ook hier duidelijkheid komen. Het gaat hier voor de inwoners om een basisbehoefte, een dak boven hun hoofd. We zullen het traject blijven volgen en voor de raad agenderen als de situatie daarom vraagt.

Volgens de PPN investeren we in onze organisatie, er wordt voor ruim € 900.000 aan formatieruimte toegekend. PGB vindt dit een goede ontwikkeling, de laatste jaren blijkt steeds weer dat projecten niet uitgevoerd kunnen worden door personeelstekorten. Ambities zijn goed maar zonder capaciteit om uit te voeren blijven het holle woorden. PGB verwacht dat deze extra inzet ook structureel is. Dat betekent dat ook als er bezuinigingen komen als gevolg van het ravijnjaar, er niet meteen op de organisatie wordt bezuinigd.

Wat zien we onvoldoende terug in de PPN? In de vorige raadsvergadering hebben we een besluit genomen over het bestemmingsplan Sprendlingenstraat – Kerkhovensestraat. Daarbij is ons duidelijk geworden dat er nog veel onduidelijk is. We hebben een visie vastgesteld over de ontwikkeling van het gebied tussen KVL en de Kerkhovenstraat, maar we pakken niet echt door. Het gevolg is dat onder andere reeds gevestigde ondernemers in onduidelijkheid zitten over hun toekomstperspectief. PGB ziet graag dat we duidelijkheid gaan verschaffen.

2024 zal ook het jaar zijn waarin er veel duidelijk wordt rondom Staalbergven. In 2023 zullen er nog belangrijke besluiten genomen worden, die vanaf 2024 effect gaan hebben. Wij zien de uitdagingen, maar hebben er vertrouwen in dat we een mooi, representatief buitenbad krijgen, ondanks dat we de diverse zorgen kennen en begrijpen.

Staalbergven is één van de Kompasprojecten, net als bijvoorbeeld Stokeind, Moergestel Noord, de Leye en nog veel meer Uit elkaar trekken per kern. We zien dat we in de P&C documenten regelmatig worden bijgepraat over de planning van de Kompasprojecten en dat is prettig. Het zijn immers projecten die we voor onze gemeente belangrijk vinden. Toch willen we graag een keer bijgepraat worden over de projecten, zodat we ook meer vragen kunnen stellen en een beter beeld krijgen van de stand van zaken. Wij dienen daarvoor de volgende MOTIE in: Thermometermotie.

De punten die we hebben genoemd zijn voor ons de highlights uit de PPN. Er zijn nog veel andere onderwerpen te benoemen. Bijvoorbeeld de uitdagingen in het sociaal domein met onder andere de Hervormingsagenda Jeugd. Onze inwoners die te maken hebben met onduidelijkheden als het gaat over bestaanszekerheid door de stijgende prijzen. De uitdagingen om te verduurzamen, waar we ook duidelijkheid zoeken van het Rijk als het gaat over beschikbare middelen. En niet te vergeten de heel gewenste uitbreiding van de formatie voor versnelling van de woningbouw, de voortgang op het plan Den Domp, de stappen die we maken bij Haarendael en nog veel meer. Daar ontbreekt simpelweg de tijd voor, de voorzitter zit al op de stopwatch te kijken.

Daarom ga ik afronden. De rode draad is dat PGB graag ziet dat we ondanks de onduidelijkheden over de gevolgen van de stikstofcrisis en de gemeentelijke financiën vanaf 2026, vooral inzetten op het creëren van duidelijkheid voor onze inwoners en ondernemers. Wat willen we, binnen welke voorwaarden? En wat willen we niet? Als gemeente moeten we die duidelijkheid scheppen zodat alle interessante ontwikkelingen binnen onze gemeente ook duidelijke kaders krijgen en verder kunnen. Binnen deze kaders kunnen we dan samen met de mensen die onze gemeente zo’n geweldige woon-, werk en recreatieplek maken, verder werken aan een mooie toekomst. Want, en daar komt ie dan toch, de Kracht van Samen is voor PGB een belangrijke voorwaarde om die mooie toekomst te maken. Duidelijk mag zijn dat we met de Kracht van Samen ook de onduidelijkheden op Solide wijze kunnen aanpakken!

Motie gesprekken met sportverenigingen —> benen op tafel